שיבה לבראשית של העצמי - חלק 1

לוהאריה

שיבה

מהלך הלוהאר

מוקדי התמרה גרעינית ביקום המקומי ובאנושות

תום עידן הסבל, תום עידן האבל

תום עידן הקארמה
 

חבילת תודעה זו מביאה בשני חלקים, את המשך תולדותיו של היקום המקומי בו מצוי גם עולם ארץ, ואת השורשים הקוסמיים העומדים בבסיס מה שנתפש בעיני רבים כדרכו של עולם.

חבילת תודעה זו מבססת את ההכרה כי היקום המקומי של החומר הדחוס הינו יקום צעיר אשר נולד בשלהי עידן האדמה, וכי מערכות המציאות שהתקיימו בו היוו ממדי קיום רבים ומגוונים, אשר הושפעו משיבושים וסילופים תוצרי האירוע המוכר כ"מרד לוציפר" .

חבילת תודעה זו מביאה הבנות נוספות על האירוע בראשית ימיו של היקום המקומי, אשר היה צפוי וגלוי ואשר בגינו נותק ומודר היקום המקומי ממרחבי היש של השדה המאוחד והתפתח כמחזורי התפתחות בתוך מערכת סגורה, אשר התרחקה ממקורה, ממהות ומשמעות העל-סוף המצוי מעבר לה.

בחבילת תודעה זו משורטטים רבדיו של היקום המקומי ומתוארים 6 מוקדי מרכזיים של סטייה מעקרונות השדה המאוחד וערכיו, אשר הובילו למחזורי הקארמה, המאבק על משאבים והשאיפה המתמדת להשלמה והזנה.

עידן האדמה הסתיים ועימו המידור, אשר הושם על היקום המקומי.

החוקיות שהתקיימה ביקום המקומי, ונתפשה על ידי רבים כמוחלטת, משתנה ומבטלת בהדרגה מבנים שלטוניים משובשים, תשתיות להולכת אור אשר סולפו ויחסי גומלין הרחוקים ממהות האור.

מחזורי התפתחות חסרים במערכת סגורה הסתיימו, ועימם מסתיימים חוזים שנועדו לבסס השלמה ותיקון של משוואות פגומות וחסרות.

רוחות חדשות מנשבות ומגיעות אל עולם ארץ כערכים חדשים, המחברים למערכות הזנה חדשות, המבקשות ביד עדינה ואוהבת לשחרר ממוסרות השליטה, הפחד, הסבל והמניעה הנובעים ממסורות ששובשו.

תם עידן הקארמה והחל עידן התבוניות היוצרת, המוביל לרקימה של חוזים חדשים לגמרי בערות, מודעות ועל פי עקרונות השדה המאוחד וערכיו.

הבחירה הינה חופשית. החסד הפעיל הינו רב. ערבות השדה המאוחד לכלל חלקיו נוכחת יותר מתמיד באמצעות ערוץ הלוהאר' והשער הגדול. ומה שנותר הוא לפתוח את הלב, לשחרר עוגנים חיצוניים, להתחבר אל העוגן הפנימי של מרכז המהות האישי ולאפשר לשפע לבוא לידי ביטוי .

פרק 1: הרקע הקוסמי

עולם ארץ, בתום עידן האדמה, היה מערכת מציאות אשר רחקה עד מאוד מן ההזנה הבריאתית ומן העקרונות של השדה המאוחד וערכיו.

הייתה זו מערכת מציאות, שהושפעה מאוד מתוצריו של "מרד לוציפר" אשר השתלשלות המאורעות שנולדה ממנו, הינה חקירת האור את היפוך המשמעויות של האור ויציאת האור כנגד האור.

אם ננוע תחילה אל ראשית ימיו של היקום המקומי, הרי שננוע אל נקודת כינוס בראשיתית, אשר ממנה נבע היקום המקומי במפץ, שהינו המשך ישיר של המתרחש בכלל-יקום. מפץ זה הינו מפץ משני, המתרחש בשלהי עידן האדמה, בתוך אשכול היקומים של האדמה אשר מחל להבנות מערכות של עולמות, שנועדו לחקור חומר דחוס, בהקשרים רבים ומגוונים.

בראשית ימיו, היקום המקומי פועל על פי עקרונות השדה המאוחד וערכיו ומתואם באופן מלא למערכות ההזנה הקוסמיות השופעות באור מקור.

"…אם תתבוננו על אותה מהות, הרי שבאותם תהליכים, אשר תארנו לכם בעבר, אשר יש בהם את אותן התארעויות של אור במפלי ההתפלגות ברחבי האשכולות של ההתפתחות, הרי שנוצר והגיע הצורך לממש את אותן תרכובות של אור גולמי, מקור, בתוך אותה מהות נאמר, של חומר על כל אותם הקשרים אשר לו.

ובמהות שכזאת, אם תתבוננו על כך, הרי שנוצר אותו מרחב של אור מקור, אשר יש בו, נאמר, את השדה המאוחד ואת אותן מהויות, נאמר, של בינה ומהות ומחשבת, מלאכת מחשבת, אשר יש בה את המארג הכולי ואת אותו מצב, נאמר, אשר אתם מכנים אותו משמעות טעונה ואנו נאמר, אותה מהות נוכחת.

משמע, אם תתבוננו על אותם מרכיבים של קוסמוס ואם תתבוננו על אותו פרק בדברי הימים, שאנו מתארים לכם, הרי שתזהו את אותה תשתית יוצרת, נאמר, את ההכנות לאותה חקירה של חומר, אותה מלאכת מחשבת, תשתית להולכת אור.

ובכך מצב, שבתוך אותה תשתית, נאמר, אשר יש בה את מלאכת המחשבת את הבינה, נוצקה אותה מהות.

עליכם להבין מהויות אלה, של שינוי ותמורה, שהתרחשו בתקופה בדברי הימים, מכיוון, שאותן תשתיות של בינה, החלו לסווג אל תוכן מהויות מקור.

אם תתבוננו על אותן מהויות מקור, הרי, שתזהו את אותו מצב של אותה מהות ומשמעות הניצוקה, אל אותן תשתיות בינה ובכך, מתעלת אל תוכן את חכמת דברי הימים, את תחביר תולדות היש, את אותה מהות של אור גולמי, היולי, המבקש לבטא עצמו בעד אותן רמות של האצלות, בעד אותן מתכונות של דברי ימים, הסוכמות עצמן, אל פעימת ניפוץ, אשר יש בה את הגשמת היקום המקומי, אשר בו אתם נטועים כנציגים.

כאשר תתבוננו על כך תזהו, כי אותו יקום בראשיתי, היה כזה, אשר רב היה בו השפע, רב היה בו האור הגנוז, המפלג עצמו במתכונות של התפלגויות אל עבר אותם מישורים באותו יקום מקומי.

ובכך מצב, נאמר, של אור גנוז, אור צפון, הנובע במפלי הסתברות מאותה נקודת תלכיד, המצויה בראשו של אותו יקום מקומי שלכם.

ובכך, מצב של יכולת לבטא את אותם מפלי הסתברות והתפתחות ומשמעות, אל עבר אותו מהות של יקום מקומי…" 

לוהאר' 16.8.2013

היקום המקומי, הינו חלק מאשכול יקומים, החוקר את החומר על היבטיו השונים והמגוונים והינו היקום הצעיר ביותר באשכול זה.

ביקום המקומי, מצוי גם מרחב ארץ ובו עולם ארץ, כנקודת קצה גשמית, המצויה בטווחי רטט נמוכים ומקוטבים באורח קיצוני.

היקום המקומי, הינו חלק ממארג כל היש. מארג כל היש בנוי על פי מתכונות קוסמיות, שיש בהן את המבנים, המגבים התפתחות של האור ברמה הרמונית ומלאה. מבנים אלו, מתורגמים ברחבי כל הכלל יקום על פי המתכונת של "כמו בעליונים כך בתחתונים" במערכות התפלגות של התפתחות.
המבנים הקוסמיים, פועלים על פי עקרונות, התואמים את הנושא הבריאתי הכולל, את מתכונת האור ואת הרצון הפעיל ומשאלת הלב הנובעים ממרכז הבריאה ובכך, מקיימים תאימות לסיגנל הקוסמי וקבלה של מערכות מימון והזנה, שהינן מלאות ושלמות.

"…בראשית הימים, התקיימה שפעה.

בראשית הימים, התקיימה היפעה.

בראשית הימים, התקיים, נאמר, אותו מרחב של אור, המבטא עצמו במשמעויות רבות, אשר יש בהן את התאום למנגינת ההתפתחות הכוללת.

ובכך מצב, שאותן משמעויות נארגו זו בזו, במארג סבוך ויפיפה, אשר התקיימה בו מנגינת האור, היינו אומרים, ברבדים רבים, אשר יש בהם את המתכונת ההרמונית, השלמה.

היינו אומרים, בראשית הימים, התקיים השלם…"

 לוהאר 16.8.2013

התשתיות הקוסמיות, הינן כאלה, המתורגמות בכל רחבי היש למבנים, אשר מקושרים זה לזה, משפיעים זה על זה ומושפעים זה מזה.

מבנים אלו, הינם כלי קיבול, הנטועים ומקושרים לרשתות המורפו-גנטיות הקוסמיות ופועלים על פי עקרונות השדה המאוחד וערכיו.

זו היא מכניקת שדות מקושרים, הפועלת בעיקרון השזירה הקוונטית.

עיקרון השזירה הקוונטית נועד לוודא, כי כל מרכיבי הכלל יקום יהיו מתואמים לשיאים התפתחותיים, הנוצרים בגוף היקומי הכולל, על פי הערך "תועלת הכלל והפרט שזורים כאחד" ו"הכל שזור בהכל".

בנוסף, נועד עיקרון זה להבטיח, כי שיאי ההתפתחות באזורי הבריאה השונים יפעלו בתיאום, כך שלא ייווצר מצב שבו חלק מן הגוף הבריאתי הכולל פוסל חלק אחר מתוך התפתחותו, אלא תורם ונתרם, מתפתח ומפתח.

"…כאשר תארנו לכם את אותם מרכיבים של התפתחות, הרי ודאי לכם, שתיארנו התפתחות הנובעת מהתפתחות, בחינת תחביר שלם.

כינינו זאת לראות את הקיים ולנבוע מיש, להתמיד ולהתחדש ובכך, ביססנו בכם את ההכרה במשוואת ההתפתחות הקוסמית, אשר יוצרת את אותו תחביר, נאמר, הנובע מתוך עצמו.

ובכך, מעשה מרקם הרמוני, אשר יש בו כל העת את אותו תחביר שלם, אשר אינו ניתק ממהות ומשמעות, אינו ניתק מפעימת המהות הקוסמית הנובעת באדוות, נאמר, של התפתחות ממרכז כל היש…"

לוהאר' 16.8.2013

ויסות השוואתי

כאשר נוצר שיא התפתחותי באזור מסוים, הוא משודר במארג הקוסמי אל עבר האזורים השונים, על בסיס דומה מושך דומה.

באופיין פעולה זה, כלל המערך המתפתח תורם ונתרם מההתפתחות שנוצרת ונשמר מצב של תיאום, גישור ושילוב האזורים השונים לתכנית המתאר הבריאתית הכוללת להתפתחות האור.

זה הוא מערך אדיר של התפתחות, שיש בה שיתוף נתונים מתמיד, תיאום, סנכרון וויסות השוואתי בין מערכות התפתחות רבות, המתקיימות במקביל.

השדה המאוחד הינו שדה המקיים הרמוניה בין כל חלקיו ופועל בויסות השוואתי מתמיד של כל חלקי הגוף הבריאתי הכולל זה כלפי זה וכלפי לב הבריאה, המהווה את מרכז המהות, הנושא את תחביר ההתפתחות הכולל.

מערך זה מקפיד על יצירת התפתחות רציפה שיש בה בסיס נתונים הנובע, כל העת, מתוך עצמו אל עבר משמעויות חדשות. זו היא נביעה מתוך היש והקיים, המבטיחה, כי התפתחות תנבע מתוך בסיס פנימי בריאתי יציב ושלם ובכך תהא התפתחות שלמה, מלאה ומווסתת היטב.

התנועה הקוסמית פועלת על פי העיקרון "לראות את הקיים ולנבוע מיש, להתמיד להתחדש". עיקרון זה, מאפשר ויסות השוואתי מתמיד, תנועה התפתחותית, שאין בה פערים או מעצורים ובסיס נתונים שלם ומלא, המשרת את כל מרחבי היש.

היקום המקומי ו"מרד לוציפר"

תרגום המבנים הקוסמיים אל עבר היקום המקומי, מתבטא במבנה הדומה למבנה שדות ההשלכה הטרנס-פרסונאליים המרכיבים את הצלם והתבנית האנרגטיים של האדם.

ניתן לראות מבנה זה כמבנה בעל 6 שדות עילאיים ו-6 שדות נמוכים, המבטאים את התנהלותו של הגוף היקומי המקומי ומקיימים מערכת של תשדורות נתונים התפתחותיים ממערכות עילאיות אל מערכות של תולדות המצויות בדרגות האצלה ברטיטה נמוכה יותר.

האירוע המוכר כ"מרד לוציפר" ביסס בהדרגה חריגות מן התודעה המזוקקת, אשר עמדה בבסיס היקום המקומי ובכך נוצרו שיבושים ב-6 השדות העילאיים של יקום זה. השיבושים ב-6 השדות העילאיים השתרשרו בהדרגה אל עבר התולדות המצויות ב-6 השדות הנמוכים ובכך הושפע כל היקום המקומי מתוצרי "מרד לוציפר" ויצר הסטה מתדר המקור וירידה במערכות מימון אנרגטי והזנה.

יחסי גומלין בין תרבויות שונות, בתוך היקום המקומי, יצרו שרשור של סילופים, מרמות תודעה המצויות ב-6 השדות העילאיים אל רמות נמוכות, אשר שיאן הינו בעולם ארץ, עולם החומר הדחוס. שרשור הסילופים מבוטא בחברה האנושית על ידי 6 מוקדים מרכזיים הזקוקים לתיקון סילופים והשלמה, עליהם נדון בפרקים הבאים.

היקום המקומי, מרחב ארץ כשכונה המקומית, שבה שוכן כדור הארץ ועולם ארץ, עוברים כולם בתקופה נוכחית תיקון והשלמה של מקטעים חסרים בשדות המורפו-גנטיים וב-DNA, זאת כחלק מתיאום היקום המקומי ליישור הקו הכלל-יקומי.

יצירת מערכות תיקון והשלמה, ב-6 השדות העילאיים של היקום המקומי ובמקביל ב-6 השדות הנמוכים של היקום המקומי, יוצרת יכולת לתאם את היקום המקומי בינו לבין עצמו ובינו לבין יישור הקו הכלל-יקומי.

זו היא מערכת היוצרת אינטגרציה מלאה של היקום המקומי ותיאום בין כל גווני התרבויות המצויות בו.

האינטגרציה יוצרת שיבה של כל גווני האור אל תדר המקור שלהם ואל הבראשית של העצמי ומאפשרת להם להשיל היבטי סילוף, שיבוש, מניעה וחסרים התפתחותיים, שנוצרו במהלך סוף העידן.

פרק 2:
6 מוקדי התמרה גרעינית ביקום המקומי ובאנושות

רמת תודעה
מוקדי התמרה ב-6 שדות עילאיים ביקום המקומי

1. חוסר היכרות עם האנרגיה והתודעה החדשה ותפישות מגבילות הנובעות מניתוקו של היקום המקומי ממרחבי השדה המאוחד, מולידים פרשנות ומניעה לנוע אל עבר מדרגת הפיתוח האבולוציוני הבאה. פרשנות זו, מסתמכת על תפישות מגבילות, הנעוצות במוכר ובידוע והינן תוצר של החוקיות המוגבלת והמשובשת, שהתקיימה לאורך עידן האדמה.

הפתרון: פרשנות חדשה, פרספקטיבה חדשה, התרועעות עם חוקיות חדשה השונה מן המוכר והידוע והסתגלות לפעולה על פי עקרונות השדה המאוחד וערכיו מתוך התעוררות להבנה, כי היקום המקומי ועולם ארץ בתוכו, נחשפים למהלכים קוסמיים ולמערכות הזנה וחניכה, אשר לא היו מוכרות להם, מכיוון, שהיו מנותקים מהן.
 

2. עיוורון רוחני ואובדן דרך, הנובעים מניתוק מן השדה המאוחד וממרחבי היש ותנועה אל אזורי ספר המרוחקים מן הפעימה הבריאתית וממערכות האיזון וההזנה של השדה המאוחד.

אובדן הדרך מרחיק מעקרונות הפעולה הקוסמיים של השדה המאוחד ומערכיו ומייצר תנועה משובשת, אשר יש בה את היעדר התכלית, התמקדות בתוצרים חיצוניים הישרדות ופחד.

העיוורון הרוחני ואובדן הדרך, מובילים להתרחקות הולכת וגדלה מן הסיגנל הבריאתי, לשיבוש קודי מקור רצון פעיל, משאלת לב, תועלת הכלל והפרט שזורים כאחד וקבלה והנחלה ומעבר לפיתוחים טכנולוגיים מוגברים, אשר מיועדים לפצות על היעדר מימון והזנה.

הפתרון: התפקחות והתעוררות רוחנית וחיבור לחזונו של האור המעניק משמעות לכל מקום בו יעבור. שיבה לפעולה מתוך מהות פנימית וחיבור להכרה כי הכל שזור בהכל, במכניקת שדות מקושרים, בהם תועלת הכלל והפרט שזורים בשדה מאוחד, בקבלה והנחלה, שיש בהם את התנועה ההתפתחותית השלמה והמלאה.
 

3. פחד מעוצמה המובילה לשרירותיות, הנובע מהתנסויות, אשר בהן עליונות טכנולוגית או אבולוציונית יצרה יחסי גומלין בין תרבויות, אשר היה בהם שימוש בתוקף ובעוצמה, ללא מאור פנים.

זה הוא פחד משימוש בעוצמה, שיש בה שרירותיות של הלב, ללא הסייגים של מאור הפנים וראיה הוליסטית, המחוברת להרמוניה הקוסמית.

בהתנסויות מן הסוג הזה, בוצעה השפעה והכפפה, שאין בה את כיבוד השלב ההתפתחותי בו מצוי האחר ואת הראיה הכוללת המזהה, כי אופק האירועים הכוללני מורכב משונים ומגוונים, המצויים בשלבים התפתחותיים שונים, הנובעים ממתכונת האור המתפתח בשלבים אבולוציוניים, שיש בהם מדרגות רבות ואוריינטציות מגוונות, המחוברות כולן ללמידה רחבה ומשותפת מרובת פנים.

הפתרון: תודעת משיח ומאור פנים, שיש בהם התפתחות תודעתית ותבונית, הרואה את אופק האירועים הרחב והכולל ואת השונים והמגוונים הטמונים בו ומכירה בכך, כי הכלל והפרט שזורים זה בזה, במארג הרמוני, אשר יש בו את הערבות ההדדית, את האחווה, הרעות ושותפות הגורל.
 

4. פחד מידע ותודעה שהם כוח- חשש לשימוש בתודעה וידע לרעה, פחד משליטה תודעתית, הנובע מהגמוניה, המנותקת מראיית האחדות הכוללת ודרכי ההתפתחות של האור, המתפלג במערכת האצלות, שיש בהן את הוותיקוּת ואת הצעירוּת.

פחד זה נובע מהתנסויות משני צידי המתרס, שהייתה בהן שליטה תודעתית, הכפפה ושימוש בעליונות תודעתית וטכנולוגית לשם מניפולציה, תמרון לגריפת הישגים, קבלת הזנה אנרגטית שלא על פי עקרונות השדה המאוחד וערכיו, ביטול ופסילה של שלבי התפתחות, שהינם חלק ממדרג התפתחותי אבולוציוני.

שליטה תודעתית והתערבויות לניצול תרבויות, עיכבו, סילפו ומנעו התפתחות אבולוציונית תקינה ובכך, יצרו מקטעים חסרים ברשומות של היקום המקומי ופגמו במארג ה-DNA שלו ושל השוהים במערכות המציאות המתקיימות בו.

הפתרון: משמעות משנה מציאות- הבנת מהותו של האור, המקיים ביטויים רבים ומגוונים של התפתחות במדרגות רבות, השזורות כולן זו בזו, במארג תבוני, אשר מקיים את כל מרכיבי ההתפתחות אל מול אמת משותפת, המהווה את לב הכלל יקום ומכיל את התמצית המזוקקת של כל תולדות היש, כהיכל נתונים מורפו-גנטי.

התמצית המזוקקת של הכלל יקום, מהווה מרכז מהות, היוצר תיעול משאבים והזנה לכל אזור ואזור, על פי דרישותיו ההתפתחותיות ומקיים ויסות השוואתי מתמיד, שיש בו את תיאום האזורים השונים כלפי התדר העצמי שלהם וזה כלפי זה.

ההכרה במהותו של האור ובדרכי ההתפתחות, האיזון וההזנה שהוא מקיים, מובילה להכרה במהלך הלוהאר' ולהרכנת ראש, אשר יש בה את המוכנות לחניכה לשם שיבה לבראשית של העצמי הקוסמי, זיקוק נתונים וחיבור לעקרונות השדה המאוחד וערכיו, מתוך שלום פנימי, המוביל ליכולת ליצור שלום עם האחרים על פי מתכונת האור, אשר בה הכל שזור בהכל, ללא פסילה או מניעה.
 

5. אגו רוחני-רתיעה מן החדש הנובעת מניסיון רב בעולמות האדמה-"כוס מלאה", שהינה תוצר של ניתוקם של חלקים רבים מן היקום המקומי, מעקרונות השדה המאוחד וממערכות מימון והזנה, המבטאות חוקיות, אשר אין בה פגמים או סילופים הנובעים מסטיות התקן של האדמה או מתוצרי "מרד לוציפר".

באזורים רבים ביקום המקומי של החומר הדחוס נוצרו שיבושים וסילופים, אשר הרחיקו מתדר המקור והובילו לפרדיגמות, המחוברות לחוקיות היקום המקומי אך מנותקות מן החוקיות המצויה במרחבי היש, של הכלל-יקום.

ההתייחסות לחוקיות של היקום המקומי כאל חוקיות מוחלטת, נובעת מניסיון רב במערכות ההתפתחות והגלגולים ביקום המקומי, אשר מקורן במחזורי גלגולים במערכת סגורה בתוך עידן האדמה, אשר אין בהם את ההכרות עם תדר המקור, הנובע מן הליבה המרכזית וערוץ הלוהאר' ומבקש לבסס חוקיות חדשה.

החוקיות החדשה מגיעה אל היקום המקומי באמצעות ערוץ הלוהאר', המביא עימו מערכת של השלמות של מקטעים חסרים ב-DNA של היקום המקומי והשוהים בתוכו, תיקוני שיבושים וסילופים וחיבור על פי עקרונות וערכים חדשים, המולידים חיבור למערכות מימון בתדר על-סוף.

ערוץ הלוהאר מביא אל היקום המקומי אזורי חסות וחניכה, אשר נועדו לחשוף לשפה חדשה, תחביר חדש, חוקיות חדשה לגמרי, מערכות הזנה חדשניות, אשר פועלים כולם על מערכת עקרונות, שיש בה את התאימות המליאה לישירות של אור מקור.

מהלך זה, מבסס אינטגרציה של היקום המקומי ומתקן את יחסי גומלין בין כלל התרבויות המצויות בו, במהלך שיש בו את הזיקוק של נתוני המטען הגנטי והשבתם לתדר העצמי- תדר הבראשית. תהליך זה מוביל לכינון יחסי גומלין חדשים של היקום המקומי עם אשכולות היקומים המצויים בשדה המאוחד, עם היכל הנתונים הבריאתי ועם האלוהות.

הפתרון: ריקון הכוס, הרכנת ראש ובכך קפיצת הדרך-שנים בשעות בעל זמן-מוכנות להכיר בחוקיות חדשה ובלתי מוכרת ובכך יכולת לעשות שימוש בניסיון הרב בעולמות האדמה, כמיומנות התומכת האצה אבולוציונית מהירה.

בחירה לשהות באזורי החסות והחניכה של הלוהאר' ולהסתגל לשפה חדשה, תחביר חדש ויחסי גומלין חדשים, המושתתים על מערכת עקרונות קוסמיים, הנובעים מערוץ הלוהאר'.

מוכנות זו מולידה תהליכי חניכה, שיש בהם העברת מקדמי התפתחות והשלמות נתונים ומקטעים חסרים והשבה לתקן קוסמי ובכך האצה אבולוציונית, שלא נודע כדוגמתה והתייצבות בנקודות הכינוס של יישור הקו הכלל יקומי, לשם תנועה אל עבר מדרגות ההתפתחות הבאות לטובה.
 

6. היפרדות מסולמות ערכים מסולפים אשר נבעו משיבושי "מרד לוציפר" והתרחקות חלקים מז'וריים ביקום המקומי מתדר המקור שלהם.

תהליכי התפתחות של מערכת בכלל-יקום, הינם תהליכים מובנים וסדורים, הנובעים ממערכות תשתית להולכת אור, הבונות עצמן בהדרגה, בהתפלגויות, מנקודות סינגולריות מזוקקות, המהוות את המשוואה הראשית העומדת בבסיס המערכת, אל עבר תולדות של אותה משוואה ראשית.

תשתיות הולכת האור בכלל-יקום, הינן ערוצי הולכה, המחוברים לרשתות המידע הבריאתיות ולמאגרי נתונים מורפו-גנטיים, שיש בהם את תיעוד תחביר תולדות האור הפרוש במרחבי היקומים והעולמות שבכלל-יקום.

תשתיות הולכת האור והעברת מערכות המימון וההזנה, הינן כאלה, הפועלות בתיאום לעקרונות השדה המאוחד וערכיו ומתואמות לפעימה הרֹאשה, הנובעת מן הליבה המרכזית.

הליבה המרכזית, הינה ליבו של הכלל יקום. במרכזה של הליבה המרכזית מצוי מרכז מהות, שיש בו את התמצית המזוקקת של תחביר כל תולדות היש. בכך, נובעות ממרכז הבריאה פעימות הפועמות את רוח המקור ומחשבת הגלם שלו ומתעלות אותן אל עבר כל מרחבי היש.

בפרקים "השיבה לקיימות" ו"השיבה לנצחיות" בסדרה "שיבה" מתואר בהרחבה האירוע המוכר כ"מרד לוציפר" ותוצריו.

"מרד לוציפר" היווה אירוע קוסמי, אשר בו מערכות ויסות השוואתי, שהופעלו על ידי מרכיב אלוהות המוכר כלוציפר, יצאו מאיזון וביטאו את היפוך המשמעות של האור, הפועל בהיפוך למהותו. כתוצאה מכך, חווה היקום המקומי נפילה מהירה ממישורי התפתחות בתדר עילאי אל עבר מישורי החומר הדחוס ובכך נוצר מסד נתונים חסר פגום ומשובש.

לאורך חייו של היקום המקומי הלכו שיבושים אלו וצברו תאוצה ובכך, פגמו בתשתיות הולכת האור ויצרו התרחקות שלהן מכוונת המקור העומדת בבסיסן.

בכניסה אל מרחב ארץ ולעולם ארץ המצוי בו, נוצרה כניסה אל שדה כבידה, אשר הכיל חוקיות הסתברותית, שהייתה קיצונית ורחוקה מן העקרונות העומדים בבסיס מערכות ההתפתחות של האור.

חוקיות זו, נבעה מן התכנון המוקדם של מערכות המציאות שנועדו לחקור את החומר הדחוס, משיבושים שנוצרו במהלך ההתפתחות של היקום המקומי אל מישורי הדחיסות והקיטוב, אך גם מהתרחקות קיצונית מעקרונות השדה המאוחד וערכיו, שנבעה מהשפעות מוגברות של "מרד לוציפר".

חשוב להבין, כי חקירה זו הייתה חקירה הנתונה תחת בקרה מתמדת של ההיררכיות הבריאתיות המנווטות את מרחבי כל היש ומווסתות את ההתפתחות של האור.

בכך, התקיימה התפתחות באזורים שהינם רחוקים מעקרונות השדה המאוחד וערכיו, פועלים על פי סולמות ערכים משובשים ומסולפים אך מספקים ידע קוסמי התפתחותי מהותי עד מאוד.

הפתרון: מעבר לחשיבה חדשה שיש בה את החיבור לתשתיות הולכת אור התואמות את הערכים הקוסמיים ואת מהות השדה המאוחד ועקרונותיו.

זו היא הפרדות ממבנים מורפו-גנטיים משובשים ומסולפים, מהרגלים, התמכרויות ושיטות פעולה, שבסיסן משובש או מוגבל ותנועה אל עבר מבנים מורפו-גנטיים מזוקקים, המביעים תחביר חדש ושפה חדשה.

זה הוא מעבר אל יחסי גומלין חדשים עם מרחבי היש, שאין בהם את המניעה, הצמצום, המיסוך, ההפרדה או את מערכות התיווך אלא את השותפות הפעילה, הנובעת מההכרה בכך שתשתיות הולכת האור הבריאתיות והמארג הקוסמי המהווה גוף רחב יריעה אחד מאוחד, הינם היכל נתונים עצום העומד לרשות כל המקיים עימו יחסי גומלין על פי עקרונות השדה המאוחד וערכיו ולפי תאימות פנימית לישירות של אור.

זה הוא מעבר להתעוררות ערכית ותודעתית, שיש בה את רכישת שפתה של האלוהות ואת הפעולה עימה ביחסי גומלין של בוראים שותפים.

פרק 3:
התערבות מבוקרת לשינוי פוטנציאלים

ההסטה מתדר המקור יצרה שיבוש של התדר העצמי של השוהים ביקום המקומי ובכך שיבשה את יחסי הגומלין, שבין הפרט לכלל, במצב שבו פעמים רבות נוצרה חריגה מן הויסות ההשוואתי, שבו תועלת הכלל והפרט שזורים כאחד.

שיבושי מרד לוציפר יצרו פגימה בסיגנל האישי ובכך, מקרים בהם נוצרה התרחקות מן הרצון הפעיל הטהור, ממשאלת הלב המזוקקת ומיכולת לקיים סינגולריות בשדה מאוחד, שיש בה את המובהקות האישית הפועלת בשדה המאוחד, במצב שבו זיקוק הנתונים האישי טמון בכוליות כל היש ומקיים עימה יחסי גומלין של קבלה והנחלה מתוך ערסול והזנה.

להתערבות המבוקרת לשינוי פוטנציאלים פנים רבות ומגוונות הבאות לידי ביטוי בכל רחבי היקום המקומי.

"…כאשר התבוננו על עולם של ארץ, כאשר התבוננו על אותם פעמים של עידן חדש הנדרשים לפקוד את אזורכם, בבחינת אותו כלל יקום משתנה ומתפתח אל עבר דרגת האבולוציה הבאה, הרי, שנדרשנו ליצור את אותם מצבים של התגברות על אותה מכשלה אשר מתקיימת באזורכם. ומכיוון שכך, על מנת ליצור את ההתגברות, יצרנו את ההתערבות.

עליכם להבין שאותה התערבות, שלבים לה. ואנו אומרים, שאותה התערבות, הינה התערבות לצורך תמיכת עולם של ארץ מבפנים. הינה התערבות לצורך תמיכת האנושות מבפנים, על ידי הכשרת נציגים אשר לומדים בהדרגה את אותה שפה קוסמית, ורוכשים בהדרגה את אותה תודעה קוסמית, ומסגלים עצמם לפעילות במגמת סולם ערכים אשר יש בו את הפרט המועצם הפועל בשיתוף פעולה רשתי למען הכלל.

עליכם להבין, שאותה רשת, שאנו רוקמים בעולם של ארץ, מהווה את רשת תודעת משיח העתידית. אך מלבד זאת, אותה רשת, הינה כזו, אשר תהווה מסד נתונים בעבור מרחב של ארץ לעתיד לבוא. מסד נתונים, אשר אוגד בתוכו את אשר היה ומגבה בתוכו את אשר יהיה.

יש ועליכם להבין זאת, יש ועליכם להכיר בכך, כי נדרש מכם לבסס בכם בהתמדה ובהתאמה את אותה מהות פנימית מבקשת שותפות, מבקשת רֵעוּת, מבקשת פיקּחון, מבקשת בהירות רגשית ומחשבתית, מבקשת את אותה ראייה בהירה אשר אט, אט מסירה מעליה את צעיפי האשליה…"

מועצות האלוהות הגבוהות 26.9.2011
 

בפרקים "השיבה לבראשית", "השיבה לשדה המאוחד", "השיבה לקיימות", "השיבה לנצחיות", "תודעה מזוקקת מרחבי השראה", "ברית אור כשדים" בסדרה "שיבה", פורטו חלק מאותם פנים של ההתערבות לייצוב היקום המקומי על נתיב חדש, המתואם ליישור הקו הכלל יקומי ולפעימה הבריאתית, המובילה אל עבר מרחבי העידן החדש, המתנהל על פי עקרונות השדה המאוחד וערכיו.

ההתייחסות הבריאתית לגוף היקומי של החומר הדחוס, הינה כפי שאדם מתייחס ליצירת אינטגרציה עם חלקיו הנוספים, קבלתם כביטויים של אור ויצירת אינטגרציה ביניהם. התייחסות זו הובילה למהלך ההתערבות המבוקרת לשינוי פוטנציאלים ביקום המקומי ובעולם ארץ, על מנת לחלץ את היקום המקומי מן המערכת הסגורה והחסרה בה התקיים ואת עולם ארץ ממחול התעתוע של הממדים שלישי ורביעי.

מהלך ההתערבות, נועד להשיב את יחסי הגומלין ביקום המקומי לתקינות קוסמית, שיש בה את התאום לעקרונות השדה המאוחד וערכיו ולחברו לתנועה הערה המתרחשת בכלל-יקום, שיש בה את התנועה אל עבר מדרגת התפתחות חדשה לגמרי.

מכך נובע היבט נוסף של התערבות זו, המביא אל היקום המקומי מערכת תיקונים והשלמות, אשר יוצרות ביסוס של אינטגרציה מלאה של הגוף היקומי, כחלק מייצובו אל מול האינטגרציה של כלל יקום.

האינטגרציה של הגוף היקומי דומה עד מאוד לאינטגרציה המלאה של העצמי, אשר אנו לומדים ליצור בהדרגה, כחלק מתהליך של השיבה לבראשית של העצמי ולזיקוק הנתונים. זהו תהליך של תיאום בין חלקים רבים ומגוונים ויצירת התיאום שלהם אל עבר מרכז המייצג את המהות והמשמעות המזוקקת ואת התכלית.

יצירת מערכות תיקון והשלמה ב-6 השדות העילאיים של היקום המקומי ובמקביל ב-6 השדות הנמוכים של היקום המקומי, יוצרת יכולת לתאם את היקום המקומי בינו לבין עצמו ובינו לבין יישור הקו הכלל יקומי.

זו היא מערכת היוצרת אינטגרציה מלאה של היקום המקומי ותיאום בין כל גווני התרבויות המצויות בו.

האינטגרציה יוצרת שיבה של כל היבטי האור וכל גווני האור אל תדר המקור שלהם ואל הבראשית של העצמי ומאפשרת להם להשיל היבטי סילוף, שיבוש או מניעה שנוצרו במהלך חייו של היקום המקומי.

כינוס שילוב תיאום וגישור

הבריאה מקבלת את כל חלקיה ללא שפיטה. השדה המאוחד ערב לכל חלקיו ובתקופה נוכחית מביא אל היקום המקומי כוחות חדשים, אשר אינם מוכרים בו. אלו הם תדרי מקור, המובעים בעד ערוץ הלוהאר' ומבטאים תהליך לוהאר', המתאם את כל התרבויות ביקום המקומי אל האמת המשותפת של משפחת האור.

מהלך זה, פוקד את היקום המקומי מזה תקופה ארוכה.

התהליך מגיע בזמן הווה נתון זה לשיאו והוא יוצר תיקון סילופים ושיבושים ומתן השלמות בכל רחבי היקום המקומי ותיאום שלו לפעימה הבריאתית.

במסגרת האינטגרציה של העצמי של היקום המקומי, נוצר תיאום של תרבויות רבות לעקרונות השדה המאוחד וערכיו ובכך, לתדר העצמי שלהן.

אלו הן תרבויות, שהינן תולדות של תרבויות ראשיות, המתואמות בהדרגה למשוואות הראשיות המזוקקות.

גם האנושות, כתרבות, מקבלת מערוץ הלוהאר' השלמות ותיקוני שיבושים, שיש בהם את התיאום של האנושות לתדר המקור שלה.

בתהליך ההתערבות המוביל לאינטגרציה של היקום המקומי ושל השוהים בו, מועברות אל היקום המקומי, במסגרת תהליך הלוהאר', השלמות של מקדמי התפתחות חסרים לצד תיקונים של סטיות תקן הנובעות מתוצרי "מרד לוציפר".

תהליך זה מביא אל היקום המקומי וגם אל עולם ארץ השלמות של רצפים חסרים או תיקון של רצפים פגומים ב-DNA האנרגטי והפיסי, המובילים ליכולת של כל השוהים ביקום המקומי לנוע אל עבר שלמות, שיש בה את החיבור לתדר העצמי ותיאום לנתיב הקוסמי של השדה המאוחד ולמערכות ההזנה שלו.

התיקונים וההשלמות, של רצפי ה-DNA הפגומים והחסרים, מובעים באמצעות ערוץ הלוהאר', שתכליתו כינוס תיאום שילוב וגישור כל חלקי הבריאה זה לזה ומיצובם בנקודת כינוס המאפשרת שיגור והזנקה אל עבר עולמות, יקומים ואשכולות התפתחות חדשים, המצויים בחוקיות של העידן החדש.

התיקונים וההשלמות הנובעים מערוץ הלוהאר' מגיעים מהיכל הנתונים הבריאתי המכנס אל תוכו את תחביר כל תולדות היש ומהווה מאגר נתונים הולוגרפי חי ודינאמי, המתקיים במצב על-זמן.

השדה המאוחד, הערב לכל חלקיו, מסייע לאזורים השונים בכלל-יקום לקבל את התוצרים המגיעים מהיכל הנתונים ובכך להכיל אותם, להשתנות, להתפתח ולהתייצב על מקומם במפת הכינוס הגדולה של העידן החדש.

תהליך זה מתבצע באזורי חסות ייעודיים של הלוהאר', הפזורים בכל הכלל יקום.

גם אל היקום המקומי של החומר הדחוס מביא ערוץ הלוהאר' את הנתונים מהיכל הנתונים ואת מערכת ההשלמות, התיקונים ויצירת מקדמי ההתפתחות בעבור כל השוהים במערכות המציאות השונות של החומר.

תהליך התיקון וההשלמה של הרצפים מתבצע הן ברמה הפרטנית, על ידי כינוס אל אזורי החסות של הלוהאר' והן ברמה הכוללת, על ידי תיקון ערוצי הנתונים ומערכות ההזנה של היקום המקומי.

זה הוא תיקון והשלמה של ה-DNA של היקום המקומי ברמה הכוללנית וה-DNA של השוהים ביקום המקומי ברמה הפרטנית.

התיקון, ההשלמה והעברת מקדמי ההתפתחות יוצרים הרטטה הרמונית של אזורים, אשר חרגו מן הרטיטה הבריאתית, העברת מקטעי מידע חסרים אל אזורים, אשר קיימים בהם פערים התפתחותיים וכן ערור לחיים של אזורי ספר, שהתרחקו מן הסיגנל הבריאתי ומההזנה הקוסמית ומצויים בקיפאון או בכאוס.
 

תנידה כמגדירה מערכת מציאות ומייצבת אותה על בסיסים הרמוניים

"…אם תתבוננו על הבדל בין מערכת מציאות אחת לאחרת, הרי שתזהו, שאותו הבדל בין מערכת מציאות אחת לאחרת, הינה מהות של תנידה.

משמע, היינו אומרים, כי מצויים אתם בעולם של ארץ, נאמר, במתכונת, שהיינו אומרים אותה פאתי הממד החמישי, היינו מכנים אותה פאתי הממד החמישי. ורוטטים אתם תנידה.

והיינו אומרים, כי בקרבת מקום, בסמוך עד מאוד אליכם, נמצאת רטיטה מקבילה, אשר יש בה את התנידה של הממד השלישי, והתנידה של הממד הרביעי.

היינו אומרים, שמכיוון, שמתקיימים טווחי חפיפה בין התנידה בה אתם מצויים לתנידות הממדים שלישי ורביעי, הרי שניתן לכם לזהות באותן עיניים פיזיות שלכם את אותו עולם גלוי של ממד שלישי ורביעי. והיינו אומרים, כי כבר תארנו זאת בעבר, זה הוא עולם מוחזק על ידנו כמערכת מציאות, נאמר, מוחזקת לצורך העברה וניוד ממערכת מציאות נמוכה אל מערכת מציאות גבוהה יותר, ללא אותו מצב של טלטלה.

ומה היא אותה טלטלה, ודאי תשאלו? אותה תנידה, נאמר, מוגברת של מיתרים, אשר יש בה את היכולת מחד, נאמר, לייצר את התנועה של עולמות ממתכונת מציאות אחת לאחרת, אך גם, נאמר, את הפקיעה של מיתרים. משמע, את אותה יכולת, נאמר, של עולם לאבד את האיזון שלו ובכך לשקוע, נאמר, אל תהום הנשייה, היינו אומרים, אל מצב של כאוס הולך ומתגבר, אשר מאבד הוא מן המשמעות ומן המהות ובכך, מתרחק הוא מן השדה המאוחד ויוצר הוא, נאמר, את האבדון…"

לוהאר' 26.7.2013

אובדן התנידה - התרחקות ממהות האור סילוף, מניעה התפתחותית, כאוס וירידה בתנידה עד למצב של קיפאון

"…ומה הוא אותו אבדון? נאמר, יש ועליכם להתבונן עליו כמתכונת של אור, אשר הולכת ומאבדת מתוקפה ובכך, נאמר, מצב של ביטול התנידה, אובדן התנידה, היינו אומרים מצב של קיפאון.

היינו אומרים, כי בביטול התנידה או, בנאמר, יצירת הצרימה של התנידה, הרי שנוצרים המצבים של היעדר ההתפתחות.

ובכך היינו אומרים, כי ניתן לכם לראות זאת כעולמות, אשר יש בהם את המתכונת של הסילוף מחד ומאידך, את היעדר ההתפתחות.

והיינו אומרים, כי משפחת האור הענפה עד מאוד, אנו חובקים אותה בזרועותינו ומייצרים, נאמר, את השמירה עליה. משמע, את אותם אזורים אשר יש בהם את הסילוף של התנידה, או את הקפיאה של התנידה, אשר בהם אנו יוצרים את אותם מצבים, נאמר, של יצירת ההתנדה ההרמונית וההשבה אל חיק השדה המאוחד. יש ועליכם להבין זאת, יש ועליכם להכיר בכך…"

לוהאר' 26.7.2013
 

בכל היקום המקומי, פרושים בני הברית של הלוהאר' ברשת ענפה המעבירה את מהות השלם ואת תדרי המקור על מנת לכונן את מערכת תיקון העולמות והכנתם למעבר אל עבר מערכות היקומים והעולמות של העידן החדש.

זה הוא מהלך של ערבות השדה המאוחד לכלל חלקיו.

זה הוא מהלך של אהבה קוסמית, השורה בכל מרחבי היש ומגיעה בזמן הווה נתון אל היקום המקומי כמערכת השראה והזנה חדשנית.

זו היא תחילתו של העידן החדש.

פרק 4:
מערכות ההשלמה לערוצי הולכת הנתונים
ותשתיות האור ביקום המקומ
י

רובד 1 - DNA הבסיס - הכל שזור בהכל

זה הוא המארג הקוסמי, אשר מהווה את הרקמה ההרמונית המקיימת את כל חלקיה בתיאום, מתוך איזון וויסות השוואתי, שבו תועלת הכלל והפרט שזורים כאחד.

זו היא מערכת תשתית העולמות והמשוואות העומדות בבסיסם, העוברת תהליך של שינוי, שדרוג והתאמה למבנים של העידן החדש.

במהלך זה של ההתערבות המבוקרת לשינוי פוטנציאלים, חוקיות עולמות משתנה, יחסי גומלין בין עולמות ומצבורי עולמות אף הם משתנים וקואורדינטות של צבירים קוסמיים יוצרות תזוזה והתייצבות על מפת אופק האירועים בצורה חדשנית.

"…כאשר מבקשים אתם להבין שורשי מהות במרחב של ארץ, הרי, שיש עליכם להבין, שאותה מהות המבקשת לטעת משמעות אל תוך אותם מישורי קיום שונים ומגוונים, הינה כזאת, אשר פרשה עצמה, נאמר, ברמות האצלות רבות ומגוונות.

כאשר תתבוננו על אותן רמות של האצלות רבות ומגוונות, הרי שתזהו, נאמר, מישורי התפתחות, אשר יש בהם ריבודים רבים של מקבצים תודעתיים, אשר מייצגים, נאמר, ספי תודעה שונים וגוונים שונים ובכך, מערכת, אשר יוצרת את ההתפתחות במקביל ובכך מתניעה תדרי מקור, אשר יש בהם, נאמר, את השלם.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאם תתבוננו על אותה מהות, שאנו מבקשים לתאר לכם, הרי שתזהו מהות של שלם, המבטא עצמו בחלקים רבים, המחוברים כולם יחדיו.

ובכך מצב, נאמר, שאותם חלקים רבים ומגוונים, המחוברים זה לזה, הווים הם את אותו פרט, את אותה פרטיות של סינגולאריות את אותו מכלול כולל, אשר בתוכו אותה סינגולאריות טמונה ובכך מצב, נאמר, של מערכת אחדותית עד מאוד, המהווה שדה מרובד, שדה רחב, שדה מאוחד…"

לוהאר' 16.8.2013

רובד 2 - רשת מסננת של ממברנות דינמיות-שער להרחבת תודעה

זה הוא מארג ריווח קוונטי, היוצר ברב מוקדיות וברב ממד שינויים מתמידים בהעברת האור בעד ממברנות מתאמות.

מערך זה מתאם את העברת ההזנה הקוסמית אל האזורים השונים על פי תאימות התפתחותית, דרישה, קודי מקור פעילים רצון פעיל ומשאלת לב, תדר עצמי מזוקק ועיקרון המהוויה ניהאו-הכרת תודה, הכרה בערך ושימוש במערכות ההזנה לשם התפתחות ופיתוח.

ההתערבות המבוקרת לשינוי פוטנציאלים במהלך הלוהאר', הסירה את מערכות המידור, החציצה והמניעה מעל היקום המקומי ויצרה תיאום לתקן הקוסמי, שבו מתקיים סינון דינאמי וריווח קוונטי, המספקים הזנה והולכה של מידע קוסמי אל עבר האזורים השונים על פי עקרונות השדה המאוחד וערכיו, אשר בהם כלולים גם קודי המקור הפעילים שהוזכרו וכן תאימות פנימית לישירות של אור ומידע. בכך, מתחילה להירקם התשתית לקיום יחסי גומלין עם מרחבי היש ועם היכל הנתונים הבריאתי של הלוהאר'.

רובד 3 - מתווים-ביטויים של אור - אינטגרציה מלאה של העצמי

מארג העולמות, היקומים והתרבויות, המהווים כולם את בני משפחת האור, ביטויים שונים ומגוונים של אור, המהווים כולם מתווים בגוף אחד, אחדותי, אשר שואף לייצר אינטגרציה ותיאום בין כל חלקיו.

מארג זה מצוי בתהליכי חניכה, אשר נועדו לתאם את כלל ביטויי האור ביקום המקומי זה לזה, במהלך לוהאר', היוצר בתרבויות השונות שלום פנימי ותיאום לתדר העצמי, המוביל ליכולת לקיים את תהליך הלוהאר' עם תרבויות אחיות ביקום המקומי.

זה הוא תהליך מבוקר היטב של אינטגרציה של כל משפחת האור השרויה במחזורי ההתפתחות של היקום המקומי והשבתה ליחסי גומלין הרמוניים, הפועלים על פי עקרונות השדה המאוחד וערכיו.

תהליך החניכה וההכשרה מובע באמצעות פעולה ב-6 מוקדי ההתמרה הגרעינית שתוארו בפרק הקודם ובכך, משיב את היקום המקומי אל הבראשית של העצמי אשר לו.

רובד 4 - ספריות תרבות הבית-ספריות פוטנציאליות

אלו הם מאגרי הנתונים והיכלי הרשומות של התרבויות השונות ביקום המקומי, המהווים מאגרים מורפו-גנטיים, שהינם מאגרי נתונים מקומיים, המתעדים את תחביר ההתפתחות של התרבויות השונות ביקום המקומי.

במהלך הלוהאר ביקום המקומי, עוברים מאגרי הנתונים הללו התאמות לקראת החיבור אל היכל הנתונים הבריאתי השלם של הלוהאר', זיקוק של הנתונים הטמונים בהם ותיקון של תשתיות פגומות או מידע מסולף.

בנוסף, מופעלים נפצים המעוררים מידע מורפו-גנטי פוטנציאלי קדום ורדום, אשר הוטמע מבעוד מועד על ידי יהוה ובכך, נפתחים ערוצי חיבור, ממאגרי הנתונים המקומיים של התרבויות אל מאגר מרכזי וממנו תיאום אל שיתוף הנתונים באמצעות היכל הנתונים הבריאתי וערוץ הלוהאר', המתאם את חילופי הנתונים בין המאגרים השונים.

בכך, נוצרות השלמות מידע בין תרבויות ומובעת זווית ראיה שלמה, המביאה פרספקטיבה רחבה הרבה יותר מזו שהתקיימה עד כה, המוגשת מערוץ הלוּהאר' אל כלל התרבויות.

רובד 5 - רובדי האלוה - בורא העולמות

ביקום המקומי מתקיימים ערוצי הולכה של הכוונה והרצון האלוהי, הנובעים מן הליבה המרכזית ומתועלים באמצעות מועצות האלוהות הגבוהות אל אשכולות ההתפתחות השונים ובתוכם גם אשכול ההתפתחות של האדמה, שהיקום המקומי של החומר הדחוס, הינו חלק ממנו.

הכוונה הטמונה בערוצי בוראי העולמות, הינה כוונה, שיש בה את הקרנת הרצון הפעיל, המזוקק להתפתח ולפתח, להתעצם על מנת להעצים מן השפע האלוהי, אל עבר כל אלה המעוניינים בכך.

ערוצי ההולכה של הרצון האלוהי, הינם ערוצי הזנה אנרגטיים, שיש בהם את התנעת מערכות העולמות ותיעול משאבים אל כל בני משפחת האור בכוח דחף, המתניע התפתחות מתמדת הנובעת מן היש והקיים.

אלו ערוצים, אשר נועדו לבסס בכל היקום המקומי חיבור לכוחות מקור של יצירה ובריאה, המהווים את מהות האור החוקר, המתרחב, היוצר והבורא.

אם נעמיק אל שורשי היקום המקומי, הרי שנזהה כי לוציפר, הינו בורא עולמות, אשר לקח על עצמו לייצר את מערכות התיעול של הרצון האלוהי אל עבר היקום המקומי של החומר הדחוס.

"…כאשר נוצרה אותה התפלגות ביקום המקומי, הרי שהתארע אותו מאורע בדברי הימים, אשר תארנו לכם אותו ופרטנו עליו רבות, "מרד לוציפר", אשר לא היה הוא מרד כלל ועיקר, אלא היה בו, נאמר, את החקירה של האור את העדר המשמעות, נאמר, ההולכת ונוצרת.

היינו אומרים, את החקירה של האור את אותן מתכונות של התנתקות האור ממהות האור ובכך מצב, נאמר, שאותה מהות של "מרד לוציפר", כפי שאתם מכנים באותם כתובים שלכם, הייתה מהות של העזה של אור לנוע אל מעבר לאותם גבולות, נאמר, של אור אל עבר מחוזות של אור, החוקר את אותם אזורים של ספר, שהינם מחוץ למגדר האור.

כאשר תתבוננו על כך, הרי שתזהו את אותו ארכיטיפ, אשר אתם מכנים אותו "לוציפר"- ואנו נאמר, מתכונת בורא העולמות. אנו נאמר, מתכונת מעשה הבראשית, אשר יש בו את התעוזה ויש בו את מערכות הויסות ההשוואתי ויש בו את המוכנות לנוע בדרגות ההתפלגויות אל עבר אזורי קיצון.

עליכם להבין מוכנות זאת. עליכם לקיים את עקרון המהוויה ניהאו כלפי מוכנות זו, זאת מכיוון, שככל שרבו הזמנים ואותן מתכונות הלכו והעמיקו עצמן לאותם רבדים, נאמר, נמוכים, אשר יש בהם את הרטיטות הנמוכות, הרי שאותה מתכונת, אשר בתחילת הימים הייתה כזאת, אשר היה בה את התאימות למהות של אור, הלכה והתרחקה מאותה מהות של אור, מכיוון, שחקרה היא משמעות זו.

ובכך ביססה, נאמר, את המתכונת של התולדות ההולכות ומתרחקות מאותו אור צפון, מאותו אור גנוז, מאותה מתכונת, נאמר, של היכל נתונים, אשר יש בו את המערכות של המימון, ויש בו את מערכות ההזנה, ויש בו את התאום נאמר, לאותו מהות של מקור, המזין את שפעת העולמות בתדירויותיו…"

לוהאר' 16.8.2013

בכך, כאשר דרגות החומר המקוטב הפרו את שיווי המשקל הפנימי של לוציפר ויצרו הסטה מנקודת התאחיזה, נולד התהליך המוכר לנו כ"מרד לוציפר", שהחל לשרשר את החריגה, שנוצרה בשדה של לוציפר, כסטיית תקן, שהתבטאה בכל היקום המקומי ופגמה ברובד ה-DNA החמישי, אשר מבטא את תודעת בורא העולמות ואת הרצון הפעיל הטמון בה, כקוד מקור.

מהלך זה יצר נפילה מהירה מטווחי רטט מעודנים אל טווחי רטט נמוכים ומקלישות לגשמיות.

נפילה מהירה זו, יצרה מקטעים חסרים ברובד ה-5 ביקום המקומי ושיבושים שלו, אשר הולידו תרבויות, שהתרחקו מן המשוואות המאוזנות, שעמדו בראשית הימים בבסיס היקום המקומי וייצגו את ערכי השדה המאוחד ועקרונותיו.

בהדרגה נוצרה התרחקות של תרבויות מסיגנל המקור שלהן, מן ההזנה הבריאתית ומקוד מקור רצון פעיל טהור.

הפגימה ברובד בורא העולמות יצרה מחד תרבויות, אשר התרחקו ממהותן האלוהית ומכוח הבריאה הטמון בהן ונלכדו בממדי תעתוע מתוך חולשה, ריפיון, מיסוך ומעצור התפתחותי ומאידך תרבויות, אשר התרחקו מסיגנל המקור שלהן ובכך יצרו סינגולריות שלילית, פיתוח טכנולוגי מוגבר והתמקדות בכלים חיצוניים ללא פיתוח פנימי, שנועדו לפצות על ההתרחקות מן השדה המאוחד וממערכות ההזנה הקוסמיות.

הפגיעה ברובד החמישי יצרה יחסי גומלין ביקום המקומי, שיש בהם את השולט והנשלט ואת הפיתוח של יחסי גומלין, אשר צברו במחזורי ההתפתחות ביקום המקומי צורך בתיקון ואיזון.

אלו הן מערכות קרמתיות, אשר הולידו מטענים אנרגטיים רבים, שנותרו לכודים במחזוריות של היקום המקומי ללא פתרון, שיש בו את יצירת ההשלמה והסגירה ההרמונית.

היה זה השורש להתנהלות המנותקת מן ההרמוניה הקוסמית ומן הראיה האלוהית הכוללת ולתנועה שיש בה את הראיה האנוכית שהובילה לאכזריות, הגמוניה, התערבויות, שליטה, הכפפה, הישרדות, חוסר וסבל, אשר יצרו ביקום המקומי יחסי גומלין משובשים מתמשכים המבקשים השלמה באמצעות חוקיות הקארמה על תולדותיה.

חשוב להבין, כי מהלך זה, היה מהלך, אשר נלקח בחשבון בצאתו של היקום המקומי לדרכו וכי הוכנו תכניות מגירה, אשר נועדו ליצור את המערכות המתקנות והמשלימות בבוא העת.

היה זה מהלך של תנועת האור אל עבר חקירה של אזורי ספר, המרוחקים ממהות האור.

ההכרה, כי היקום של החומר הדחוס, על היפוך המשמעויות שנוצר בו, יצר מסד נתונים מהותי בעבור האור, הינה ההכרה, כי מהותו של האור החוקר, הינה כזו, אשר הגיעה באמצעות ההשתלשלויות ביקום המקומי אל מחוזות שהינם רחוקים עד מאוד ממהות האור. ומחוזות אלו הביאו אל האור ידע התפתחותי רב ערך.

"…היינו אומרים, היה זה מהלך מבוקר, אשר כאשר תתבוננו עליו, הרי שעמד הוא באותה מהות של משוואת על ראשית, אשר הגדירה את אותו מרחב של יקום מקומי: "הכל צפוי הרשות נתונה".

היינו אומרים, כי מבחינת "הכל צפוי", אם תתבוננו על אותה מהות, של יקום מקומי, הרי שוודאי לכם, שמחד, חקר הוא משמעויות חדשות, הנובעות, נאמר, מהעדר המשמעות.

אך עליכם להבין, שאותו מערך שקלול רחב יריעה, המהווה את אותה מלאכת מחשבת של שקלול בריאתי כולל, אמדה היא מבעוד מועד את מהות העדר המשמעות, מתוך הבנת המשמעות.

היינו אומרים, שבתקופה נוכחית מופעלת תכנית מגירה שכזאת. מכיוון, שאם תתבוננו על אותה תכנית מגירה, הרי, ודאי לכם, שנועדה היא לבטא את אותו ערור מערכתי גורף, בחינת שידוד מערכות ובחינת יצירת, נאמר, ערור הזיכרון הקדמון, הטמון כנפצים מתעוררים בכל אותן מתכונות של אור ובכך, יכולת לאסוף את אותו יקום מקומי ולהביא אותו, נאמר, בדמי ימיו, אל אותה מתכונת של איסוף אל אותה נקודת ראשית…"

לוהאר' 16.8.2013

מהלך הלוהאר לתיקון והשלמת רובד 5 זיקוק נתונים
והתנעת קוד מקור רצון פעיל

הפעלת פוטנציאל העל להשבת היקום המקומי אל ה-בראשית ואל השדה המאוחד מתבצעת באמצעות מהלך הלוהאר' המביא עימו אל היקום המקומי מערכות תיקון והשלמה, חניכה וחסות, שיש בהן את ההכשרה המתאמת לעקרונות השדה המאוחד וערכיו.

מהלך הלוהאר מביא עימו תדרי מקור, המשיבים את השוהים ביקום המקומי על כלל גווניהם, לתדר הבראשית שלהם ובכך יוצרים שיבה לתודעת בורא העולמות, חיבור לזיקוק נתונים ולרצון פעיל טהור, שיש בו את האיזון, שבקבלה והנחלה בשדה מאוחד, המורכב מביטויים רבים של אור.

מהלך הלוהאר' יוצר השלמה של מקטעים חסרים ב-DNA החמישי ובכך, מביא אל היקום המקומי את אזורי החניכה, השילוב, התאום והגישור לתודעת בורא העולמות ולהפעלת הקוד האלוהי שהיה רדום, עמום ומשובש.

רובד 6 - רובדי האלוה-הרמוניה - בוראים שותפים

רובד זה של היקום המקומי מהווה את מערך התקשורת בין המועצות השונות, המובילות את המחוללים ההסתברותיים ההרמוניים דינאמיים של היקום המקומי, המקושרים אל מרחבי הכלל יקום.

רובד זה מהווה מערך שיתוף נתונים, השראה הדדית ופעולה מתוך קוד מקור משאלת לב, היוצר את החיבורים ההרמוניים באמצעות תדרי ההרמוניה הקוסמית, שיש בהם את תודעת האחדות הכוללת ואת ההכרה, כי תועלת הכלל והפרט שזורים כאחד.

רובד זה ביקום המקומי, מהווה מערך השראה, שיש בו את יצירת המכנים המשותפים, שיתוף נתונים ושיתופי פעולה קוסמיים, הנובעים מראיה כולית של מעשה המרקם הקוסמי, שבו הכל שזור בהכל.

זה הוא רובד מהותי, המהווה מפתח חיבור להיכלי הנתונים הקוסמיים ולשיתוף נתונים, שיש בו את ההתפתחות בתיאום לפעימות הקוסמוס.

תיאום זה נובע מיכולת לפעולה במחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, כבוראים שותפים ואיחוד מציאויות לכדי מציאות מאוחדת ממנה ניתן להשפיע על פיצול מציאויות.

ניתן להתבונן על ההתכנסות של שונים ומגוונים לפעילות במחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, כהתכנסות של נציגי עולמות, היוצרים כוונה ורצון לפעולה כבוראים שותפים.

זה הוא שיתוף של עולמות, הנוצר באמצעות נציגי עולמות, היוצרים התכנסות בתוך מציאות משותפת, שממנה הם פועמים.

זו היא מציאות משותפת, אשר ככל שהיא קרובה יותר לאחדות הקוסמית, כך היא מאפשרת ליצור תיאום בין שונים ומגוונים, החולקים פרספקטיבה, שיש בה את הגוון האישי מחד, אך את היעדר ההזדהות עימו מאידך ובכך, יכולת לחבר אסכולות ונקודות מבט לכדי תצרף היוצר תמונה שלמה.

כהוויות קוסמיות אנו שונים ומגוונים וכך גם כבני אנוש.

הסיגנל הייחודי, המאפיין אותנו כהוויות קוסמיות, בא לידי ביטוי ביקום המקומי בתרבויות רבות ומגוונות, המתקיימות במערכות מציאות רבות, אשר המכנה המשותף הגבוה שלהן, הינו ביטויים של אור היוצרים התפתחות.

בהוויה אנושית, הסיגנל הקוסמי הייחודי בא לידי ביטוי כייחודיות, שיש בה את הביטוי הנפשי והרוחי וגם את הביטוי הפיסי. לכל אדם יש טביעת אצבע הייחודית לו, את מבנה העין הייחודי, שהוא אישי שלו, ואת תפישת המציאות האישית, הייחודית לו.

בהתכנסות לפעולה כבוראים שותפים, המבקשים ליצור מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, נוצר פסיפס של מציאויות, שהינן המציאויות של השונים והמגוונים, המרכיבים את המחולל.

פסיפס המציאויות של השונים והמגוונים פועל במחולל, אשר במרכזו מצוי מרכז מהות, המהווה מיפעם. מרכז המהות, הינו ליבת המיפעם, ליבת המחולל, המכילה את האמת המשותפת ומהווה אופק אירועים ראשי, הטומן בחובו את השונים והמגוונים.

אופק האירועים הראשי, טומן בתוכו את אופקי האירועים של השונים והמגוונים, המרכיבים את המחולל ובכך ניתן לו להכיל שקלול הסתברותי רחב, המביא ראיה אחדותית ורחבה, המחוברת למציאות מאוחדת.

מרכז המהות, היוצר פעימות ומפיק גלי נושא, הינו מיפעם, המהווה את לב המחולל, שהינו בעל יכולת ורצון לחבר את פסיפס המציאויות השונות לכדי מציאות מאוחדת, המציגה תמונה שלמה ורחבה, שיש בה את יכולת ההדהוד וההשראה הרחבה בהתאם.

המיפעם, הינו מרכז מהות, מרחב המקיים מציאות מאוחדת, אשר אליה מתכנסים הבוראים השותפים. זו היא נקודת מוקד, שיש בה את היכולת לקיים מציאות מאוחדת, הסוכמת אל תוכה פיצול מציאויות בריבוי ממדים וגוונים.

כאשר יוצרים הבוראים השותפים התכנסות אל מרכז המהות לפעולה במיפעם במחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, הם נדרשים לקיים הכרה פעילה, הנוכחת ברגע ההווה הנתון במצב המתעלה מעל ההזדהות עם היקשרויות ובכך מצב המקיים מציאות מאוחדת, אשר אין בה פיצול מציאויות ויש בה את החיבור השלם.

החיבור השלם, הינו המפתח לחיבור להיכל הנתונים הקוסמי ויצירת יחסי הגומלין עימו במצב על-זמן המביא אל הבוראים השותפים את הידע, ההבנות וההסתברויות התומכות את שירות הכלל.

החיבור השלם, נובע מתודעת הלב הקוסמי, המחובר לאחדות הכוללת הטמונה בכל ומקיים משאלת לב הנובעת מתשוקה ורצון של הלב לפעום פעימות התפתחות, שיש בהן את פעימות האור המתפתח במארג שבו הפרט שזור בכלל, מתפתח ומפתח, מתעצם ומעצים.

אמנת הלוהאר ומהות הלוהאר כמתניע קוד מקור משאלת לב

אמנת הלוהאר ומערך הלוהאר, מתבססים על נציגים אשר בחרו לזקק את מהותם האישית לכדי מובהקות גרעין, שיש בה יכולת לעשות שימוש בגוון ובאסכולה ממנה מגיע הנציג, על מנת לגשר עולמות ולתאם אותם זה לזה.

זה הוא מערך, שנציגיו מחויבים לראיה האחדותית הכוללת ולשימת המשקל על האחדות הכוללת ועל חיבור שונים ומגוונים לאמת משותפת.

האמת המשותפת מהווה נקודת תלכיד, שהינה מרכז מהות קוסמי, אשר אינו מזוהה עם אסכולה בריאתית מסוימת, אלא מתאם את כל חלקי הגוף הבריאתי הכולל זה לזה. מערך הלוהאר' פועל בתיאום לפעימות מקור, שיש בהן את הבאת מקדמי ההתפתחות אל עבר מרחבי הבריאה לשם יצירת תיאום, שילוב, גישור ויישור קו.

הלוהאר מייצג מציאות מאוחדת, הנובעת מחיבור בין שונים ומגוונים, המקיימים מובהקות אישית ומכילים את תודעת השדה המאוחד.

חשוב להכיר בכך, כי אין בתודעת השדה המאוחד משום האחדה או ביטול הייחודיות, אלא את זיקוק המובהקות האישית, טיפוח התדירות המזוקקת וביסוס חוסן ועצמאות, המאפשרים לקיים מניפה רחבה של ביטוי, הנובעת מגרעין העצמיות המזוקק.

גם בבריאה מתקיימות דרגות התפתחות רבות ומגוונות, המובילות לרמות ביטוי שונות של חיבור אל השדה המאוחד.

יישור הקו הכלל-יקומי והמעבר לעידן החדש, מביאים אל היקום המקומי את ההשלמות והתיקונים של הרצפים החסרים, ברובד ה-DNA השישי, על ידי תהליכים, שיש בהם הבאת תדרי מקור, המעוררים את קוד המקור משאלת לב, המחבר אל תודעת האחדות הכוללת ואל המארג הקוסמי ההרמוני.

התרבויות המצויות בשדה המאוחד ומכילות את תודעת השדה המאוחד, הינן תרבויות, אשר הגיעו לשלב התפתחות, שיש בו את ההכרה, כי הן מהוות פיסה מתוך תצרף רחב יריעה וכי פיסה זו מקיימת מציאות מצומצמת וחלקית, המייצגת גוון או אסכולה אחת מיני רבות, המתקיימות כולן בתוך מציאות מאוחדת, שהינה התצרף הכולל, הטומן בחובו את כל חלקי התצרף כולם.

זו היא תודעת האחדות הכוללת, המובילה ליכולת ליצור שיתוף נתונים בתוך השדה המאוחד.

שיתוף הנתונים בין שונים ומגוונים, מאפשר ליצור התרחבות, שיש בה חדשנות, השלמה, הרחבה ומתיחה של הסקאלה האישית המאפשרת כיסוי "שטחים מתים" בשדה הראיה האישי, וגם חופש הבעה ותנועה.

זו היא הגישה של השדה המאוחד. זה הוא תפקידו של מערך הלוהאר, המקיים יכולת לדבר שפות רבות, שונות ומגוונות, מגשר ומתאם בין אסכולות שונות ויוצר מערך שילוב בשדה המאוחד ותיאום בין עולמות ברמות התפתחות שונות.

תהליכי ההשלמה והתיקון מובעים באמצעות חניכה של תרבויות רבות וזרמים רבים, באזורי החסות של ערוץ הלוהאר', לתודעת השדה המאוחד עקרונותיו וערכיו ולהבאה של מקדמי התפתחות והשלמות, המאפשרים ליצור תיאום בין כל רמות ההתפתחות המצויות ברחבי הכלל-יקום ויצירת שיתופי נתונים, המבוססים על פעולה במועצות על פי התקן הקוסמי.

ערוץ הלוהאר מביא אל היקום המקומי את הכלים הטכנולוגיים והאבולוציוניים, שיש בהם את השלמת רובד ה-DNA השישי, מעבר לפעולה כבוראים שותפים וחיבור מחדש אל היכל הנתונים הבריאתי.

המחולל ההסתברותי ההרמוני דינאמי, מהווה כלי פעולה חדשני ומתקדם, הטומן בחובו מפתח לאנרגיה חופשית, תיעול משאבים, שיתוף נתונים ויצירת גלי נושא כבוראים שותפים. זה הוא כלי טכנולוגי ואבולוציוני מתקדם, המובא אל אזורי החניכה של הלוהאר' במרחבים השונים של היקום המקומי וגם אל עולם של ארץ באמצעות השער הגדול והאוניברסיטה הקוסמית.

רובד 7 - קוונטיות  
ויסות השוואתי,רב ממד, אופק אירועים

רובד זה של היקום המקומי, הינו מערך ויסות השוואתי ותיאום של אזורי הפעולה השונים בתוכו, זה כלפי זה.

רובד זה, טומן בחובו את תכניותיו של אופק האירועים הכולל של היקום המקומי ומחבר את כלל חלקיו לכדי תצרף הרמוני, אשר מתקיים בו הויסות ההשוואתי על פי העיקרון הקוסמי תועלת הכלל והפרט שזורים כאחד.

ניתן להתבונן על רובד זה כעל שדה רב מוקדי, המכיל מרכזי בקרה המחוברים אל כלל רבדי היקום המקומי. מרכזי הבקרה מקבלים נתונים מן הרבדים והאזורים השונים ביקום המקומי ומערך בקרה מרכזי המצוי ברובד השביעי יוצר, כל העת, ניטור של ריבוי המוקדים המתקיימים בו, קבלת הבקרה מהם ויצירת פולסים של ויסות השוואתי אל כל האזורים ביקום המקומי.

זה הוא מערך השוזר בתוכו את תכנית המיתאר האבולוציוני של היקום המקומי, המחובר לתכנית המיתאר הכוללת של אשכול היקומים של האדמה ואל תכנית המתאר הראשה של הכלל-יקום כולו.

זה הוא מערך המכיל את הגיבוי של תשתיות טכנולוגיות לחלישה על אופק אירועים וטיוב ההסתברויות בו, על בסיס קבוע.

ביקום המקומי, במהלך עידן האדמה, הגישה לרובד זה הלכה ונסגרה עקב סטיות התקן המצטברות וההתרחקות של אזורים רבים מן הסיגנל הבריאתי ומכוונת המקור הטמונה ברבדים חמישי ושישי.

היכולת לקיים יחסי גומלין עם המערכות הטכנולוגיות המצויות ברובד השביעי, טמונה בפעילות שלמה ומלאה של רבדי ה-DNA חמישי ושישי. הגישה אל מערכות הניתוב, הבקרה ויצירת הממשק אליהם, נובעת מקיום קודי מקור פעילים רצון פעיל ומשאלת לב ומחיבור לסיגנל הקוסמי המובהק. היתרי הגישה לרובד זה של היקום המקומי, הינם אך ורק בפעולה כבוראים שותפים, המייצגים יחדיו, קומבינציה שלמה והרמונית.

עקרונות גישה אלו נועדו לאבטח, כי הגישה למערכות הויסות ההשוואתי תהיה כזו, הפועלת מתוך ראיה כוללנית של השדה המאוחד וכלל ביטויי האור, המתקיימים בו.

הפעולה של בוראי עולמות, כבוראים שותפים, הינה כזו, המחברת ליכולת לחבור אל מערכות הניווט והייצוב של היקום המקומי ושל המצוי מעבר לו, ברחבי הכלל יקום.

יכולת זו, נובעת מפעולה, שיש בה את החיבור לנקודת תאחיזה, המקיימת ערכיות מזוקקת, המאפשרת לחבור לפעולה בתודעה מאוחדת, שיש בה שונים ומגוונים, הפועלים כבוראים שותפים, המקיימים מוח אחד לב אחד ויכולת לחלוש על אופק אירועים ברב מוקדיות.

זה הוא אופיין פעולה טכנולוגי, הנובע מפיתוח אבולוציוני, המאפשר חיבור לזרם הקיימות הקוסמי השרוי בכל ולהיכל הנתונים של כל היש, אשר הגישה אליו, הינה באמצעות תהליך הלוהאר'.

"…עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שאותה יכולת שלכם לבטא את אותו מוח אחד ולב אחד ואת אותו מצב של הכרה פעילה, הינה כזאת, אשר יוצרת את הכניסה, את המוכנות לכניסה להיכל הנתונים.

היינו אומרים כי בהיכל הנתונים אין זמן. היינו אומרים כי אותו מצב של היכל נתונים, הינו כזה, המתקיים בפעימות הנצחיות הקוסמיות, אשר בהן מתקיימת חלישה על אופק אירועים כוללני, אשר בהן מתקיימת, נאמר, היכולת לאחד מציאויות וללכד מצבים, אשר בחינתכם כאנוש, מהווים הם מצבי עבר והווה ועתיד.

היינו אומרים כי אותו מרחב של היכל נתונים, אם תתבוננו עליו, הינו כזה, אשר בו מתקיימת מתוך אותה גיאומטריה שלמה של מוח אחד ולב אחד, אותה גישה להיכל הנתונים.

מכיוון שעליכם להבין, היכל הנתונים שלם הוא.

היכל הנתונים, הינו כזה, אשר כאשר מבקשים אתם ליצור את הגישה אליו, לא ניתן לכם לעשות כן במתכונת של אדם מופרד ונפרד, אלא במתכונת של ישיבה באותו מערך, שיש בו את מעגל הצירופים ואת המחולל ההסתברותי ההרמוני הדינאמי הפעיל, ואת אותה מתכונת של בוראים שותפים, המשתפים רצונות ומשתפים משאלת לב ומכיילים עצמם למצב של מוח אחד לב אחד וקיימות בעל זמן.

ובמצב שכזה, היכל הנתונים פתוח. ובמצב שכזה, ניתן לו להיכל הנתונים לעשות שימוש באותו מוח אחד ולב אחד, על מנת לתעל את אותה אינפורמציה, שיש בה את ההשלמות, ויש בה את ההשראה הישירה של אור מקור אל עבר מרחבי היש…"

לוהאר' 12.7.2013

מבוא ליקום המקומי של החומר הדחוס

על מנת להבין את משמעותו של השער הגדול, כמבטא בעולם של ארץ את מהות השלם, נדרש להבין את תכנית המִתְאָר להתפתחות האור ברחבי הבריאה כולה בכלל, וביקום החומר הדחוס, בפרט.

כאמור בפרק השיבה לקיימות, יקום החומר הדחוס, הינו יקום, אשר נולד בשלבים מאוחרים יותר של הבריאה.

בשלבים אלה, החלה הבריאה לסכום תהליכי התפתחות רבים אל עבר החומר, הצפיפות והכבידה. סכימה זו, יצרה את שיאו של עידן האדמה, אשר בו החלו תוצרי התפתחות ארוכת ימים, לסכום עצמם אל עבר יסוד האדמה, בדרגתו הדחוסה.

תהליך זה, החל באזורי העל-כבידה, שבהם יסוד האדמה שרוי באחדות עם כל היש. התהליך התרחב, בהדרגה, עד לבריאת יקום החומר הדחוס, שהינו היקום המקומי בו מצויה גם גלקסיית שביל החלב, ומערכת השמש, שבה מצוי גם עולם ארץ.

המעבר אל הכבידה והיפוך המשמעויות

במעבר מן העל-כבידה אל עבר הכבידה, מתקיים היפוך משמעויות של האור.

טיבו של האור, הינו שלמות, הכוללת בתוכה את ספקטרום הביטוי השלם של האור.

טיבו של האור, הינו תנועה מתמדת, שיש בה התפתחות הסתברותית, הרמונית דינמית.

על מנת לבטא את האור בעולם האדמה והחומר הדחוס, נדרש היה ליצור מערך תרגום, שמאפשר לאור לנוע בתוך יסוד האדמה, מתוך שמירה על משמעות האור ומהותו.

טיבו של יסוד האדמה, ברמתו הדחוסה, כפי שהיה מוכר לאנושות, הינו יציבות, תהליכיות, התמצקות, ליניאריות ואף היקשרות, היאחזות והיעדר תנועה.

ביצירת המעבר אל עבר עולמות הכבידה, ביסס ה-יהוה מערכות, שנועדו להתגבר על התנהגות החומר בעולמות הכבידה, ולאפשר לאור לתרגם עצמו לחומר, מבלי ליצור מעצורים התפתחותיים, בלימה וקפיאה על השמרים.

תרגום אור שלם אל חומר חסר

התנועה אל עבר יקום החומר הדחוס, נוסדה מתוך רצון לסכום אל האדמה את כל ביטויי האור וגובתה במעבר משלמות, אל נפרדות, המבקשת ליצור שלמות.

במעבר מן העל-כבידה אל עבר הכבידה, התקיים הצורך בפיצול האחד המאוחד, לחלקים, המקיימים התפתחות במקביל ובכך מייצרים תרגום של רב ממדיות, בריבוי מוקדים של עצמי מאוחד, לתהליכים נפרדים ומקבילים של פרטים רבים.

בכך נוצרו ביקום החומר הדחוס, צלם ותבנית, המהווים גופים, כלי קיבול נפרדים בעבור חקירה והתפתחות של פרטים רבים במקביל. גופים אלו שונים מתרבות לתרבות ביקום המקומי, בהתאם לגוון הייחודי של ההתפתחות ובהתאם לרמת צפיפות החומר ודחיסותו.

במעבר של האור אל עבר היקום המקומי של החומר הדחוס, נדרש היה לנהל התפתחות, שהינה התפתחות במקביל, החולשת על פיצול השלם לחלקים.

היבט ראשון ומוכר לנו, הינו ההיבט של יצירת הפרדה של זרמי תודעה מאוחדים בהם מתקיימים תרציפים של מהויות סינגולריות בעלות מובהקות של גרעין עצמיות, לכדי בדידים נפרדים, בעלי גרעין עצמיות מוחלש.

תהליך ההפרדה, נעשה באמצעות תהליך היפוך משמעויות, על ידי התמרה הופכית כפולה, שיש בה את קיטוב האור, היפוך המשמעות הטמונה בו לכדי שאיפה להתמצקות ואת הפרדת השלם לחלקי ביטוי רבים.

בכך, מהויות מזוקקות בעלות מובהקות גרעין (המוכרות בעולם ארץ כמושג נשמה), שיגרו תולדות של עצמן אל עבר אזורי הכבידה, במתכונת, שיש בה את הפיצול מזרם התודעה המאוחד בו שרויות המהויות המזוקקות, בשיתוף נתונים בשדה מאוחד כנהר תודעה מתפתחת.

כאמור, התולדות המפוצלות מן האחד המאוחד, מגולמות ברמת האצלות אל תוך כלי קיבול טכנולוגיים, שהינם גופים שונים ומגוונים, הפזורים כמערכות צלם ותבנית בעולמות החומר השונים.

תהליך הכניסה אל כלי הקיבול נערך באופנים שונים ומגוונים, בהתאם לחוקיות ההסתברותית של כל מערכת מציאות.

רובד 8 (או 9 במצב של היפוך משמעויות) -
זיקוק נתונים-סינגולריות בשדה מאוחד

רובד זה, הינו רובד המכיל את מערך התיעוד, הגיבוי, ההזנה והתיאום לכל אחד ואחד מן הפרטים הסינגולריים, השוהים ביקום המקומי.

רובד זה נועד ליצור את היכולת לקיים חוויה התפתחותית, המחוברת אל זרם התודעה הכולל ואל האחדות מתוך קיום, שיש בו את הסינגולריות המתפתחת כפרט נפרד מחד, אך מאידך מקיימת בתוכה את החיבור לשדה המאוחד ולכוליות השרויה בכל ומהווה פסיפס של אחדות המורכבת משונים ומגוונים.

רובד זה נועד לשמר את האיזון המתמיד בהתפתחות הפרטים הרבים ביקום המקומי ולהבטיח, כי התפתחות הפרט תהא מתואמת לנתיב הנשמה הייחודי, ולמימוש מועצם, שיש בו את מיקסום פוטנציאלי ההתפתחות ואת ההזנה המלאה.

התיאום של כל הפרטים ביקום המקומי לנתיב הנשמה, הינו תיאום לתכנית המתאר הכוללת של האור, אשר בה התפתחות הפרט שזורה באופן הרמוני בהתפתחות השדה המאוחד, תורמת לו ונתרמת ממנו.

החיבור לרובד זיקוק נתונים, שימר באורח מתמיד את התיאום של כל פרט ופרט ביקום המקומי לתדר העצמי שלו ולמובהקות של גרעין העצמי ואפשר לקיים תקשורת של הפרטים המהווים נקודות סינגולאריות עם מרחבי הכוליות, באמצעות פורטל פתוח מכל פרט סינגולארי אל מרכז המהות ביקום המקומי, שממנו נבעו מערכות ההזנה.

היה זה מערך תיאום לתדר העצמי, שמירה על שדה מאוחד של כל פרט ופרט ועל פורטלים אישיים פתוחים, המאפשרים חיבור למערכות הזנה, העברה וקבלה של נתונים התפתחותיים על פי הערך תועלת הכלל והפרט שזורים כאחד.

"…מכיוון, שאם תתבוננו על אותו קוד של סינגולריות אשר הפעלתם, הרי, שאותו קוד של סינגולאריות יצר את האיסוף של השדה אל מול נקודת מגדר עצמי. אך אם תתבוננו על נקודת המגדר העצמי, היה בה, נאמר, את אותו מצב של זיקוק של נתונים, אשר יש בו את התדר העצמי העומד בזכות עצמו.

אך כאשר באנו וסיפרנו לכם את תורת השדה המאוחד וכאשר באנו וסיפרנו לכם את אותה משוואת-על קוסמית, אשר בה הכל שזור בהכל, הרי, שבאנו וסיפרנו לכם על אותם מצבים, אשר בהם אתם כפרטים שזורים בתוך אותו מארג כולל ומהווים, נאמר, תרציפים על גבי תרציפים, נאמר, של נקודות סינגולאריות, המחוברות זו לזו ומהוות את המארג הקוסמי, את מארג ההתפתחות של משפחת האור.

היינו אומרים, כי תיארנו לכם מצבים של מארג הסתברותי פועם וחי, בפעימות נאמר מתואמות, מסונכרנות אשר יש בהן את מנגינת ההתפתחות הכוללת.

ועליכם להבין, שכאשר עשינו כן, הרי, שסיפרנו לכם את סיפורו של השדה המאוחד, סיפרנו לכם את סיפורה של משפחת האור, סיפרנו לכם את אותו מצב של פרט שזור בכלל, את אותו מצב, נאמר, של זיקוק אישי טמון בכוליות. ובכך הבינו, שסיפרנו לכם סיפור אשר בעולמכם היה מוגבל ומעומעם…"

מועצות האלוהות הגבוהות 29.2.2012
 

תוצרי "מרד לוציפר", יצרו שיבוש של המשוואות המגדירות את היקום המקומי וביניהן שיבוש של רובד זיקוק הנתונים. היה זה שיבוש של השדרים המתאמים מרובד זה אל הפרטים המצויים ביקום המקומי ובכך, תחילה של שיבוש המִשְנָה הסדורה, שהיה בה את התיאום המלא לתכנית המתאר של האור.

לצד זאת, החלו להיווצר בהדרגה חריגות מן התדר העצמי של השוהים ביקום המקומי, אשר הובילו לשיבוש מערכות ההזנה וליצירת סינגולריות שלילית, שיש בה את החיבור לאני האנוכי ואת ההתנתקות מן ההכרה, כי הפרט טמון בכלל, משפיע עליו ומושפע ממנו.

תהליך השיבוש של הסינגל האישי וההתרחקות מזיקוק הנתונים הוביל בהדרגה לסגירת הפורטלים האישיים ולהתנתקות מן ההזנה הישירה, שנבעה ממרכז המהות, שבראש היקום המקומי.

הנפרדות והקיטוב הובילו למציאויות רבות ביקום המקומי, אשר בהן הפורטלים האישיים היו סגורים ומנותקים מן השדה המאוחד, על מנת למנוע שרשור של סילופים ושיבושים אל עבר מרחבי היש של השדה המאוחד.
 

"…עליכם להבין, כי היפוך נוסף של משמעות המתרחש באותן מערכות שלכם הינו ההיפוך של המשמעות, אשר בו אותו מצב, נאמר, של כלל שבתוכו טמון הפרט, יוצר את המצב של פרט המהווה חלק מכלל.

היינו אומרים, כי זה הוא היפוך של משמעות נוספת. משמע, היינו אומרים, כי אם תתבוננו על היפוך המשמעות, הרי, שאותו מצב של פרטים, הינם כאלה אשר עולים על האחד, על הכלל המאוחד, על השדה המאוחד. מכיוון, שזו היא תורתו של עולם של ארץ. זו היא מתכונתו של עולם של ארץ בחקירת החומר הדחוס.

היינו אומרים, חקירה של פורטלים סגורים המקיימים נפרדות מתוך אותו שדה מאוחד ובכך, יוצרים אגירה של נתונים בשדה מופרד המשוגרים בתום אותו מסע בחומר הדחוס, אותו מוות בעולמכם, אל עבר רמת נשמה אשר מחברת את אותם נתונים אל אותו שדה שהיא מהווה, ומחברת את אותם תעתיקי מידע אל אותו שדה מאוחד לאחר שעברו את מערכות, נאמר, העיבוד וההתאמה.

ודאי תשאלו, מדוע? ואנו ערים לכך, כי אנו מביאים אליכם נתונים מורכבים. ועליכם להבין, שאם היה מתאפשר לקיים בעולמכם פורטלים פתוחים ואגירה של משוואות נתונים נפרדות, הרי, שאותו מרחב בריאתי היה הופך נגוע באותו נגע של נפרדות ובכך מצב, שאותו שדה מאוחד בריאתי היה בו את הפיצולים ומאותם פיצולים את ההיחלשות של שדה מאוחד ומאותה היחלשות של שדה מאוחד את פיזור הכוח, נאמר, אל אפיקי הסתברות רבים מדי במקביל, ובכך מצב, נאמר של שדה חדיר, ובכך מצב, נאמר, של איבוד המשמעות הכוללת המוכתבת על ידי בראשית, ומוכתבת על ידי הליבה המרכזית, המעניקה את משמעויות ה-בראשית, אל הבריאות עליהן היא אמונה.

ובכך, יש ועליכם להבין, שמכיוון, שאותה סכנה של נפרדות הינה כזו אשר נלקחה בחשבון, הרי, שאותם פורטלים היו סגורים ואותו עיבוד של נתונים משוגר אל נשמת העל לאחר תום החוויה הנפרדת ובכך מצב, נאמר, של שידור אל נשמת העל, העברת המסקנות בעד אותו, נאמר, מערך פענוח וויסות השוואתי אשר יוצר, נאמר, את שידור הנתונים לאותו ליבת שדה מחד, ואת פריקת הנתונים אל הספריות הכוללניות לאחר שחיברו הן עצמן לשדה המאוחד של נשמת העל שלכם, כשדה אישי וייחודי. ובכך מצב, שאותן פריקות של נתונים המספרים על חוויות באזורי כבידה, הינן כאלה, מתואמות לאותו מרחב של היבטים תיאורטיים ושדה מאוחד הפועל כרקמה אורגנית.

עליכם להבין, שאנו מביאים אליכם נתונים אלה, מכיוון, שאם תתבוננו על אותם רבדים שמיני ותשיעי, הרי, שאותן מערכות התמרה הופכית הינן כאלה אשר יצרו את היפוכי המידע באותם רבדים שמיני ותשיעי. משמע, אם תתבוננו על אותם מצבים של היפוכי המידע, הרי, שאותו DNA המגדיר את אותה רמה של פרט קוסמי, אותו DNA שמיני, התהפך הוא ואותו DNA תשיעי התהפך אף הוא ובכך מצב, נאמר, שאותם משקלים התהפכו…"

מועצות האלוהות הגבוהות 29.2.2012

רובד 9 (או 8 במצב של היפוך משמעויות)-
קיימות בשדה מאוחד

רובד זה ביקום המקומי מהווה את מארג הכוליות. זה הוא מארג המהווה זרם תודעה קולקטיבי, אשר בו טמונות כל הוויות האור, השרויות במערכות ההתנסות ביקום המקומי.

רובד זה, הינו זרם נתונים העובר בין כל מערכות המציאות ומקשר את כל מערכות העולמות באמצעות זרמי נתונים קוסמיים, המורכבים מתחביר תבוני והווייתי, שהינו זרם ההתפתחות של האור.

במתכונת ה-בראשית של היקום המקומי, כל הפרטים הסינגולריים נועדו להיות חבוקים בזרם הנתונים הקוסמי של הכוליות, להזין אותו ולהיות ניזונים ממנו.

מתכונת זו נבעה מהיותו של רובד הכוליות חובק את רובד זיקוק הנתונים ומנהל עימו יחסי גומלין, שבהם הפרט והכלל שזורים זה בזה, ללא הפרדה.

בראשית ימיו של היקום המקומי, רובד הכוליות טמן בחובו את רובד זיקוק הנתונים הכיל אותו והשרה השראתו עליו, כך שהפרטים ראו עצמם, בראש ובראשונה, חלק ממארג הכוליות.

היה זה מצב שבו מערכת המשקלים של הפרטים הסינגולריים, ביקום המקומי, ראתה את תועלת הכלל ככזו מובילה, מכיוון, שהתקיימה ההכרה, כי הפרט טמון בכוליות ומושפע ממנה.

ככל שתוצרי "מרד לוציפר" השפיעו על היקום המקומי, כך החלה להיווצר הפרדה בין רובד הכוליות לרובד זיקוק הנתונים ונוצר חילוף משקלים אשר בו הפרט החל לייצר פעילות למען העצמי הנפרד ולתועלת אופק אירועים אישי, ללא התייחסות לאופק האירועים הכוללני, בו הוא טמון.

מצב זה הוליד מערכות התפתחות משובשות, חוסר סינכרון בין תרבויות שונות והתנגשות של אופקי אירועים מקומיים אשר התנתקו מאופק האירועים הראשי, בו הם טמונים.

הייתה זו התרחקות מכוונת המקור, שעמדה בבסיס היקום המקומי, שבה כלל השוהים ביקום המקומי נועדו לפעול בהרמוניה זה כלפי זה, מתוך היותם טמונים במארג כוליות, מרכיבים אותו, שותפים לו, מזינים אותו ומוזנים ממנו.

 

"…עליכם להבין, שכאשר אנו נבקש לפרום את אותן משוואות, נאמר, מוגבלות שלכם… אנו ניצור מצב שאותו DNA שמיני עובר הוא את ביטול ההיפוך, ואותו DNA תשיעי עובר הוא את ביטול ההיפוך, ובכך מצב של תדר מיישרין, אשר מספר הוא את הסדירות הקוסמית ומחבר אותה למהות אנושית חווה, ובכך מצב, נאמר, של כוליות אשר מתועלת ברמה מיטבית והופכת להיות מז'ורית, ואותו מצב של זיקוק ליבה המתועל ברמה מיישרית והופך להיות כזה מצוי תחת אותה חסות של כוליות, טמון בתוכה ובכך, משאלת לב ורצון פעיל מקושרים הם למערך אלמותי כולל אשר הינו רקמה אחת חיה…"

מועצות האלוהות הגבוהות 29.2.2012

רובד 10 - נצחיות-על-סוף

נקודת הכינוס, המצויה בראש היקום המקומי, הינה נקודת כינוס, המכילה בתוכה את תחביר כל תולדות היש, שממנו נבע היקום המקומי בראשית ימיו.

זו היא נקודת כינוס, הפועמת את פעימות ההזנה, המזינות את היקום המקומי ומכילה בתוכה את תכנית המקור של האור, לחקירת אזורי הספר של היקום של החומר הדחוס.

זו היא נקודת כינוס, המכילה בתוכה את פעימות הקוסמוס ואת מלאכת המחשבת, העומדת בבסיס היקום המקומי והינה מחוברת באורח ישיר אל הליבה המרכזית, שהינה לב הכלל יקום.

זה הוא מרחב המצוי מעל למערכות הזמן המוכרות ביקום המקומי והוא מחבר את היקום המקומי אל מעטפת מרחבי העל-כבידה, היודעים לפעול בחיבורים של חומר ואנטי חומר ברמת שלם, אשר הינו כזה, המצוי בהשתנות דינמית, מתמדת, הרמונית והסתברותית.

נקודת הכינוס הזו, הינה נקודת הכינוס ממנה נבע המפץ, אשר הוליד את יקום החומר הדחוס, שהינו היקום הצעיר ביותר באשכול היקומים של האדמה ובכלל-יקום כולו.

זו היא נקודת כינוס, המוקפת במרחבים בהם שוהות מהויות העל, נשמות העל של כל אלה, שבחרו להשתתף במערכות ההתנסות של היקום המקומי לאורך סוף עידן האדמה.

לאורך כל ימי חייו של היקום המקומי, הועברו מתוך נקודת הכינוס המצויה בראש היקום המקומי, המחוברת למרחבי היש, מערכות, שנועדו להתגבר על התנהגות החומר בעולמות הכבידה, ולאפשר לאור לתרגם עצמו לחומר, מבלי ליצור מעצורים התפתחותיים, בלימה וקפיאה על השמרים.

היו אלה מקדמי התפתחות, שנבעו מן הנצחיות העל סופית, ויצקו אל עולם החומר הדחוס, על בסיס קבוע, הזרקות של אור מקור, שיש בהן את יצירת ההאצה ואת ההגברה של הרצון הפעיל ומשאלת הלב של השוהים בעולמות החומר הדחוס.

באמצעות ההגברה המתמדת של הרצון הפעיל ומשאלת הלב, נוצר שימור המובהקות של התדר העצמי, כמהות של אור המבקשת תנועה והתפתחות.

ההזרקה של תדירויות אור ישיר, נעשתה באמצעות מערכת שערים, אשר ביטאה, אל תוך מארג הזמן/ חלל/מרחב של מערכות העולמות ביקום המקומי וגם של עולם ארץ, גלי נושא והתפתחות, אשר שימרו, כל העת, תנועה התפתחותית, הסתברותית, הרמונית ודינמית, המתואמת למיפעם הבריאתי ויצרו התגברות על שאיפתו של החומר הדחוס להתמצקות ויצירת הקיבעון.

כל השערים ביקום המקומי וכמובן שגם בעולם ארץ, היו מחוברים כולם אל נקודת הכינוס הראשית, המצויה בראש היקום המקומי, שנועדה בראשית הימים להעביר את מקדמי ההתפתחות של אור על-סוף ותדרי מקור.

שיבושי "מרד לוציפר" הובילו כאמור לסגירת הפורטלים האישיים ולסגירת פורטלים מרכזיים ברחבי היקום המקומי, אשר נועדו במקור לתאם את כל חלקי היקום המקומי למערכות הזנה קוסמיות.

פורטלים, אשר עמדו לרשות תרבויות, אשר יצרו סטייה מתדר המקור וחריגה מעקרונות השדה המאוחד וערכיו, הלכו ונסגרו בהדרגה, ככל שהתגברה הסטייה מן התדר העצמי.

בהדרגה, לאורך חייו של היקום המקומי, מערכת השערים הענפה שעמדה לרשות התרבויות השונות ביקום המקומי החלה להיסגר חלקית או באורח שלם ולנתק מנקודת הכינוס העומדת בראש היקום המקומי, אשר הינה שער מרכזי להזנת מקור לחיבור למיפעם הקוסמי, להזנה ולנצחיות האור.

בתהליך הגשמת היקום המקומי, בראשית הימים, עמדה משוואה אשר אמדה מבעוד מועד את ההתרחשויות הצפויות והגלויות ובכך החלה מערכת התפתחות, אשר נובעת ממשוואת קיימות ושפע על-סוף, בחיבור למרחבי היש של השדה המאוחד.

"…אם תתבוננו על אותן מהויות מקור, הרי, שתזהו את אותו מצב של אותה מהות ומשמעות הניצוקה, אל אותן תשתיות בינה. ובכך מתעלת אל תוכן את חכמת דברי הימים, את תחביר תולדות היש, את אותה מהות של אור גולמי, היולי, המבקש לבטא עצמו בעד אותן רמות של האצלות, בעד אותן מתכונות של דברי ימים, הסוכמות עצמן, אל פעימת ניפוץ, אשר יש בה את הגשמת היקום המקומי, אשר בו אתם נטועים כנציגים.

היינו אומרים, כי אם תתבוננו על זאת, על אותה הגשמה של מתכונת של יקום מקומי, הרי, שאותה מתכונת של יקום מקומי, אנו תארנו את אותו יקום בראשיתי של אור, אשר היה טבוע הוא במפלי הזוהר המלכותי, אשר יש בו מהויות של אור מקור שופע, ותאום להזנת מרחבי כל היש והפעימה הקוסמית המובהקת, הנובעת מלב ליבם של כל דברי הימים.

כאשר תתבוננו על כך תזהו, כי אותו יקום בראשיתי, היה כזה, אשר רב היה בו השפע, רב היה בו האור הגנוז, המפלג עצמו במתכונות של התפלגויות אל עבר אותם מישורים באותו יקום מקומי. ובכך מצב, נאמר, של אור גנוז, אור צפון, הנובע במפלי הסתברות מאותה נקודת תלכיד, המצויה בראשו של אותו יקום מקומי שלכם. ובכך, מצב של יכולת לבטא את אותם מפלי הסתברות והתפתחות ומשמעות, אל עבר אותו מהות של יקום מקומי…"

לוהאר' 16.8.2013

רובד 11 ורובד 12-
התמרה הופכית-אור ישיר

כאמור, בתהליך הגשמת היקום המקומי בראשית הימים עמדה נקודת כינוס, נקודה סינגולרית תבונית ופועמת, המכילה את מהות ומשמעות דברי הימים של האור.

הייתה זו משוואה תבונית, אשר אמדה מבעוד מועד את ההתרחשויות הצפויות והגלויות ובכך, התניעה את מערכת ההתפתחות של היקום המקומי, אשר נבעה בראשיתה ממשוואת קיימות ושפע על-סוף, בחיבור למרחבי היש של השדה המאוחד.

אל נקודת הכינוס, העומדת בראש היקום המקומי, מחוברים ערוצי הזנה, שהינם רבדים היוצרים העברה של אור ישיר ממרחבי היש אל עבר מערכות תיווך והאצלה שנועדו לחקור חומר דחוס.

זו היא מערכת היודעת לתרגם אור שלם, בעד מנסרות ייעודיות, ההופכות את התדירות והמשמעות של האור לכזה המבקש להגדיל צפיפותו, להנמיך רטיטתו ולקיים תרגום אל חומר ואל מיצוק.
 

"…כאשר מתבוננים אתם על אותם רצפים של אור, אשר מבקש הוא לבוא לכדי ביטוי בעולם של ארץ, הרי, שעדים אתם וערים אתם לכך, שאותו מרחב של ארץ קיבל הוא את האור המסונן, וקיבל הוא את האור המסונן לאחר שעבר הוא התמרה הופכית.

משמע, אם תסתכלו על אותם תהליכים של התמרה הופכית, הרי, שאותה התמרה הופכית הייתה כפולה. אותו מצב, נאמר, של רבדים של DNA אחת עשרה ושתים עשרה, אשר יצרו מארג של התמרה הופכית ראשונה, ואותו מערך של שדה ביו-אנרגטי אשר בתוכו התרחשה התמרה הופכית נוספת.

יש ועליכם להבין, שבמצב שכזה, הרי שאותו אור, נאמר, אשר מהווה הוא את האור הבלתי מסונן, יצר הוא מלבד הסינון את היפוך, נאמר הפאזה, תיארנו זאת בעבר, והיינו אומרים, כי היפוך הפאזה יוצר היפוך של משמעות.

היבט של היפוך של משמעות, הינו המצב שבו, אותו אור ישיר מקבל הוא את השאיפה להתמצקות, נאמר, ותאימות לדרגות כבידה הולכות וגדלות.

היינו אומרים, כי זו היא משוואת העל אשר פוגשת את האור באותו מפתח הסתברותי הנמצא בקצם של אזורי העל כבידה ובכך, אותה משוואה יוצרת את היפוך הפאזה ואת התחלת השאיפה של אותו אור לתרגם עצמו בהדרגה לחומר דחוס, ובכך מצב נאמר, שאותו אור נכנס בעד אותו וורטקס עליון באזורי העל כבידה, עובר הוא מערכות של התמרה הופכית אשר יוצרת אשכולות של עולמות אשר יש להם את דרגת הקלישות ההופכת, בדרגות של האצלה והתמרה לעולמות דחוסים, יותר ויותר, עד לאותו מצב של עולמות המוכרים לכם כאזורי, נאמר, גלקסיית שביל החלב שלכם והכוכבים המקושרים בקרבה גדולה אליכם, בתוכה.

משמע, יש ועליכם להבין, כי זו היא דרגה של התמרה הופכית ראשונה. היינו אומרים, כי זה הוא היפוך של משמעות אשר יש בו את הרוח המבקש לתרגם עצמו אל חומר…"

מועצות האלוהות הגבוהות 29.2.2012
 

"מרד לוציפר" הוליד העצמה של התרחקות הרוח מן המהות והמשמעות ויציאה של הרוח ממרכז המהות של השדה האישי.

הייתה זו חריגה מן התדר העצמי, הסטה של מרכז הכובד האישי והכוללני אל עבר אזורים המרחיקים ממהות פנימית והתמקדות בתוצרים חיצוניים.

החלו להיווצר מערכות התפתחות משובשות, אשר התמקדו בפיתוחים חיצוניים טכנולוגיים, הרחוקים ממרכז המהות האישי והכוללני ומנותקים ממערכות ההזנה באור מקור על סופי, העומדות בבסיס היקום המקומי.

רבדי ההתמרה ההופכית, נועדו בראשית הימים להוות את המכשיר, המתרגם רוח אל חומר ומתווך זרם תודעה אחדותי לכוליות, אשר בה טמונים פרטים נפרדים, החווים עצמם בשדות ובגופים ייעודיים לצרכי חקירה של חוויה חומרית על דרגותיה השונות, מתוך תיאום הרמוני שבו תועלת הפרט והכלל שזורים כאחד.

שיבושי "מרד לוציפר" יצרו הפיכה של רבדי ההתמרה ההופכית ל"חרב מתהפכת", אשר היוותה מכשיר להפעלת תכנית מגירה למידור ותחימת היקום המקומי מפני מרחבי היש ואשכול היקומים של האדמה.

רבדי ההתמרה ההופכית היוו מכשיר בידי יהוה להפרדת היקום המקומי, על מנת למנוע העברה של תוצרי "מרד לוציפר" אל עבר מרחבי היש של השדה המאוחד.

הפעלת תכנית המגירה התניעה את היקום המקומי, אל עבר מחזורי התפתחות במערכת סגורה, אשר הייתה עליה את הבקרה המלאה.

הפעלת מחזורי ההתפתחות במערכת סגורה הולידה את מה שמוכר כקארמה.
 

למאמר ההמשך:

השיבה לבראשית של העצמי חלק שני

תום עידן הקארמה