רצון פעיל

הרצון הפעיל הינו נביעה פנימית מזוקקת המחוברת לפעימה האישית הייחודית. בנביעה זו מתקיים רצון יצירה, התרחבות, חקירה וגילוי. רצון זה הינו רצון לבטא מהות ומשמעות.

זהו רצון הפועל בתדר המשכי ורציף, המוזן בתדר על-סוף. 

רצון פעיל מהווה כוח התנעה היוצר יכולת ליצור כוח הפורץ מן הפנימיות ומבטא גל הינף רב עוצמה, המאפשר לברוא ולהשפיע. זהו קוד מקור, הטמון בבני משפחת האור מעצם היותם תולדות של המקור, המהווה כוח הזנה והתנעה על סופי המבטא מהות ומשמעות.

"...מכיוון שעליכם להבין, שאותו רצון פעיל הוא-הוא המפתח לאותם מצבים של יכולת בריאה מועצמת, של יכולת שליטה מועצמת במרחב ושל יכולת מימוש.

עליכם להבין שאותו מרכז מקלעת שמש שלכם, הינו כזה אשר היינו קוראים לזאת, סבל הוא את אותן מנות של צמצום והקטנה.

ואותו תהליך אשר אתם יוצרים של ביסוס התדר הפנימי ההמשכי שלכם והעצמתו ואותם כלים ההולכים ונבנים בכם, במגמת ההחלמה והניקוי, הינם כאלה היוצרים את היכולת של אותו מרחב מקלעת שמש להתרחב ולבסס בתוכו חזרה לאותן תעצומות..."

(מערכת ההדרכה הקוסמית)

 

מקלעת השמש מהווה את מעוז העצמי, מקום משכנו של האני האלוהי, המאגד סביבו את ביטויי הנפש והאדם. זה הוא כור אנרגטי רב עוצמה, אשר דרכו ניתן להתניע את נתיב החיים האנושי, בחיבור לרצון מזוקק ולעיבוד ועיכול, שיש בו את התוצרים הפנימיים המובילים לתנועה אל עבר המימוש.

טבעו של האור הינו להתפתח מתוך רצון פעיל. הרצון הפעיל הינו רצונה של הנשמה, המתורגם לסיגנל אש, שיש בו את ההתנעה המזוקקת של תהליכים.

החיבור לרצון הפעיל כרוך בהשלה ושחרור של רצונות מפעילים, אשר הינם תלויי הקשרים חיצוניים, ויצירה של תנועה פנימה אל המרכז הפנימי המזוקק, המייצג את מהותו של העצמי הקוסמי.

"…כאשר אנו אומרים תכלית, אנו מכוונים לאותה רמה של רצון פעיל אשר קיים בכם, ואותו רצון פעיל נוטה הוא להתמסמס נוכח אותה רמה של עייפות אשר קיימת בכם, נוכח אותם תהליכים מואצים. ואנו אומרים כי חידוד אותה רמה של רצון פעיל מחובר לתכלית ולצו נשמה, הינו חידוד של אותה יכולת שלכם לייצר תנועה והתגברות על אותה רמה של עייפות ברמת הנפש…"

(מועצת העל הקוסמית)

"…עליכם להבין שאותו רצון פעיל הוא-הוא המפתח לאותם מצבים של יכולת בריאה מועצמת, של יכולת שליטה מועצמת במרחב ושל יכולת מימוש…. כאשר תפעילו את אותו רצון פעיל, תגייסו את אותו תדר של אש באמצעות אותה מקלעת שלכם האמונה על הרצון שלכם והאמונה על הנוכחות שלכם הנשמתית היינו אומרים, הרי שאותו תדר אשר יופק, ייצר הוא שדה היינו אומרים רחב היקף ובעל השפעה.

אנו אומרים שתוצאה נוספת של אותו מצב, הינה היכולת לחזק בכל אחד ואחד מכם את הנוכחות היינו קוראים לזאת, את התעצומה של הנוכחות מתוך ההכרה, הערכיות היינו אומרים, הגדלה באותו אני פנימי אשר לכם.

יש ועליכם להבין שכאשר יוצרים אתם את מגמות השליחות, יוצרים אתם את מגמות ההשפעה. וכאשר יוצרים אתם את מגמות ההשפעה, נדרשת לכם נוכחות ארצית מועצמת, ודאי ברור לכם. ואנו אומרים כי עליכם להבין כי אותן מגמות של נוכחות ארצית מועצמת, הינן כאלה הנובעות מאותה נוכחות של "אני הנני" שלכם המצוי באותה מקלעת שמש ומאותה יכולת שלכם לתרגם את אותו "אני הנני" לנוכחות ארצית אשר אין בה את המגבלות ואין בה את החסמים, אין בה את הבלימות ואין בה את הפחד היינו אומרים. עליכם להבין כי אותן מגמות הינן כאלה מגמות אשר ילכו ויתבססו בכם ביתר שאת. ובכך פונים ואומרים כי עליכם להבין כי כבורא מועצם וכשליחים, עליכם לראות את אותה מגמה של רצון פעיל כתשוקה לברוא, כתשוקה להשפיע, כתשוקה ליצור. עליכם להבין כי אותה תשוקה הינה קוד פנימי המפעם בכל אחד ואחד מכם. בחלקכם אותו קוד הינו רדום, באחרים הינו פעיל ומרומם…"

(מערכת ההדרכה הקוסמית)

"…כאשר אתם נושאים עיניים אל אותו מצב של רצון, אל אותו מצב של מאוויים פנימיים שלכם, ודאי ברור לכם שאותו רצון פעיל ותקף המצוי בכל אחד ואחד מכם, תכליתו היא לשרת מטרה. מכיוון שעליכם להבין שאם תתחברו לאותו מצב של רצון פעיל, יש ועליכם לראותו כקוד מפתח הטמון בכם, ותכליתו היא לייצר את מגמת הפיתוח הפנימי אשר נועדה לסייע בעדכם בעתיד לבוא לפתח את האחרים.

עליכם להבין שאותן מגמות אשר נטענו בכם בחינת קודים פעילים ובחינת התניות שכינינו אותן בעבורכם: מאור פנים, הינן כאלה אשר באו לתחזק כל העת את המגמה של הברור הפנימי האוחזת בטוהר הכלי, האוחזת ביושרה אשר מחברת כל אחד ואחד מכם לצדקת הדרך. ועליכם להבין שצדקת הדרך אשר אנו מזכירים כל העת, הינה החיבור לאותו מצב של הובלה פנימית המובילה את אותם אלה שליחים במגמת החיבור של התדר הפעיל לאותו מצב של מיצוב של שליח ברמת המשפיע, ברמת יוצר ההשראה – אותה השראה עליה דיברנו בתחילת דברינו. ועליכם להבין שאותה השראה שאותו שליח מייצר ברמת התדר הפעיל, הינה השראה אשר יש בה את החיבור לאותה התניה של רצון. רצון פעיל להתקדם ולקדם. רצון פעיל להסתייע באותם כלים בחינת ברור פנימי והתעלות מעל אותן המגבלות, ובכך רצון לעשות שימוש באותם כלים על-מנת לסייע לאחרים.

היינו אומרים כי אותה מגמה אשר אתם יוצרים של רצון פעיל והכרזה פעילה של מגמה של רצון לסייע ולשרת ולהאדיר את יכולתם של האחרים, הינו מרחב פנימי הפועל בכם ברמת הקוד הפעיל. וככל שקוד זה מתעצם בכם, יש וניתן לכם להעצים עוצמתכם, יש וניתן לכם להעצים את אותו מצב של דרישה היוצרת מימון. ובכך עליכם להבין שאותן הסתברויות תומכות תלכנה ותגדלנה בחינת תסריט, ובחינת מימוש אשר כל אחד ואחד מכם מבקש לעצמו.

מכיוון שעליכם להבין שעליכם לשים בחזית הבמה היינו אומרים, בחזית ההתכוונות שלכם את אותו מרחב של רצון פעיל של שליח לממש שליחותו. וכאשר אותו רצון פעיל של שליח לממש שליחותו תקף ושריר בכל אחד ואחד מכם, היינו אומרים ההסתברויות התומכות גדלות כפי שהזכרנו והמימון גדל, ובכך היינו אומרים זוהרכם הינו כזה אשר ילך ויגדל.

עליכם להבין, אותו מצב של שליח המחובר לאותו מצב של תועלת כוללת, המחובר לאותו מצב של צדקת הדרך, המחובר לאותן מגמות של תדר פעיל אותו תארנו, הרי שיוצר הוא את המצבים של החיבור לאותו זוהר רב. ואותו זוהר רב הינו אור יקרות הבוקע מאותו אחד בחינת חיבור בין אותה ליבת מהות גבוהה מממנת לאותה ייצוגיות המתקיימת בכל אחד ואחד מכם…"

(מרכז הבקרה)

"…אנו באים ואומרים, כי עליכם להבין, כי אותם מצבים של שליטה אנרגטית נדונו עימדכם רבות באותן הפעלות של אותו מרכז בקרה, מכיוון שאותו שורש של שליטה אנרגטית אשר קיים בכל אחד ואחד מכם, נובע הוא מאותו רצון פעיל המתקיים בכם. ואותו רצון פעיל, ודאי ברור לכם, הינו אותו מרחב של בריאה המתקיים בכל אחד ואחד מכם, מתוקף היותו ליבה החברה באותו איגוד גדול של בריאה. עליכם להבין כי אותו רצון פעיל שלכם מייצר הוא את השגר, מייצר הוא את השדר הראשוני, את הנפץ הראשוני לאותם מצבים של התמרת הכוח, מן הכוח אל הפועל ואת מצבי ההעברה האנרגטית של התמסורות למרחבים של בריאה אותם אתם מייצרים. ודאי זכור לכם אותו מרכז בקרה, ודאי זכור לכם אותו מרחב הדרכה. ואנו באים ואומרים, כי עליכם להבין, כי אותם מצבים של שליטה יש ונדרש לכם המיקוד הפנימי. ואנו מבקשים להבהיר כי במגמת השדר הנוכחי אשר אנו מעבירים היום, אנו באים לסייע בעדכם להעצים את התדר הפנימי…"

"…אתם יוצרים את הרצון הפעיל ואותו מצב של רצון פעיל מגובה הוא בדרישה, ואותה דרישה יוצרת יבוא של כוח – מוכר וידוע לכם.."

(הליבה המרכזית)

האתגרים שבחיבור לרצון