צדקת הדרך

מרכז הבקרה

"…ועליכם להבין שאותו מצב של צדקת הדרך הינו היכולת שלכם, לאחר שייצרתם ישור הדורים פנימי באמצעות התבוננות ללא כחל ושרק, לפנות ולייצב עצמכם ברמת הידיעה הפנימית המובילה של תכליתכם, ברמת הידיעה הפנימית המובילה של איכויותיכם, ברמת הידיעה הפנימית המעמיקה של שליחותכם. וכאשר מצב זה נוצר, הרי שאותו מצב של דיוק קיים, ואותו מצב של תוקף פעיל קיים, ובכך נוצר המצב של הליכה ניחוחה בנתיב אשר אין בו את העוררין, ללא אותו מצב של כחל ושרק.

עליכם להבין שאותן מגמות אשר נטענו בכם בחינת קודים פעילים ובחינת התניות שכינינו אותן בעבורכם: מאור פנים, הינן כאלה אשר באו לתחזק כל העת את המגמה של הברור הפנימי האוחזת בטוהר הכלי, האוחזת ביושרה אשר מחברת כל אחד ואחד מכם לצדקת הדרך.

ועליכם להבין שצדקת הדרך אשר אנו מזכירים כל העת, הינה החיבור לאותו מצב של הובלה פנימית המובילה את אותם אלה שליחים במגמת החיבור של התדר הפעיל לאותו מצב של מיצוב של שליח ברמת המשפיע, ברמת יוצר ההשראה – אותה השראה עליה דיברנו בתחילת דברינו.

ועליכם להבין שאותה השראה שאותו שליח מייצר ברמת התדר הפעיל, הינה השראה אשר יש בה את החיבור לאותה התניה של רצון. רצון פעיל להתקדם ולקדם. רצון פעיל להסתייע באותם כלים בחינת ברור פנימי והתעלות מעל אותן המגבלות, ובכך רצון לעשות שימוש באותם כלים על-מנת לסייע לאחרים.

עליכם להבין שכאשר יוצרים אתם את המצבים של הסטייה מצדקת הדרך, כאשר יוצרים אתם את המצבים של הסטייה מאותו נועם הליכות ומאור פנים אשר יש בו את החיבור לרצון להאדיר את האחרים ולקדמם, יוצרים אתם את המצב של עמעום הזוהר המתקיים בכם.

ובכך עליכם להבין שכאשר יוצרים אתם את הרצון לסייע, ודאי ברור לכם שאותו רצון לסייע עולה הוא בקנה אחד עם הרצון להגביר זוהרכם. ובכך היינו אומרים יוצרים השניים דיאלוג. מכיוון שאותו רצון לסייע הינו רצון המחבר עצמו לאותם מצבים של רצון לקדם אתכם, ובכך נוצרים המצבים של רצון אישי לקדם ורצון אישי להתקדם ובכך היינו אומרים יוצאים אתם נשכרים ויוצאים האחרים נשכרים…"

(מרכז הבקרה)

הרחבה נוספת: מסר לרשת - צדקת הדרך