מסר - כולנו משפחה אחת - we are all one

לוהאריה | 29.08.2012

ישן מפנה מקומו לחדש - כולנו משפחה אחת, מסר מהליבה המרכזית בעברית, אנגלית וגרמנית

English

"...You are to understand, that when mankind will grasp its cosmic belonging, its cosmic roots and orientation, it shall connect to the understanding of being starseed.

And when mankind will understand that they are starseed, borders shall dissolve, languages shall be reunited, and mankind will recognize its common fate – A family of Light, requesting to evolve towards the next evolutionary step..."

The Central Core, 16.3.2011
 

***

עברית

"...עליכם להבין, שכאשר יאצילו בתוכם אותם אלה בני אנוש, את הבנת השיוך הקוסמי, ואת הבנת, נאמר, האוריינטציה הקוסמית, הרי, שיחברו הם עצמם להבנת היותם זרע כוכבים. 

וכאשר יבינו, כי מהווים הם זרע כוכבים, יימסו אותם גבולות, יתבטלו אותם שיוכים, וייוותר אותו מצב של שותפות גורל, של בני משפחת האור המבקשים להתפתח אל מדרגת הפיתוח האבולוציוני הבאה..."

הליבה המרכזית - 16.3.2011

***

Deutsch

“...Ihr solltet verstehen, dass wenn die Menschheit ihre kosmische Zugehörigkeit, ihre kosmischen Wurzeln und Orientierung begreift, sie sich mit dem Verstehen verbinden wird, dass wir alle Sternenkristall sind.

Und wenn die Menschheit verstehen wird, dass sie Sternenkristall ist, werden sich Grenzen auflösen, Sprachen wiedervereinen und die Menschheit wird ihr gemeinsames Schicksal erkennen - Eine Familie des Lichts, die verlangt sich hinzu dem nächsten evolutionären Schritt zu entwickeln…”

Der Zentrale Kern, 16.3.2011