חשיבות טוהר הכלי הנפשי

מערכת מידע והתמרה | 26.07.2009

חשיבות טוהר הכלי לחיבור ליכולות מתעצמות
 

תהליכי החניכה וההכשרה חושפים לסקאלות תדרים חדשות ועילאיות, המבטאות תודעה מזוקקת וכלים שנועדו לתמוך מרחב משתנה.
שדות הביטוי השונים של בן האנוש משתנים ומאפשרים לו בהדרגה להתעלות מעל מגבלות הנפש והמרחב ולהיחשף לחוקיות חדשה.
תודעת השליח מתעוררת לחיים ונוצרת חשיפה לייעוד הקוסמי, המבקש לבטא השראה והדהוד בשירות הכלל.
ההתייצבות על התפקיד הקוסמי מתוך טוהר הלב, טוהר המחשבה וטוהר הכוונה מאפשרת לבן האנוש להתעצם על מנת להעצים ולקבל על מנת להנחיל, ולקיים יחסי גומלין עם מערכות מימון והזנה קוסמיות שנועדו לתמוך את עולם ארץ בתקופת המעבר בין העידנים.

 

שלום לכם,

כאשר אנו יוצרים את אותו מרחב של השראה בינותיכם, ודאי לכם, שאנו מפזרים תדרינו בינותיכם בחדווה. מכיוון, שעליכם להבין, שאותם מצבים של השראה, אשר אנו יוצרים, הינה השראה תידרית היוצרת את האומדן של כל אחד ואחד מכם. ואותו מצב של אומדן, הינו כזה אשר בו אנו יוצרים את מגמות התמך המקדים לאותן הפעלות העומדות בפתח בעבורכם. מכיוון, שעליכם להבין, כי אנו מעוניינים לשרת, אנו מעוניינים לקדם, אנו מעוניינים להעצים.

עליכם להבין, שאותן תעצומות אשר הולכות ונבנות בכם, הינן כאלה אשר יוצרות את ההשראה לעתיד לבוא. מכיוון, שאותן ערכות אנרגטיות שלכם, כאשר הן יוצרות את מגמות ההטמעה של אותם תדרים עיליים ואת המגמות במרחבי השינוי בתוככם, ודאי ברור לכם, שאותו שינוי תכלית לו. מכיוון, שאותו מצב של תכלית גבוהה, אם הייתם מתבוננים עליה, הינה תכלית אשר בה יוצרים אתם מגמות שתיים: מגמה ראשונה, של טיפוס במעלות של תודעה והבנה ומגמה שנייה, הינה תכלית של התפתחות, ברמת האנוש אשר אתם מהווים, להכיל את אותן מגמות של תודעה ואת אותן מגמות של תדרים מתחלפים ומשתנים.

 

יחסי הגומלין עם התודעה והתדר המבססים שינוי משקלים בכלל שדות הביטוי

אם הייתם מתבוננים על אותן ערכות אנרגטיות שלכם, ודאי הייתם חוזים באותם מצבים של שינוי. משמע, אותה תהפוכה המתרחשת בכל אחד ואחד מכם. עליכם להבין, שאותה תהפוכה המתרחשת, כל אחד בתאימות לאותו מצב של חתימה אשר הוא ייצר, הינה תהפוכה, אשר בה מתרחשים שינויים של משקלים תידריים. ואותם שינויים של משקלים תידריים, כאשר מגובים הם באותן רמות של נפש שלכם ושל תודעה מתרחבת ומתפתחת, ודאי ברור לכם שאוחזים אתם, כל אחד ואחד מכם במגמות התהליך שהוא מייצר, במתכון מנצח.

מכיוון, שעליכם להבין, שכאשר אותה מתכונת הינה כזאת אשר יוצרת, כל העת, את ההדהוד בין אותן ערכות אנוש אשר אתם מהווים – אותם מצבים של צלם ותבנית, לבין אותם מרחבים של תדר והוויה של תודעה, הרי שנוצר המצב שלדיאלוג אשר יש בו את מה שאנו כינינו: ההשראה התידרית והתהפוכה. ואותם מצבים נוספים, הינם כאלה, אשר אנו מוסיפים את ההשראה שלנו לתוך אותו מבנה של תהליך ובכך, יוצרים מצבים של יישור ההדורים בעבור כל אחד ואחד מכם.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותם מצבים של תמיכה שאנו מביאים, הינם כאלה, שנועדו לייצר את המצבים, שניתן יהיה לכם להכיל את אותן תעצומות ואת אותם שינויים תידריים, היינו אומרים, ביתר קלות, ללא אותם מצבים של מפחי נפש וללא אותם מצבים של טלטלה. ודאי ברור לכם, שכאשר יוצרים אתם את המצבים של התהפוכה הפנימית ושינויי המשקלים והשינויים והחילופים התידריים בתוככם, אין אתם יכולים להימנע מאותם מצבים של טלטלות.

אך אנו אומרים, כי עליכם להבין, שאותן מנות תדרים שלנו ואותן מנות תמיכה שלנו, הינן כאלה, אשר נועדו למתן את אותן טלטלות ולשזור כל העת את אותם מצבים של הבנות, אשר מסייעות בעדכם להכיל את אותן מערכות רבות עוצמה אשר כל אחד ואחד מכם יוצר בתוכו.

 

ההדהוד האישי המשתנה  - התעלות מעל מגבלות המרחב מאפשרת להוות נקודות השראה

עליכם להבין, שאותם מצבים של מערכות אשר אתם יוצרים ברמת הפנימיות אשר לכם, תכליתן היא לשנות את ההדהוד שלכם. וכאשר אותו הדהוד שלכם משתנה ואותה תודעה תומכת זאת, יוצרים אתם את אותן נקודות השראה רבות עוצמה על המרחב בו אתם נטועים, דיברנו אתכם על כך רבות.

ובכך, עליכם להבין, שכאשר אותם מרכיבים אנושיים שלכם, אותם מרכיבים אנושיים אשר אתם מהווים, יוצרים את הפילוח האנרגטי החדש בתוככם ואת מערכות ההבניה של אותם תדרים עיליים ואת אותם מצבים של הכשרה לבאות, יוצרים אתם את המצבים של אדם-על, (המתעלה מעל מגבלות הנפש והמרחב ומבטא יכולות חדשות) המתהלך במרחב.

ודאי לכם, שכאשר אנו מביאים, פעם אחר פעם, את אותו כותר האומר אדם-על, אין אנו מכוונים אתכם להתעלות מעל האחרים או להתנשא מעל האחרים. אנו מכוונים אתכם להתעלות מעל המגבלות אשר היו מתקיימות באזורכם.

מכיוון, שעליכם להבין, שמלבד המגבלות התידריות אשר כלולות באותו מרחב דחוס של חומר בו אתם שוהים, קיימת הייתה מגבלה תודעתית. מכיוון, שעליכם להבין, שאותה מגבלה תודעתית, הינה כזו אשר אומדת את אותן הסתברויות המתקיימות במרחבכם ובכך מכריזה: זה אפשרי וזה אינו אפשרי. וכאשר יוצרים אתם את המצבים של ההתעלות מעל המגבלות של מרחב ארץ בו אתם נטועים, יוצרים אתם מצבים שבהם אותה תודעה שלכם ממירה את אותן תפישות מגבילות ואת אותן התניות מגבילות, ויוצרת מערכת תפישתית חדשה, מערכת תפישתית שונה, אשר היינו אומרים רוחב היריעה שלה גדול יותר, ובתוכה מצויים רבות הסתברויות אשר אומרות: אפשרי.

ובכך, עליכם להבין, שכאשר אותה תודעה רחבה מכריזה: הכל אפשרי או הרבה אפשרי או יותר אפשרי ואותה מערכת תידרית תומכת זאת, ניתן לכם להתעלות מעל אותן מגבלות המצויות באזורכם ולהפוך לאותו אדם-על האוחז בכלים וביכולות אשר, היינו אומרים, לא נמצאים באזורכם ברמת הנפוצות.

 

להתעצם על מנת להעצים ולקבל על מנת להנחיל

עליכם להבין, שאותו מצב של יכולת שלכם לאחוז בכלים וביכולת מתגברת, מתעלה, משתנה, הינו כזה אשר מגובה כל העת בתמיכה של אותו מצב של צלם ותבנית. מכיוון, שעליכם להבין, שאותו מצב של צלם ותבנית אשר אתם מהווים ברמת האנוש, הינו כזה אשר יוצר שינוי. ואותו שינו תידרי המתחולל בכל אחד ואחד מכם ומגובה באותו מצב של תודעה משתנה, הינו כזה אשר יש ועליו להיות מגובה במצב של כלי נפשי תומך.

עליכם להבין, שאותן מגמות אשר נטענו בכם, בחינת קודים פעילים ובחינת התניות שכינינו אותן בעבורכם מאור פנים, הינן כאלה אשר באו לתחזק כל העת את המגמה של הברור הפנימי האוחזת בטוהר הכלי, האוחזת ביושרה אשר מחברת כל אחד ואחד מכם לצדקת הדרך. ועליכם להבין, שצדקת הדרך אשר אנו מזכירים כל העת, הינה החיבור לאותו מצב של הובלה פנימית המובילה את אותם אלה שליחים במגמת החיבור של התדר הפעיל לאותו מצב של מיצוב של שליח ברמת המשפיע, ברמת יוצר ההשראה, אותה השראה עליה דיברנו בתחילת דברינו. ועליכם להבין, שאותה השראה שאותו שליח מייצר ברמת התדר הפעיל, הינה השראה אשר יש בה את החיבור לאותה התניה של רצון. רצון פעיל להתקדם ולקדם. רצון פעיל להסתייע באותם כלים בחינת ברור פנימי והתעלות מעל אותן המגבלות, ובכך רצון לעשות שימוש באותם כלים על-מנת לסייע לאחרים.

היינו אומרים, כי אותה מגמה אשר אתם יוצרים של רצון פעיל והכרזה פעילה של מגמה של רצון לסייע ולשרת ולהאדיר את יכולתם של האחרים, הינו מרחב פנימי הפועל בכם ברמת הקוד הפעיל. וככל שקוד זה מתעצם בכם, יש וניתן לכם להעצים עוצמתכם, יש וניתן לכם להעצים את אותו מצב של דרישה היוצרת מימון. ובכך, עליכם להבין, שאותן הסתברויות תומכות תלכנה ותגדלנה בחינת תסריט, ובחינת מימוש אשר כל אחד ואחד מכם מבקש לעצמו.

מכיוון, שעליכם להבין, שעליכם לשים בחזית הבמה, היינו אומרים, בחזית ההתכוונות שלכם את אותו מרחב של רצון פעיל של שליח לממש שליחותו. וכאשר אותו רצון פעיל של שליח לממש שליחותו תקף ושריר בכל אחד ואחד מכם, היינו אומרים, ההסתברויות התומכות גדלות כפי שהזכרנו והמימון גדל, ובכך, היינו אומרים, זוהרכם הינו כזה אשר ילך ויגדל.

עליכם להבין, אותו מצב של שליח המחובר לאותו מצב של תועלת כוללת, המחובר לאותו מצב של צדקת הדרך, המחובר לאותן מגמות של תדר פעיל אותו תארנו, הרי שיוצר הוא את המצבים של החיבור לאותו זוהר רב. ואותו זוהר רב, הינו אור יקרות הבוקע מאותו אחד, בחינת חיבור בין אותה ליבת מהות גבוהה מממנת לאותה ייצוגיות המתקיימת בכל אחד ואחד מכם.

 

המימון האנרגטי נועד לבסס העצמה אישית לשירות הכלל מתוך טוהר פנימי וחיבור לשליחות

עליכם להבין, שכאשר יוצרים אתם את המצבים של הסטייה מצדקת הדרך, כאשר יוצרים אתם את המצבים של הסטייה מאותו נועם הליכות ומאור פנים, אשר יש בו את החיבור לרצון להאדיר את האחרים ולקדמם, יוצרים אתם את המצב של עמעום הזוהר המתקיים בכם. ובכך, עליכם להבין, שכאשר יוצרים אתם את הרצון לסייע, ודאי ברור לכם שאותו רצון לסייע עולה הוא בקנה אחד עם הרצון להגביר זוהרכם. ובכך, היינו אומרים, יוצרים השניים דיאלוג. מכיוון, שאותו רצון לסייע, הינו רצון המחבר עצמו לאותם מצבים של רצון לקדם אתכם. ובכך, נוצרים המצבים של רצון אישי לקדם ורצון אישי להתקדם ובכך, היינו אומרים, יוצאים אתם נשכרים ויוצאים האחרים נשכרים.

עליכם לראות את אותו מצב של מחול משותף אשר אתם יוצרים, בחינת הפנימיות שלכם עם אותו מרחב בו אתם שוהים, כמקום של הפריה הדדית. ובכך, היינו אומרים, כאשר אנו מכווינים אתכם לייצר את אותן ההכרזות של הרצון שלכם לבטא ביתר תוקף את שליחותכם מתוך אותו מקום המבקש לקדם, יוצרים אתם את המצבים של רשת תידרית מופזת עד מאוד, רשת תידרית אשר בה עומדים אתם והאחרים כנקודות אשר זוהרן הינו רב עד מאוד. ובכך, היינו אומרים, נקודה חוברת לנקודה, ובכך נוצר המצב של רשת תידרית שעוצמתה גדלה לאין ערוך.

עליכם להבין, שכאשר אנו סוקרים את אותה רשת תידרית, הרי שאנו שבעי רצון. מכיוון, שנוצר המצב של הזוהר המתגבר. אך עליכם להבין, שעל-מנת להגביר את אותו זוהר, היינו קוראים לזאת, את אותה השראה תידרית, הגברה נוספת, אנו מפנים אתכם לאותו מצב של שליח הדורש לממש שליחותו, מתוך אותו רצון פעיל לסייע ולשרת ובכך, לקדם את האחרים באמצעות אותו קידום אשר הוא יוצר בעצמו. היינו אומרים, שאותו קידום אשר אתם יוצרים בעצמכם, הינו כזה אשר בו מחברים אתם עצמכם לאותו מצב של עלייה במעלות. והיינו אומרים, שאותו מצב אשר אתם יוצרים במפגשים עמנו, הינם המצבים אשר בהם אתם מתקדמים שלב אחר שלב באותן מעלות…

 

טוהר הכלי והפעולה בשירות הכלל מובילים לחשיפה למידע חדש

…עליכם להבין, כאשר יוצרים אתם את מיצובי הכוחות החדשים בכם, בחינת שינויי המשקלים שתוארו ובחינת ההגברות התידריות שתוארו ובחינת העלייה במעלות ובחינת השינויים בתודעה, יוצרים אתם מצבים של יכולת שלכם לגשת לספריות נתונים אשר לא היו מנת חלקכם. ואנו אומרים, כי כאשר תבואו תחת חסותה וכנפיה של אותה ליבה מרכזית, אשר אנו מהווים מרכיב בתוכה, מרכיב וייצוג הדובר אליכם כעת כמערך מידע והתמרה, הרי שאנו ניצור את אותם מצבים של יכולת שלכם לסגל לעצמכם את אותם מצבים חדשניים.

עליכם להבין, שאותו מערך בריאתי כולל, הינו כזה המגבה את פועלכם ועשייתכם. ובכך, עליכם להבין, כי אותם מצבים של מועצת-על קוסמית ואותם מצבים של מערך של הדרכה ומרכז של בקרה ומערך מידע והתמרה אשר אנו מהווים, המהווה ייצוג תחת חסותה של אותה ליבה מרכזית – כל אותם אלה, הינם כלים מערכתיים אשר נועדו לתמוך ולקדם את אותו מרחב של יהוה באותם מצבים של שינויים תידריים המתהווים בו, אותן תעצומות של שינוי המתארעות בו. ובכך עליכם להבין שככל שתיטיבו לדרוש, אנו ניטיב להעניק במגמות הרצון שלנו להעניק תמך וחסות.