זיקוק נתונים - מהות פנימית אותנטית

הליבה המרכזית

 

"אותו מצב של מהות פנימית, אותנטית, ללא כחל ושרק, אשר אין עליה את המעטים, ואין עליה את המסכות, ואין עליה את הסייגים ובכך, מבטאת היא את אותו עצמי שלכם, במלוא המובהקות שלו.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותו מצב של עצמי שלכם, ככל שיבהק הוא בבוהק נתונים רב יותר, יאפשר הוא לכם, ביטוי מועצם, בתאום לאותה דרך ישרים בה מבקשים אתם לפסוע, אותה דרך נגוהה אשר בה פוסעים אתם במימון, אשר יש בו את החיבור לאותו מימד של שליחות, אשר בקשתם ליצור, בתקופה נוכחית, באותה רשת תידרית מפעמת.

ואנו אומרים, כי כאשר אותו זיקוק נתונים יגבר בכם בתהודתו, הרי, שאותו מרכיב של ידיעה פנימית מלווה, הינו כזה, אשר יתעצם בכל אחד ואחד מכם.

היינו אומרים, כי עליכם להבין, כי אותו מצב של זיקוק נתונים, הינו כזה, המאפשר לכל אחד ואחד מכם לחבר עצמו, ביתר שאת, לאותו מימד של אחריות אשר ידובר אתכם עליו, מכיוון, שעליכם להבין, שאותה אחריות גלומה בתוקף פעיל מובנה, מתגבר, אותו מצב של אחריות גלומה, בזיקוק נתונים הולך ומועצם בכם.

עליכם להבין, שאותו מצב של זיקוק נתונים, הינו כזה, המאפשר לכם להביע עצמכם יותר ויותר ללא כחל ושרק, אך עליכם להבין, שאותו מצב של טוהר מילה, המובע ללא כחל ושרק, הינו כזה, אשר יש ועליכם לייצרו מתוך נועם הליכות ומאור פנים, זכרו זאת, הפנו את אותו מצב של נועם הליכות ומאור פנים, בראש ובראשונה, כלפי עצמכם, התמידו להפנות את אותם מצבים של נועם הליכות ומאור פנים ללא כחל ושרק, כלפי האחרים, בהאירכם להם את דרכם…"

הליבה המרכזית 26.4.2010

 

"…עליכם להבין שכאשר דברנו עמדכם על אותם מצבים של השתנות של אותו אני שלכם, ועל אותם מצבים של הצורך להוות כמכשיר תקף במרחב משתנה, דברנו על ההשתנות הפנימית אשר כל אחד ואחד מכם יוצר… שהינה השתנות פנימית האוגדת בחובה את אותן תפיסות חדשניות ואת אותן מגמות פנימיות חדשניות בגדר אני – מה שאנו כינינו זיקוק נתונים…

…זיקוק הנתונים הינו כזה אשר יוצר בכל אחד ואחד מכם חיבור לאותה מהות פנימית ולאותו תדר עצמי ולאותן יכולות מתגברות בתאימות לאותו מצב חדשני אשר נדרש מכם. אותו זיקוק נתונים משמעות נוספת לו, משמעות נלווית, ואותה משמעות נלווית הינה היכולת של כל אחד ואחד מכם להתחבר ביתר שאת לעצמיותו.

מכיוון שעליכם להבין, זיקוק הנתונים הינו מצב אשר בו, ואנו לא בכְדִי השתמשנו באותו מושג של זיקוק, אנו יוצרים את אותם מצבים של העברה של אותה איכות פנימית שלכם כבמסננת, מזככת.

מכיוון, שאותו זיקוק יוצר את המצבים של הסרת, היינו אומרים החסמים, הבלמים, המניעות ומערכות ההסתרה והשיבוש, אשר לקחתם על עצמכם באותם נתיבי חיים … עליכם להבין שאותם תסריטים מגוונים יצרו מערכות אשר עטפו את אותו עצמי שלכם, בגדר הגדרת עצמי, אשר הינה משובשת על מנת לאפשר למידה.

ובכך עליכם להבין, שמערכות הזיקוק שאנו יוצרים על מנת לאפשר את אותה חיבוריות גבוה אל נמוך בממשק של מיידיות, הינן מערכות אשר יוצרות בכל אחד ואחד מכם את קילוף אותן שכבות בגדר חיבור לעצמי שאנו כינינו אותו אוטנטי – אותו מצב של זיקוק נתונים.

החיבור לאותו עצמי אותנטי יוצר בכל אחד ואחד מכם את האפשרויות מספר. אפשרות ראשונית הינה המצב אשר בו כל אחד ואחד מכם מתבודד הוא בגדר תדר עצמי ובכך יוצר הבנה מהותית של איכויותיו האישיות. היינו אומרים כי ההבנה המהותית של אותן איכויות אישיות הינה כזו אשר הינה בגדר חפץ רב בתקופה נוכחית, מכיוון שאותה הבנה של איכויות אישיות הינה כזו אשר מגבה את פעילותכם.

עליכם להבין שאותו מצב של הבנת האיכות האישית והגדרה של הפעילות בתיאום אליה, הינו מצב אשר יוצר אצל כל אחד ואחד מכם את אותה הליכה בְמָה שאנו כינינו דרך ישרים. משמע, חיבור לתדר העצמי ולאותו זיקוק נתונים, תאום ההגדרות לאותו מצב, ובכך יצירה של ייצוב והליכה בנתיב שהינו מדויק לכל אחד ואחד מכם ללא מערכות הסתרה, ללא מערכות שיבוש, וללא אותן הגדרות קודמות שיצרו את אותם מצבים של למידה ותו לא נאמר. ובכך עליכם להבין שמצב זה יוצר מימון רב יותר לכל אחד ואחד מכם, במגמת תסריטו השליחותי, במגמת תסריטו הביצועי. ובכך עליכם להבין שאותו זיקוק נתונים – כאשר הוא יוצר את הכיול אל מול אותו נתיב מדויק ומועצם שלכם יוצר הוא את היכולת המתגברת אצל כל אחד ואחד מכם.

…עליכם להבין שתהליך זה, הינו כזה אשר אנו מזהים שאצל כל אחד ואחד מכם נתקל הוא בקשיים. ודאי לכם שאותם קשיים הינם כאלה שאין אנו פוסלים אותם, מכיוון שאותן מערכות של נפש שלכם מצויות הן ברמת ארץ, וברמת התדר הסופי, וברמת המתינות. ומכיוון שכך עליכם להבין שאותו תהליך של שחרור ושינוי הינו כזה מתון, הינו כזה אשר לוקח את זמנו הארצי, ומכיוון שכך עליכם להבין שנוצר בכל אחד ואחד מכם הקונפליקט ואנו נבהיר.

אותו מצב של מתינות תהליכית אשר משויכת היא לרמות הנפש מתקיים מחד ומאידך מחודד אצל כל אחד ואחד מכם זיקוק הנתונים, התדר העצמי והרצון הפעיל המוטען כל העת באותן רמות של אש מוגברת. כתוצאה מכך נוצרים המצבים של הקונפליקט בין אותו רצון פעיל מפעם ביתר שאת היינו קוראים לזאת – אותן מערכות אש פועמות ומממנות, ואותן מערכות נפש משתרכות מאחור נקרא לזאת. אך עליכם להבין שאותו מצב הינו מצב טבעי ואנו לקחנו אותו באומדננו בחשבון, מכיוון שבאותו שקלול נתונים שלנו יצרנו את ההבנה הכוללת והגורפת האומדת את הפער המתקיים בין אותן ערכות של נפש לבין אותן מגמות חדשניות המתקיימות בכל אחד ואחד מכם…"