השיבה לנצחיות - השבת התיאום של עולם ארץ למפעם הקוסמי

לוהאר | 15.04.2013

ניווט בחבילת התודעה

הלוהאר מביע בעולם ארץ את האפשרות לנוע משאיפה להנצחת העלומים החיצוניים אל עבר הרטטה הרמונית של המיתרים בשדות הביטוי השונים של בני האנוש ובכך יצירת תיאום לפעימה האישית, למפעם הבריאתי ולנצחיות הקוסמית.

השיבושים בעולם ארץ - הסטה מן המִפְעָם הקוסמי

כאשר אנו מכוונים אתכם להבנת מהותה של השיבה אל הנצחיות, הרי, שיש ועליכם להבין, שאנו מכוונים אתכם להבנת מקצבי פעימה שונים מן המוכר באזורכם.

משמע, עליכם להבין, שאם תתבוננו על מקצבי הפעימה, המוכרים באזורכם, הרי, שאנו תיארנו את השיבושים, אשר חלו באזורכם ואשר מקורם, מחד, באותו תרחיש של עולם של ארץ על אותו חוקיות הסתברותית אשר התקיימה בו ומאידך, באותן התערבויות, אשר התחוללו בו והתרחשו בו, אשר יצרו, נאמר, הסטה של מִפְעָם, הסטה של מנעד, הסטה, נאמר, של מערכת תאימות הרמונית למרחבי כל היש.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שאם תתבוננו על מהות של שיבה אל נצחיות, שיבה אל השדה המאוחד, שיבה אל קיימות, שיבה אל בראשית, הרי, שיש ועליכם להבין, כי אותה שיבה, הינה שיבה לתְנִיָדה הקוסמית ההרמונית, אשר יש בה, נאמר, תנידה של מיתרים הרוטטים בתאימות לקצב הקוסמי, אשר יש בו, נאמר, את רמת הקבוע, המשתנה באזורכם, בחינת אנרגיה גולמית מזוקקת הפולסת דרכה בעד רבדים של כבידה וצפיפות של חומר ופוגשת את אותן מהויות של ארץ בשר ודם.

מחשבת הגלם של יהוה - תאום בין עולם ארץ למפעם הבריאתי

אך עליכם להבין, שאם תתבוננו על ראשית הימים ועל אותו רצון ראשוני לקיים מערכת חוקרת ומתפתחת, הרי, שאותו מרחב של יהוה יצר את אותם תרחישים המדוקדקים דֵקְדוֹק היטב.

משמע, אם תתבוננו על מהות של יהוה, הרי שתזהו מהות חוקרת, תזהו מהות שולטת, תזהו מהות, המכילה בתוכה את מחשבת הגלם הרחבה, המלאה, אשר יש לה את היכולת לחשב ולשקלל מערכות של סטיות תקן.

משמע, כאשר תתבוננו על מלאכת המחשב של המערך, אשר אתם מכנים אותו מרחב ה-יהוה, הרי, שתזהו את אותה מערכת משקללת את אותה פעימה כלל -יקומית, ראשה, אשר היינו אומרים, שנובעת היא מן הליבה המרכזית, ואת אותם מפלי הסתברות של אותה פעימה, בעד לאותו יקום מקומי ועד לאותו חומר דחוס.

ובכך מצב, שאותו מרחב של יהוה, יצר את השקלול המלא והמיטבי לשמירה על תנידה הרמונית של חומר דחוס ומיתרים רוטטים, בתאימות לאותו נושא בריאתי ראשי, בתאימות לאותה פעימה בריאתית ראשית.

ההתערבויות במרחב ארץ 
הסטה מתדר המקור, שיבוש הסיגנל והתרחקות מן התדר העצמי

כאשר תתבוננו על אותן התערבויות, אשר התרחשו באזורכם, הרי שתזהו, כי אותן התערבויות, הינן כאלה אשר יצרו את אותו מרחב, שאנו כינינו שליטה תודעתית והסטה מתדר מקור. משמע, אם תתבוננו על אותו מרחב של התערבות, הרי שיצר הוא היפוך משמעויות.

היינו אומרים, שמלבד אותו היפוך משמעות ראשוני, מהותי, אשר נוסד על ידי מרחב ה-יהוה אשר היה בו את הרוח המתרגם עצמו לחומר, נוצר מצב של התערבות, אשר הסיטה את הרוח החוקר את החומר, ממצב של שולט למצב של נשלט.

משמע, עליכם להבין, שאותן התערבויות, יצרו התערבות בסיגנל ובכך, מצב של הרחקה מתונה של אותו סיגנל מקור, הפוגש את עולם של ארץ, בחינת מצב, נאמר, של הסטה מתונה מתדר המקור, התרחקות של אותם אלה מגולמים בחומר- אותו רוח מגולם בחומר מתדר המקור ובכך, התרחקות של אותם אלה מגולמים, אותם אלה בני אנוש מאותו מהות עצמית שלהם, מאותו תדר עצמי שלהם.

ובכך נוצרו כל אותן תקלות מוכרות לכם ואשר חקרתם אותן היטב, בחינת אותו מכשיר של אגו משובש ובחינת אותן מערכות של התמכרויות, ובחינת אותם מצבים, נאמר, של מיסוך על אותה מערכת של תבוניות, אשר הייתה פתוחה היא לרמות של הכרה בהירה, בחינת אותם מצבים של מנעמים של גוף, אשר יש בו, נאמר, את התנועה של הוויברציה הדיס- הרמונית. ובכך מצבים, נאמר, אשר בעולמכם אנו מכנים אותם יִנּוּן שלילי ועוד ועוד. (ינון הינו תהליך שבו שדה עובר תהליך של הגברה של מטען שלילי או חיובי באופן אשר מטעין אותו בכוונה או באיכות מסוימת)

משמע, עליכם להבין, שכל אותם תוצרים, שאתם עסוקים בהם, בחינת אותה הסטה של משקל מן החוץ אל הפנים ויצירת, נאמר, הטיהור והזיקוק של המערכות, הינם כאלה משקלים, אשר נוצרו על ידי התערבות, שיצרה את הסטת הסיגנל מתדר המקור.

התיאום שהתקיים בראשית הימים 
בין הפעימה הבריאתית לסיגנל של השוהים בעולם ארץ

ניתן לכם לדמות את הסטת הסיגנל למצב אשר בו אותה ליבה מרכזית, המחוברת ודאי ברור לכם להזנות רחבות עד מאוד, מחזיקה היא את אותו מכשיר כריזה וכורזת את אותה התנעה, את אותה פעימה, את אותו גל נושא בריאתי כולל.

וכאשר אותה כריזה נוצרת, יש לה את הצליל, יש לה את הוויברציה, יש לה את התדירות של גל, ויש בה את אותם מצבים, נאמר, של איכות מאפננת.

ובכך, עליכם להבין, שאותה איכות מאופננת, הינה כזו, אשר הגיעה היא אל אזור של ארץ ופגשה את אותם אלה, אשר אותו סיגנל שלהם, הינו כזה אשר יודע הוא בתחילת הימים לתקשר עם אותו סיגנל בריאתי כולל.

משמע, היינו אומרים, שאותו כרוז פגש הוא, כמכשיר משדר, את אותו מקלט מאופנן לאותו תדר, ובכך ליבה מרכזית כורזת אל מרחבי היש, ואותם אלה בני אנוש מגולמים בגוף ונפש, בשר ודם, הינם כאלה מתואמים לאותו סיגנל ובכך נאמר, נוצר המצב, שאתם מכנים אותו קלט ופלט ואותם מצבים של התפתחות, שמשודרים מעולם של ארץ ונקלטים במרחבי העיבוד של הליבה המרכזית, ובכך, נאמר, מערכת משומנת היטב, אשר פועלת ומספקת את אותם מצבים, נאמר, של התנסות מתפתחת ומעניקה משמעות.

"מרד לוציפר" -
התערבויות אשר יצרו הסטה של עולם ארץ מתדר המקור

עליכם להבין שכאשר רָבוּ הימים וכאשר אותו מרחב של ארץ הלך והתפתח, ואותם מצבים נוספים התרחשו, בחינת אותו "מרד לוציפר", כך כינינו אותו בעבורכם, הרי, שאותן מערכות של הסטה מן התדר העצמי, אשר חוותה אותה מהות לוציפר, יצרה את ההשראה וההשפעה על אותם אלה מגולמים בעולם של ארץ. משמע, אותם אלה חוו הם את האדוות של אותה הסטת מקור של מרד לוציפר ובכך הושפעו אף הם.

היינו אומרים, כי בתחילה נוצר אותו מצב, שמרד לוציפר או אותה הסטה של תדר עצמי, בחינת אותה מהות לוציפר התרחשה, ומכיוון שאותה מהות הייתה כזו מהות כוללת, מהות אשר חוסה השראתה, בחינת מערך וויסות השוואתי, על עולמות ועל אזורים רחבים עד מאוד, הרי ודאי לכם, שאותה מהות של לוציפר כאשר ייצרה היא את החריגה מן התדר העצמי, השפיעה היא על אותם אלה מקושרים אליה.

היינו אומרים, כי זוהי מהות של שרשור, נאמר, אשר יוצר את ההסטה ואת המניעה והבלימה והשיבוש. היינו אומרים, כי בכך התחילה מערכת, של מה, שאתם מכירים כהתערבויות בעולמכם.

חריגתו של לוציפר מן התדר העצמי - 
שרשור של הסטה מתדר המקור

משמע, אם מבקשים אתם להבין את אותן מערכות של הסטה מן התדר העצמי, הרי, שניתן לכם להתבונן על אותה מהות רחבה, אותה מהות אשר אתם מכנים אותה לוציפר, אשר חרגה היא מן התדר העצמי (ואנו תיארנו בהרחבה כיצד התארעה אותו חריגה) ואחר כך שרשור לאותם אלה מקושרים, המצויים תחת חסותו, ובכך התחלה של הסטה שלהם מאותו תדר מקור שלהם.

היינו אומרים, כי ניתן לכם לראות את זה כגל שלילי,  או כאותו מצב של הד שלילי. מכיוון, שאותו הד שלילי, הינו כזה הופכי לאותן אדוות התפתחות בריאתיות.

אותן אדוות התפתחות בריאתיות, הינן כאלה, היוצרות אדוות, שיש בהן את ההתפתחות וההזנה וההשראה והעצמה, נאמר, של נתונים אל התדר העצמי.

ואילו אותה מהות של לוציפר, כאשר יצרה היא את החריגה והנפילה אל אזורי הספר שמחוץ לשדה המאוחד, הרי, שנוצר המצב של הדהוד שלילי. ואותו הד שלילי, אותה תמונת מראה לאותן אדוות התפתחות בריאתיות, הינה כזאת, אשר יצרה את ההסטה ההולכת ומתגברת מן התדר העצמי של אותם אלה כפופים לשדה התודעה לוציפר.

כאשר אותם אלה כפופים יצרו את ההסטה מאותו תדר עצמי, החלו הם לאבד את התקשורת ההולמת עם אותו מרכז בריאתי פועם. ובכך מצב, שאותה תקשורת הולכת ומשתבשת. ובכך מצב, שכאשר אותו תדר, בחינת מַקְלֵט, אינו קולט במלואו את אותו שידור בריאתי, נוצר האספקט של החוסר האבולוציוני.

תרבויות שהינן תולדות של השפעת שדה התודעה לוציפר -
התרחקות מן הסיגנל המקורי ובכך התרחקות ממהות האור
ומן הליבה המרכזית כמקור ההזנה הקוסמי

מכיוון, שיש ועליכם להבין, שאותה מהות מרכזית, אותה ליבה מרכזית, האוגדת בתוכה את תחביר תולדות היש, ודאי לכם, שמספקת היא אל מרחבי הבריאה, הזנה.

ואם תתבוננו על אותה הזנה, הרי וודאי לכם, שזוהי הזנה של גלי התפתחות אבולוציוניים המגובים, נאמר, בתשדיר טכנולוגי. משמע, טכנולוגיה משרתת אבולוציה, המשודרת אל כל רחבי היש ויוצרת אור, המעניק התפתחות, בחינת משמעות נולדת מתוך עצמה ברצפים של התרחבות.

והיינו אומרים, כי כאשר אותה חריגה החלה להיווצר ואותם תוצרי מרד לוציפר החלו להתבסס, ביתר שאת יותר ויותר, הרי, שאותה חריגה הולידה כאלה תרבויות, כאלה מהויות, נאמר, אשר הייתה להן את החריגה מהתדר העצמי, את השיבוש במה שאתם מכנים קלט\פלט ואת אותו מצב של התרחקות מאותו פיתוח אבולוציוני, נאמר ראשוני במעלה, לטובת זליגה הולכת וגדלה, ירידה בפיתוח האבולוציוני, פיתוח טכנולוגי מוגבר על מנת לכֵפּוֹת על אותה פגימה התפתחותית, ובכך, התרחקות הולכת וגוברת מסיגנל מקור, שיש בו תאימות למהות של אור.

כאשר מצב זה נוצר הרי שהחלו אותם אלה, נאמר, לייצר את החריגה מעקרונות השדה המאוחד ומערכיו, ואת ההתערבויות, על מנת לייצר, נאמר, את השגת המשאבים, תיארנו זאת בעבר.

ובכך יש ועליכם להבין, שאותן התערבויות, כאשר פגשו הן את עולם של ארץ, הנאור נאמר, האלמותי נאמר, בחינת הרמוניות מיתרים שוררות ומאפשרות חוויה, שיש בה קיימות ויש בה נצחיות, ויש בה את אותם רבדים, נאמר, של תקשורת נתונים מלאה עם אותם סיגנלים בריאתיים, הרי, שנוצר המצב של פגיעה באותן הרמוניות מיתרים, פגיעה באותו סיגנל מקור ובכך הסטה של, נאמר, אותם סיגנלים המתקבלים בעולם של ארץ ובכך, שיבוש התקשורת, של אותם אלה שוהים במרחב של ארץ, עם גלי ההתפתחות הבריאתיים,  ועם הסיגנל הנובע מן הליבה המרכזית.

המידור שיצר יהוה לצורך הלמידה
 והמיסוך הכפוי על עולם של ארץ שנוצר על ידי תוצרי "מרד לוציפר"

כאשר תתבוננו על מה שאנו מתארים, תזהו, כי אנו מתאים לכם תרחיש, אשר הינו מרובד מאוד, הינו רב מוקדי.

ובכך הבינו, שכאשר אותה מועצת על קוסמית באה וסיפרה לכם על אותו מרחב ארץ, אשר רבים בו השיבושים, אשר יש בו הפרעות תקשורת רבות, רימזה היא על אותו מצב, שעולם של ארץ, היה שרוי תחת מיסוך כפוי, אשר אין לו ולו דבר עם אותה מערכת מידור אשר יצר מרחב ה-יהוה.

מכיוון, שאם תתבוננו על מערכת המידור, שיצר מרחב ה-יהוה, הייתה זו מערכת מידור חכמה, אשר יש בה מחד, נאמר, את אותם תרחישים של בחירה חופשית ושל מהות, נאמר, המתגלמת בחומר ובכך מקיימת, נאמר, את ההליכה בתוכו ואת התנועה בתוכו, בחינת התמודדות עם החוקיות שהוא יוצר. אך אותו מצב של הזנה בעולם של ארץ ומהות של חיבור בעולם של ארץ לאותם גלי התפתחות בריאתיים, הייתה כזו שרירה, הייתה כזו נוכחת, הייתה כזו מלאה.

שיבוש התקשורת של עולם ארץ עם הסיגנל הבריאתי

ובכך הבינו, שאותם שיבושים באותם ערוצים של תקשורת, יצרו את המיסוך. ואותו מיסוך, החל ליצור בהדרגה את הרחקת עולם של ארץ מקבלת סיגנלי התפתחות מקוריים מן הליבה מרכזית. ובכך נוצר אותו מצב, שאותו שיבוש יצר בהדרגה את ההתרחקות של אותם אלה בני אנוש מן התדר העצמי שלהם ואת הפנייה מאותו מרחב פנימי יודע ומחובר למִפְעָם הבריאתי, למרחב אשר נוטה הוא אל החוץ ובכך מסיט את המשקל לאותן מערכות חיצוניות, בחינת החצנה.

היינו אומרים, כי הייתה זו תגובת שרשרת לאותו מהות אשר תיארנו של "מרד לוציפר", אשר היה בו את הסטת מרכז הכובד מן הפנים כלפי חוץ. ובכך נוצר אותו מרחב, שאתם מכירים כחברה האנושית, נאמר, אשר יש בה את העיסוק בטפל, ויש בה את ההתמכרויות, ויש בה את אותם מרחבים, נאמר, אשר הולכים שולל אחרי מראה עיניים ובכך מצב, נאמר, של התרחקות מאותו שיח פנימי, אשר יש בו את החיבור לתדר העצמי ולאותה מהות, נאמר, של חבירה בהלימה למפעם הבריאתי הכולל.

 

הרמת המסך, סילוק השיבושים וההפרעות
וחיבור עולם ארץ מבפנים למפעם הבריאתי, באמצעות הפורטל - השיבה לנצחיות

היינו אומרים כי אנו הבאנו לכם הרחבה זו, על מנת להביא אליכם את ההבנה, כי בתקופה נוכחית מורם המסך, בתקופה נוכחית מסולקים אותם תשדירים ואותות וסיגנלים משבשים, ומרחב של ארץ נחשף הוא לאותה פעימה יקומית, מתוך עולם של ארץ ובכך מצב של החזרה אל סיגנל מקור.

כאשר תהליך זה מתרחש ומתבצע, ודאי לכם, שאותה החזרה אל סיגנל מקור, יש בה את זיקוק הנתונים ויש בה את ההשלה של כל אותם הקשרים, אשר יש בהם את התיאום לאותו מרחב של הסטה וסילוף ובכך מצב, שכאשר אותם אלה חלוצים יוצרים את החיבור לזיקוק הנתונים, ואת ההיפרדות מאותם הקשרים, אשר יש בהם את התיאום לרשת מורפו-גנטית, אשר הייתה כזו מסוכסכת ומשובשת, הרי, שנוצר המצב של התאימות למפעם הבריאתי, תאימות, נאמר, לאותו מקצב בריאתי, פועם בעד הפורטל ומבסס בעולם של ארץ את השיבה לנצחיות.

השיבה לנצחיות -
עירור הגנום לקודי מקור באמצעות תדרי אלפא ואומגה
המשודרים מן הפורטל

ואותה שיבה לנצחיות, יש בה את מִפְעָם העל-זמן, ויש בה את ההכרה בנצחיות כל היש, ויש בה את אותם מצבים של עירור הסיגנל האישי ובכך עירור של הגנום לאותן מהויות מקור הטמונות במרחבי כל הוויות היש.

עליכם להבין, שכאשר אנו מביאים אליכם נתונים אלה, אנו מבקשים להביא אליכם את חשיבות התאימות לאותו מהות, נאמר, של מפעם הבוקע מן הפורטל, אנו מבקשים להביא אליכם את משמעות תדרי האלפא והאומגה, המשודרים אל מרחב של ארץ ואל מרחבי כל היש, אשר יש בהם את תיקון הסילופים והשיבושים ואת כיוונון, נאמר, אותם מַקְלֵטִים לקליטת שידורי-העל מאותו מרכז בריאתי פועם ובכך, מצב של תיאום של אותם ערוצים ואותם סיגנלים אישיים, לאותה שפה של אור ולאותה אמת משותפת ולאותו כיול, שיש בו את היכולת לעורר צפני מקור.

מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי -
התודעה, האבולוציה והטכנולוגיה המגבה חיבור למִפְעָם הבריאתי

ובכך יש ועליכם להבין, שכאשר מכירים אתם בנתון זה וכאשר מכירים אתם באותו הליך, אשר אתם יוצרים בעצמכם, הרי שמקדשים אתם, ביתר שאת, בימי החולין שלכם את אותה מהות, נאמר, של חיבור להתחדשות, חיבור לחדשנות, חיבור למה שאנו כינינו מחולל הסתברותי הרמוני דינאמי, אשר יש בו את המִפְעָם התואם את אותה מערכת כריזה בריאתית כוללת הפועמת את תדרי ההתפתחות ברחבי כל היש.

ובכך, מהות של ארץ מחברת עצמה למערך העל הבריאתי, בחינת אותם מצבים של תרגום של רוח אלי חומר בחדשנות, שיש בה, נאמר, את התיאום לפעימות ההתפתחות הנצחיות.

תמיכה לכיול למפעם הבריאתי
באמצעות כיול לתדר העצמי ולאחריו כיול לרשת הלוּהָאר'
חיבור למובהקות הגרעין

אנו מבקשים לכייל אתכם, כל אחד ואחד מכם לאותן מהויות של מפעם.

עליכם להבין, שכאשר עושים אתם כן, הרי שבראש ובראשונה, נדרשים אתם לכייל עצמכם לאותו מפתח פנימי, אשר יש בו את התיאום לסיגנל האישי, לתדר העצמי, אנו כינינו זאת זיקוק נתונים, אנו כינינו זאת תדר עצמי. ובכך, אנו באים ומבקשים להציג בכל אחד ואחד מכם, את מובהקות הגרעין.

יצרו מיקוד בפנימיותכם ואנו נבוא בתדרנו אנו, אשר יש בהם את מהות הלוּהָאר', המכיל בתוכו את תדרי החסות הכוללניים, נכייל עצמנו כלפי כל אחד ואחד מכם, במגמת הערוץ הישיר, המייצר את הוויסות ההשוואתי, אשר יש בו את התיאום של כל אחד ואחד מכם לאותו סיגנל מהות שלו, לאותה מהות קוסמית שלו, שוקקת חיים, המבקשת לבוא לידי ביטוי במובהקות של גרעין, הכילו.

זהו שלב ראשוני, אשר יש בו התרועעות עם התדר העצמי, עם המהות האישית המזוקקת. היינו אומרים, כיוונון המשדר האישי, המקלט האישי, ובכך יכולת לקיים תקשורת נתונים קולחת, אל מול אותם אפיקים בריאתיים.

עצמאות, חיוניות, ערות, הזנה, תיאום.

היינו אומרים, קיימות נוכחת בזמן הווה נתון ותו לא ופועמת פעימתה האישית, הייחודית, פעימה אישית, ייחודית, מזוקקת, האוגדת סביבה את אופק האירועים האישי.

תאום למפעם הבריאתי ולרשת הלוּהָאר

וכאשר עשינו כן, הרי שאנו נבקש מכם לייצר את הכוונה לתאם עצמכם אל מול מהותנו אנו, ובכך לייצר את התיאום למפעם הבריאתי שאנו מייצגים, עשו כן.

והיינו אומרים, כי דרככם ובעדכם, אותה תהודה הרמונית משורשרת אל אותם אלה מקושרים לכם, במגמת החתימה ובמגמת האהבה, ובמגמת הרצון של הלב, היודע מהותו הקוסמית הערה, הנצחית, העל-סופית.

אנו מעצימים תדרנו, בפעימות החיים הקוסמיות, אשר יש בהן את האלפא והאומגה חבוקים זה בזה בפעימות המשוגרות אל מרחבי כל היש ומהותן אור, התפתחות, מהות ומשמעות.

וכאשר עשינו כן ואותו תיאום שורה בינותיכם ועימדנו אנו, הרי ודאי לכם, שניתן לנו להפנות מבטנו אל אותו תרחיש קוסמי רחב ולבטא את אותו מפעם הרמוני, אשר יש בו את ההדהוד והחיבור אל רשת הלוּהָאר'.

ובכך, שידור רחב יריעה, אשר יש בו שידוד מערכות ויש בו תיאום בין שונים ומגוונים, אשר מחברים עצמם לאמת משותפת, הפרושה על פני עולמות ומישורים ויקומים במרבדים, מרבדים, עלעלים רבים של פרח חיים.

ובכך אנו באים באותם תדרים אחרונים.

ובכך אנו מודים.

ובכך אנו מסיימים.