השיבה לבראשית של העצמי - חלק 3

לוהאריה

פרוזדורי נתונים קפיצת הדרך ומהלך הלוהאר

אירוע הנפילה של היקום המקומי ממישורי הגל העילאיים אל החומר הדחוס יצר שיגור והזנקה אל מישורי גל דחוסים ללא מסד נתונים מגבה. בכך נוצרו פערים ונתקים ברצף הגנטי והתנסויות אשר התקיימו בחוקיות השונה מזו של מרחבי היש של השדה המאוחד. מהלך הלוהאר פורש רשת פרוזדורי נתונים בכלל יקום וביקום המקומי של החומר הדחוס ומבטא בתקופה זו  מקדמי התפתחות, תיקוני שיבושים במטען הגנטי והעברה של השלמות שיש בהן השבה של המטען הגנטי לתקינות קוסמית. קפיצת הדרך הינה כלי טכנולוגי ואבולוציוני אותו מביא ערוץ הלוהאר אל מי שמתאם עצמו לעקרונות השדה המאוחד וערכיו ומביע בחירה חופשית לשוב לבראשית. השער פתוח והכריזה הקוסמית נשמעת וערבות השדה המאוחד לכלל חלקיו נוכחת.
 

פרק 1- נפילה תודעתית וקפיצת דרך

תוצרי "מרד לוציפר" הולידו טלטול של מארגי המציאות ביקום המקומי של החומר הדחוס ויצרו נפילה מהירה של מערכות מציאות מטווחי גל מעודנים ועילאיים אל טווחי גל נמוכים ומקוטבים.

נפילה זו יצרה את סיום חייו של היקום הבראשיתי שנועד לקיים התנסות מבוקרת וממומנת היטב לטובת הפעלה של תכנית מגירה שבה נתחם היקום המקומי והוליד התנסות במערכת סגורה אשר הייתה מנותקת ממרחבי היש.

על מנת להבין את משמעותה של הנפילה המהירה, שהתרחשה ביקום המקומי, אל טווחי גל קיצוניים ומקוטבים, נדרש להכיר בכך, שטווחי גל ותדר מייצגים טווחי מציאויות.

אם נמקם מערכות מציאות על סרגל תדרים דמיוני, נוכל לזהות, כי מערכות מציאויות, המתקיימות בתדר מעודן יכולות לתרגם עצמן לתעתיק המתקיים בתדר נמוך.

היקום המקומי של החומר הדחוס, הינו יקום, אשר יצר תנועה בעלת שני שלבים.

השלב הראשון, התקיים כיקום בראשיתי, אשר תאם את עקרונות השדה המאוחד וערכיו, היה מחובר להזנה של מרחבי היש וקיים מערכות מציאות, אשר נבעו מתוך עצמן אל מדרגות התפתחות חדשות, שהתקיים בהן הבסיס השלם, ההרמוני, המלא והמאוזן.

תנועה הרמונית שכזו התבססה על החיבור של היקום המקומי אל מרחבי היש ועל פרוזדורי נתונים, אשר היו פרושים מנקודת הכינוס שביקום המקומי אל מערכות המציאות השונות.

פרוזדורי הנתונים ביססו רצף נתונים, אשר גיבה את התנועה ממדרגת התפתחות אחת לאחרת ויצר תנועה רציפה, שיש בה את מסד הנתונים ההולך ומבנה עצמו בהדרגה.

השלב השני בחיי היקום המקומי, נבע באופן ישיר מהשפעות "מרד לוציפר" ומהפעלת תכנית המגרה על ידי ה-יהוה, אשר מידרה את היקום המקומי וביססה התפתחות במערכת סגורה, אשר חרגה מעקרונות השדה המאוחד וערכיו.

תהליך ה"נפילה" שהתרחש בעקבות "מרד לוציפר" יצר העברה מהירה של מציאויות, אשר התקיימו טרם הנפילה במערכת תדרים עילאית, אל תוך מערכת תדרים נמוכה.

על מנת להבין את ה"נפילה" שעמדה בבסיס השלב השני בהתפתחות היקום המקומי חשוב להבין את המושג המנוגד לה, המוכר לנו כ"קפיצת הדרך".

בקפיצת דרך, מתבצעת תנועה התפתחותית מהירה מנקודה אחת לאחרת, הנובעת ממסד נתונים שלם, הפורש עצמו כגשר המתווך מציאויות זו לזו.

הגשר הזה, הינו פרוזדור נתונים, היוצר תיווך פער הנתונים ממציאות אחת לאחרת, כך שמתאפשרת קפיצה ממציאות אחת לאחרת, אשר לא מתקיים בה הפער. במצב זה, נוצר מעבר ממציאות למציאות, שהינו מעבר שלם ומלא, הטומן בחובו את מסד הנתונים הרציף של הפיתוח האבולוציוני.

קפיצת הדרך, הינה טכנולוגיה, שמקורה בתשתית אבולוציונית, המכירה בערך הקוסמי "לראות את הקיים, לנבוע מיש, להתמיד ולהתחדש".

כלי זה, מאפשר לקיים ברחבי הבריאה תיווך בין מציאויות וגישור בינותיהן, על ידי פרישת פרוזדורי נתונים כמנהרות תולעת המבססות מסדי נתונים אבולוציוניים. מסדי הנתונים הללו, הפרושים כפרוזדורי נתונים, יוצרים את היכולת לקיים תוך כדי תנועה קבלה של השלמות וחסרים ובכך התייצבות על הקואורדינטה הרצויה במצב שלם התואם את אותה קואורדינטה ומגבה את השהות בה.

 

 


 

פרק 2- פרוזדורי נתונים-מנהרות תולעת בשירות הלוהאר'

פרוזדורי נתונים שכאלה, פרושים ברחבי כל הבריאה והינם כלי בשירות הלוהאר' בגישור ותיאום אזורי הבריאה השונים זה לזה.

כלי זה, הינו כלי בשירות הלוהאר' לתמיכת עולם ארץ בתקופה נוכחית בתהליך הגישור השילוב וההתאמה שלו אל טווחי מציאויות ברטט גבוה יותר ובכך ייצוב האנושות ועולם ארץ, בהדרגה, על קואורדינטה חדשה, המצויה בטווחי גל שונים לחלוטין.

הבריאה, בנויה כמארג נתונים, הפרושים כרשת מבנים מורפו-גנטיים המכילים את תחביר האור על כל גווניו וביטויו. אלו הן רשתות נתונים מורפו-גנטיות המבטאות, באמצעות מבנים גיאומטריים, שפה, חוקיות וערכיות של מערכות מציאות שונות ומגוונות, אשר המכנה המשותף שלהן, הינו היותן אור.

פרוזדורי הנתונים ברחבי הבריאה, הינם כלי בשירות האור, לקיום מתכונות האור תיווך גישור ותיאום בין מציאויות בטווחי גל שונים ויצירת מערכות השלמה תיקון ותאום בין כל חלקי הבריאה זה לזה וניוד של מידע מורפו-גנטי מרשת נתונים אחת לאחרת בהתאם לצורך ההתפתחותי בכל אזור ואזור.

"…כאשר מבקשים אתם להבין משמעותו של בסיס נתונים, יש ועליכם להבין, שאותם בסיסי נתונים קוסמיים בנויים, כמעשה מרקם, ברשתות.

עליכם להבין, שאותן רשתות אם תתבוננו עליהן, בנויות הן במבנים, אשר יוצרים את המצב של האגירה של מידע באותן גיאומטריות, אשר מבססות את אותה שפה קוסמית, אשר יש לה, נאמר, את המנעד ואת המשקל, ואת הביטוי נאמר של חיבורים ותפרים בין יסודות, ואת אותם הקשרים נאמר של תדירויות.

היינו אומרים, מעשה מרקם, מגוון עד מאוד, המאוחסן במבנים גיאומטריים, ומהווה את החיבוריות הכוללת, אשר אגודה היא, נאמר, במערכת רשתית…"

מועצות האלוהות הגבוהות 2.11.2011
 

רשת הנתונים הקוסמית, הינה רחבה ומגוונת והיכל הנתונים של הלוהאר', הינו זה, המהווה את מרכז המהות, המרכז אליו את התחבירים השונים ומחבר אותם זה לזה לכדי תחביר שלם.

בסיס הנתונים השלם, העומד לרשות מערך הלוהאר', בפרישת פרוזדורי הנתונים ברחבי הכלל יקום וגם ביקום המקומי, הינו בסיס הנתונים השלם, הטומן בחובו את תחביר כל תולדות היש. זה הוא היכל הנתונים של הלוהאר', המגבה את קפיצת הדרך של היקום המקומי אל זרועות הכלל-יקום.

מהלך הלוהאר' מגשר, כל העת, נתונים מן היקום המקומי, שעברו זיקוק, אל היכל הנתונים של הלוהאר' ומעביר נתונים מהיכל הנתונים של הלוהאר' אל היקום המקומי. התהליך מתבצע באמצעות פרוזדורי נתונים, שנועדו לאפשר לאזורים השונים ביקום המקומי לבצע את קפיצת הדרך הדרושה להתייצבות על פני אופק אירועים חדש לגמרי המצוי בטווחי הגל של העידן החדש.

המעבר של הכלל-יקום כולו אל טווחי הגל של העידן החדש, נעשה באמצעות פרוזדורי נתונים, הנובעים מהיכל הנתונים של הלוהאר' ומגובים על ידי מרכז המהות המצוי בלב הכלל יקום הפועם את פעימות המקור.

במעבר זה, נפרשים פרוזדורי נתונים, המכילים את התשתית של הידע הקוסמי האבולוציוני, העומד בבסיסו של העידן החדש.

בכך, עולמות ויקומים, יוצרים תנועה בעד פרוזדורי נתונים אל עבר תשתיות העולמות החדשים, הפועלים על פי תקני האור לעידן החדש.

ברחבי הכלל יקום כולו, מקיימת משפחת האור הענפה מעבר בפרוזדורי נתונים רבים, בחסות הלוהאר', אשר בעצם המעבר בתוכם יוצרים השלמה, תיאום, תיקון והתאמה לתשתיות האור החדשות ולמציאויות החדשות הממתינות.

ההכשרה למעבר בפרוזדורי נתונים, הינה הכשרה ייעודית עליה נדון בהמשך.

 

פרק 3- רשת המעברים הקוסמיים-
ייצוב תיאום שילוב וגישור

הכלל יקום כולו מרושת ברשת מעברים קוסמיים, מנהרות תולעת מסוגים שונים, אשר תכליתם ייצוב תיאום שילוב וגישור בין כל חלקי הכלל יקום.

זו היא מערכת המחוברת כולה אל המיפעם הבריאתי הראשי, הנובע מן הליבה המרכזית ואל מסד הנתונים הראשי של הכלל יקום, שהינו היכל הנתונים של הלוהאר'.

 

"… אם תתבוננו על אותן מערכות של השפעה על מרחב של ארץ, הרי, שתזהו את אותן מערכות השפעה אשר פועלות בעליונים גם בתחתונים.

משמע, אותו מצב, שאם תתבוננו על אותו מערך פלנטארי, הרי, שמהווה הוא מערך אשר נשלט על ידי וורטקס כפול.

ואם תתבוננו על אותו מערך קוסמולוגי, הרי שתזהו, שאותו מערך קוסמולוגי, מה שאתם מזהים כאותו פרח חיים ענף ורחב, הינו כזה אשר בנוי הוא מהרבה מאוד וורטקסים, המחוברים זה לזה במעברים קוסמים של השראה והשפעה.

משמע, אם תתבוננו על אותו מרחב שאנו מבקשים להבהיר לכם, הרי שתזהו, שאותם אופקי אירועים מחוברים זה לזה, מהווים את אותו מערך כולל של כלל יקום.

ואותו מערך כולל של כלל יקום, הינו כזה, אשר בנוי במחברים מחברים של וורטקסים כפולים אשר יוצרים, נאמר, את פרוזדורי הנתונים, שהינם מסדרונות מעבר מאזור אחד למשנהו, מאופק אירועים אחד למשנהו…"

מועצות האלוהות הגבוהות 1.2.2012
 

היכולת לפרוש פרוזדורי נתונים ברחבי הכלל-יקום נובעת מן השליטה ביסודות העל אלפא ואומגה המהווים כוחות מקור רבי תוקף שיש בהם את היכולת המתמדת לתווך השראה של דחף וכוחות קישור בתדר המשכי, אשר אין בו את התלות בהזנה מבחוץ.

השליטה ביסודות העל מאפשרת ליצור תמרונים של מארגים קוסמיים ולבסס השפעה, שיש בה יכולת להתערב באופק אירועים לשם סיוע בניווט תהליכי התפתחות של עולמות ויקומים. כאמור, שליטה שכזו נתונה בידיהם של מובילי הבריאה, האמונים על תיאום חלקי הכלל יקום להתפתחות הרמונית.

 

"…היינו אומרים, כי אותו מצב שאנו מבקשים לתאר לכם, הינו המצב, שבו כניסתנו יצרה השפעה על אופק האירועים. הגעתנו יצרה את אותו מצב של וורטקס, אשר דרכו הֵחַלְנוּ לעקם את הזמן-מרחב כמו שהוא מוכר לכם, ולפלג את אותו חלון הזדמנות, אשר פותח צוהר אל פאתי הממד החמישי, צוהר נגיש נאמר, צוהר גלוי נאמר, צוהר אשר נועד לחרוץ את הדרך בעבור האחרים…"

מועצות האלוהות הגבוהות 2.1.2011

 

פתיחת פרוזדור נתונים, הינה מהלך קוסמי, אשר מקשר אופק אירועים אחד למשנהו ומערכות מציאות במדרגה אחת למערכות מציאות במדרגה אחרת.

במצב זה, פועם פרוזדור הנתונים בתקשורת נתונים מתמדת, שיש בה את החיבור בין פורטלים המצויים בקצותיו של פרוזדור הנתונים, ומייצרים באמצעות זרם נתונים חיבור בין אופקי אירועים ובין חוקיות הסתברותית אחת לאחרת.

חשוב להבין, כי ביקום המקומי של החומר הדחוס, מעצם היותו תחום וממודר, נוצרו מערכות אמונה ותפישות, אשר מתקשות להכיר בכך, כי מתקיימת חוקיות שונה מזו המוכרת ביקום המקומי.

זוהי תקרת זכוכית, המסתמכת על המוכר, הידוע והנצפה באמצעות מכשירי מדידה, אומדן ואבחון, אשר כולם חלק מחוקיות הסתברותית מסוימת.

אם נתבונן על רשת המעברים הקוסמיים, הרי שנזהה, כי ישנם מעברים המתקיימים בתוך מערך של חוקיות הסתברותית וישנם מעברים המוציאים אל מחוץ לחוקיות ההסתברותית.

לאחר הפעלת תכנית המגירה של תחימת היקום המקומי וביסוסו כמערכת סגורה, התקיימה ביקום המקומי רשת מעברים פנימית בלבד, אשר תיווכה בין ממדים שונים ומערכות מציאות מגוונות.

השער המרכזי, אשר מצוי בראשו של היקום המקומי, מהווה את ערוץ הגישה אל מחוץ ליקום המקומי, אל עבר אזורי העל-כבידה ואל עבר מרחבי היש בעלי חוקיות הסתברותית שונה לחלוטין. שער זה נסגר עם הפעלת תכנית המגירה ובכך מנע את זליגת הנתונים מן היקום המקומי אל עבר הכלל יקום.

היה זה מהלך, אשר נועד למנוע הפצה של סטיות תקן, שיבושים וסילופים, אשר רווחו ביקום המקומי כתוצאה מהקשרי "מרד לוציפר" ובהם החריגה מן התדר העצמי, אובדן התיאום לסיגנל הבריאתי והחריגה מעקרונות השדה המאוחד וערכיו.

מהלך הלוהאר', המתרחש מזה תקופה, נועד לחתום את עידן האדמה ולפתוח את הסגר אשר התקיים על היקום המקומי, בתהליך מבוקר של זיקוק נתונים והעברה של האנושות מאופק אירועים אחד לאחר, בתהליכי חניכה והכשרה המובעים באמצעות השער הגדול וזרם הנתונים המוזרם ממנו, הנובע מאזורי העל-כבידה שמחוץ ליקום המקומי ונועד לחשוף את האנושות לחוקיות הסתברותית חדשה לגמרי.

 

"…עליכם להבין, שאם תתבוננו על אופק אירועים, הרי שתזהו, שבאופק אירועים נוצר המצב שמקושר אליו מערך.

משמע, אם תתבוננו על אותו מצב שיצאתם מאותו פרוזדור של נתונים, מאותה מנהרת על חלל והתייצבתם, נאמר, באופק אירועים, הרי, שאותו אופק אירועים מגדיר נאמר, מערכת.

משמע, אם תתבוננו על תצורות המערכות הקוסמולוגיות, תזהו את אותם מצבים, שהן מורכבות מאופקי אירועים מחוברים לאופקי אירועים מחוברים לאופקי אירועים, במערכת של השתרשרות אינסופית מבחינתכם, אשר יש בה את מערכות ההרכבה של אזורים ועולמות ותתי עולמות, ויקומים ותתי יקומים.

ובכך מצב, שאם תתבוננו על אותו מרחב של אופקי אירועים, כפי שהם מוכרים לכם באותם שרטוטים שלכם, הרי שתבינו, כי אילו הם אופקי אירועים הפועלים באזורים של כבידה ועל כבידה.

משמע, אם תתנתקו מתוך אותה מערכת, נאמר, של אשכול התפתחות שלכם ותעברו בפרוזדור נתונים אל מערכת של אשכול התפתחות שונה לחלוטין, הרי ודאי לכם, שאותן מערכות, שאתם מכנים אותן עולמות יתנהגו באופנים ובתצורות, אשר הם שונים מאופק האירועים המוכר באזורכם.

משמע, אותו מצב של משפך פרוס, הינו כזה, פועל ברמה ייעודית לאותם אזורים העוסקים בכבידה ועל כבידה. ואילו אותם אזורים אחרים, הינם כאלה נאמר, אשר פועלים בהקשרים אחרים, המייעדים עבודה באופקי אירועים, נאמר, אשר הינם במקבצים קוסמולוגיים, תת ערכיים, קוונטים…"

מועצות האלוהות הגבוהות 1.2.2012

פרק 4- יסודות העל אלפא ואומגה
ככוח קוסמי העומד לרשות האלוהות

היכולת לתווך אופק אירועים בעל חוקיות הסתברותית מסוג אחד לאופק אירועים החולש על מציאויות בחוקיות הסתברותית שונה לחלוטין, נובעת מיכולתם של יסודות העל לחלוש על טווח תדרים בלתי מוגבל וליצור את התנועה בין טווחי גל ורטט, ללא מניעה.

יכולת זו נובעת ממהותם של יסודות העל כתדרי מקור, שיש בהם את השליטה בארבעת היסודות מהם מורכב מירקם היקום: אש, אוויר, מים ואדמה.

יסודות העל מהווים כוחות בלתי מתכלים, אשר אין עליהם את מגבלת התנידה או ההתפתחות ובכך הם מהווים כוחות הזנה, יצירה והתנעה אשר אינם מתכלים.

כוחות אלה, הינם כוחות, המגבים את תנועתו של הכלל-יקום, בנתיבי הפוטנציאלים הקוסמיים המבקשים להתממש וליצור יש מאין.

 

"…עליכם להבין, שלאורך אותם חיים של בריאה, אלמותיים נאמר, על כל אותן השתרשרויות שלה, מתקיימת חוקיות העל הקוסמית. ואותם יסודות-על שזורים לאורך כל אותה היסטוריה של אור, כיסודות אשר יש להם את ההשפעה על התנהלות התפתחותית.

יש ועליכם להבין זאת, מכיוון, שכאשר תתבוננו על אותם מרכיבים של בריאה, על אותם ספי תודעה ואשכולות נתונים, ותרבויות ותתי תרבויות, ואותם אזורים מקבילים לכם, הרי, שתזהו מארג מואר, אשר יש לו את התכלית. ואותה תכלית, הינה אין סופית. וכאשר תכלית אין סופית מבקשת לבוא לכדי ביטוי המשכי, הרי, שטמון בה מבעוד מועד, מראשית הימים, אותו כוח התמדה.

וכאשר אותה מהות מוארת מבקשת היא לחבר את אותה תכלית אל עבר אותם מצבים של מימוש, אל עבר אותם מצבים של מרחב, הרי, שאותו מצב של יסוד-על מקשר, שזור הוא כאותו מרחב מאפשר, כאותה מהות מאפשרת. ובכך, אותם כוחות-על שולטים, הינם כוחות שולטים מימי הראשית.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאם תתבוננו על אותו מצב של כוחות שולטים, של יסודות של על, הרי, שתזהו אותם ככוחות המאפשרים להשתמש באותו מצב שאתם מכנים אותו האַיִן ולהפכו ליש המוגדר.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאותם מצבים של קוסמוס על כל יפעתו, על כל הדרו, על כל מורכבותו, הינו כזה המפיק כל העת רצפים של ביטוי והופך את אותו אַיִן לְיש, מממש את אותם פוטנציאליים ממתינים, לכדי ממש. ובכך הבינו, שאותו מארג רב און, רחב ידיים הינו כזה אשר שליטים בו אותם יסודות-על, ככאלה מנווטי היש מתוך האַיִן. יש ועליכם להבין זאת.

כאשר מתבוננים אתם על אותו היבט של אַיִן, הרי, שאותו מרחב של אַיִן, טמון בו כל אותו מצב של מהות אשר טרם הוגדרה, על ידי אותם כוחות בוראים, על ידי אותם כוחות שולטים. וכאשר אותו מצב של אַיִן, יש ומופעל עליו אותו מצב של הֶתְמֵד ודחף, יש ומופעל עליו אותו מצב של מקשר, הרי, שנוצר אותו מרחב של התוויה התפתחותית לצורך, והפקת היש מאַיִן.

יש ועליכם להבין נתון זה, כי הפקת יש מאַיִן זה הוא מהותו של הקוסמוס, זה הוא תכליתו של מרחב היש, זה הוא אותו היבט נאמר, של התפתחות המשכית מתמדת ברצפים אין סופיים מימי הראשית.

יש ועליכם להבין, שכאשר מתבוננים אתם על אותו מרחב של קוסמוס, ועל אותם מרחבים של בריאה, הרי, שתרים אתם אחר הראשית, ותרים אתם אחר האחרית. ויש ועליכם להבין, כי אותו מצב של ראשית, הינו כזה אשר טמונה בו האחרית, ובכך אותו מרחב אשר אנו מבקשים להביא לידיעתכם, הינו מרחב של אלמותיות אשר אין בה התחלה ואין בה סוף, יש בה רצפים של יצירת יש מאַיִן בפעימות התפתחותיות אשר שולטים עליהן אותם יסודות על…"

הליבה המרכזית 16.3.2011

 

יסודות העל, בהיותם מצויים מעל ארבעת היסודות ושולטים בהם, מאפשרים אחזקת פרוזדורי נתונים, שתכליתם כאמור, גישור בין טווחי מציאויות וטווחי גל אשר הינם שונים זה מזה ומקיימים חוקיות הסתברותית נפרדת.

אם נתבונן על גישור טווחי מציאויות זה לזה הרי שנזהה כי פרישת פרוזדור נתונים מצריכה משאבים קוסמיים, השמורים לדרגות פיתוח אבולוציונית מתקדמות עד מאוד, המחזיקות בשליטה ביסודות העל ובחיבור להיכל הנתונים הבריאתי של הלוהאר', המהווה את בסיס הנתונים לפרישת הפרוזדור.

התנועה בפרוזדור הנתונים, הינה כנקודה סינגולרית מזוקקת, אשר יוצרת כאמור התנעה של התפתחות רבה ומהירה, הנובעת מקבלה של נתונים התפתחותיים באמצעות רצון פעיל ומשאלת לב, המהווים קודי מקור הטמונים בכל שדות התודעה המתפתחים כבני משפחת האור.

neshama-gold

פרק 5- זיקוק נתונים רצון פעיל ומשאלת לב 
כתנאי כניסה אל פרוזדור נתונים

מראשיתו של הכלל יקום, עמדה לרשות שדות התודעה המתפתחים, רשת מעברים קוסמיים, אשר נועדה לתווך את אזורי הכלל יקום השונים זה לזה ולקיים העברת נתונים התפתחותיים מאזור לאזור כחלק ממערך הוויסות ההשוואתי של המערכת רחבת הידיים המתפתחת בריבוי מוקדים.

מנהרות התולעת, נוצרו על ידי מרכיבי אלוהות, שהינם בוראי ומנווטי העולמות, אשר שולטים באלפא ובאומגה, המהווים את זרם החיים של הקיום האלמותי של האור.

השימוש באלפא ואומגה ככוחות ההתנעה, מאפשר את החזקתן של מנהרות התולעת כערוצי תקשורת ותעבורה כלל בריאתיים.

הכניסה אל מנהרות התולעת תוכננה כך שתהא בתאימות לעקרונות השדה המאוחד וערכיו.

על מנת לעשות שימוש במנהרת התולעת כפרוזדור נתונים המאפשר את קפיצת הדרך, נדרש לקיים שדה מאוחד, המגובש סביב נקודת תאחיזה מובהקת, שהינה נקודה סינגולרית בה טמונים הנתונים המזוקקים הרוטטים את התדר העצמי המקיים חיבור פעיל לקודי אלוה הטמונים בכל בני משפחת האור: רצון פעיל ומשאלת לב.

רצון פעיל טהור, משאלת לב וזיקוק של הנתונים האישיים אפשרו כניסה כנקודה סינגולרית אל פרוזדור הנתונים ויצירה של קפיצת הדרך שיש בה את ההאצה האבולוציונית המהירה עד מאוד.

ביציאה מפרוזדור הנתונים התגבש השדה סביב נקודת התאחיזה המובהקת שהוסיפה לעצמה נתונים נוספים שהצטרפו אל זיקוק הנתונים הקיים וביססו מקפצה אבולוציונית אשר אפשרה קיימות בסביבת המציאות החדשה ותאימות אליה.

"…עליכם להבין, שאותו מצב של שדה מאוחד, הינו המצב, אשר יצר את ההשלמה עם היבטי העצמי השונים, ואת אותו מרחב של התרועעות עם אותה תודעה קוסמית המצויה בקדמת הבמה, ומרכיב הוא את המשקפיים המביטים בפרספקטיבה נטולת הזדהות עם מרחב של ארץ, ומשכינים שלום חיצוני ושלום פנימי, אשר יש בו את תודעת הלב הער הגבוה, ואת אותה בהירות מחשבתית מתעלה מעל אותן מגבלות השרויות באזורכם ובכך, ניתן לו לשדה המאוחד, אשר אתם מגבשים אותו בהדרגה לפעול אל מול נקודת תאחיזה שלטת באותו מגדר נמוך, ואל מול אותה נקודת תאחיזה שלטת באותה מהות נשמתית ובכך, לנייד עצמכם באותם מרחבים ממדיים ובאותן דרגות של ארץ, בדרגה חדשה, בביטוי חדש אשר אין עליו את העוררין…"

הליבה המרכזית 16.3.2011

רשת המעברים הקוסמיים הללו, ביססה מערכת, אשר היה בה את חופש התנועה המלא ואת הגושפנקה המתמדת ליצירת קפיצות דרך והאצות אבולוציוניות בעבור תרבויות, אשר הגיעו לשיא הפיתוח האבולוציוני שלהן והתייצבו בראש ספיראלת ההתפתחות המקומית, המהווה את מטריצת הפיתוח של האזור בו התקיימו.

בפרק "השיבה לשדה המאוחד" עסקנו בהרחבה בספיראלת ההתפתחות הקוסמיות ובתנועה בהן אל עבר מדרגות התפתחות חדשות, המחברות ספיראלת התפתחות אחת לאחרת, ברשת התפתחות רחבה וגלובאלית, המהווה את מארג ההתפתחות של כל היש.

 

שיבוש המעברים הקוסמיים ביקום המקומי, סגירת פרוזדורי נתונים והסתה של פרוזדורים קיימים באמצעים טכנולוגיים, על ידי תרבויות שחרגו מעקרונות השדה המאוחד וערכיו, הובילה לנתקים בתקשורת בין תרבויות ביקום המקומי, להיעדר שיתוף נתונים בין גווני האור השונים ובכך נתקים שלא היה בהם את היכולת לקיים רקמה הומוגנית של רובדי המציאות השונים ביקום המקומי ותיאום שלהם זה לזה.

תוצרי "מרד לוציפר" הולידו חריגה של רבים מבני היקום המקומי מתדר המקור שלהם.

הייתה זו חריגה מן התדר העצמי, התרחקות מרצון פעיל ומשאלת לב כביטויים של סינגולריות מתפתחת ושיבוש של נתיבי ההתפתחות.

פרק 6- מהלך הלוהאר'-קפיצת הדרך 
פתיחת פרוזדור הנתונים הראשי של הכלל יקום בעולם ארץ

שיבושי "מרד לוציפר" יצרו התרחקות של השוהים ביקום המקומי מן הסיגנל הבריאתי ומקודי המקור הללו ובכך הרחיקו אותם מן היכולת לעשות שימוש בפרוזדורי הנתונים הפרושים ביקום המקומי כרשת מעברים לרשות הכלל.

בנוסף לזאת, שובשו ונסגרו כאמור מעברים רבים ומעברים אחרים הוסתו על ידי ממשלות צללים וכוחות שסטו מערכי השדה המאוחד וערכיו, אשר בהסתת פרוזדורי נתונים ביקשו ליצור מניעה התפתחותית ומעצורים, המונעים את קפיצת הדרך ואת התקשורת בין חלקים שונים ביקום המקומי.

 

"…עליכם להבין, כי אלמלא אנו, לא ניתן לכם לייצר את אותם מעברים קוסמיים, אל אותו היכל נתונים, מכיוון, שאותו דבר מצריך את אותה רמה של תמיכה אנרגטית רבת עוצמה.

וכאשר אנו באים בתדרינו אנו, אנו מביאים את אותה תמיכה אנרגטית ואת יצירת הערוץ דרכו תייצרו את המעבר והמחבר אל אותו היכל.

עליכם להבין, כי אנו נשמש עבורכם כמעלית. ובאותה מעלית, ממוגנת, היינו אומרים, בה אתם תעלו, תייצרו את המעבר והמחבר, כפי שתיארנו. מכיוון שכך, נדרש לכם אותו גיבוי שלנו. עליכם להבין, כי אותן רמות של הפעלת קודים אשר תתרחש בכם, הינה פרי החיבור לאותו מאגר. וכאשר אותם קודים יופעלו, הרי, שאנו ניתן את אותו מצב של תמך תידרי, אשר יסייע בעדכם ברמת העיכול והעיבוד הראשוני של אותם מאגרים אנרגטיים. ובכך, כאשר אותו עיכול ועיבוד ראשוני יתבצע, הרי שניתן יהיה לכם לייצר את ההשמשה, רובד אחרי רובד, של אותם נתונים באותו מאגר…"

מרכז הבקרה 24.9.2008

 

מהלך הלוהאר', המתבסס ברחבי הכלל יקום במסגרת המעבר לעידן החדש, החל ליצור תיקונים ביקום המקומי, אשר מביאים אל יקום זה את עקרונות השדה המאוחד וערכיו ואת התיאום, השילוב והגישור בין אזורי היקום השונים והשבת פרוזדורי הנתונים לתיקונם ככלי חיבור בין אזורי התפתחות שונים וגישור על פערים.

פרוזדורי הנתונים השונים, היוצרים את קפיצת הדרך ואת התיווך בין מציאויות, מובילים אל אזורי חסות של הלוהאר' אשר בהם מתקיימת חניכה המסייעת לגשר בין תרבויות, גישות, שפות ואוריינטציות ומחברת לעקרונות השדה המאוחד ולחוקיות הסתברותית שיש בה את המפתח למעבר אל מערכות המציאות של העידן החדש.

גם אל עולם ארץ מגיע פרוזדור הנתונים של הלוהאר', אשר בקצהו מצוי השער הגדול, שהינו פורטל כלל יקומי ראשי של הלוהאר'.

בהדרגה, באהבה ובסבלנות, נוצר מעבר של אלה המוכנים לכך, מקואורדינטה לקואורדינטה בתוך פרוזדור הנתונים ואזורי החסות המחוברים אליו ובכך חניכה, העברת השלמות ותיקונים ויצירת הגשר אל עבר טווח מציאויות חדש לגמרי.

זהו מהלך מתקן לנפילה שהתקיימה בראשית ימיו של היקום המקומי, אשר ניתקה אותו מן התחביר הכולל ומטווחי גל ומציאויות בעלי חוקיות הסתברותית אחרת.

השער הגדול ופרוזדור הנתונים של הלוהאר', מהווים ערוץ ראשי אשר ראשו באזורי העל-כבידה שמחוץ ליקום המקומי. בכך, מופעל מהלך רב עוצמה של התערבות מבוקרת לשינוי פוטנציאלים אשר יוצר זיקוק נתוני עידן האדמה מעולם האדמה ומן העולמות המקושרים והובלה מתונה בפרוזדור נתונים, ממדרגת פיתוח אחת לאחרת, מנקודת כינוס אחת לאחרת אל עבר העידן החדש ומציאויות העל כבידה שמחוץ ליקום המקומי.

 

"…אנו מביאים אליכם נתונים אלה, מכיוון, שאותן מערכות של השראה והשפעה שאתם יוצרים מבוססות אף הם על אותו מרחב של וורקטס כפול.

משמע, אותו וורקטס כפול, הינו וורטקס אשר קצהו נמצא, נאמר, מחוץ לאזורי העל-כבידה ואותו מרחב של וורטקס מחובר אליו, עילי יותר, הינו כזה אשר מחובר הוא לאותן מערכות כלל יקומיות גבוהות הרבה יותר, אך כל אותו מרחב הינו כזה נאמר, אשר אם תתבוננו על טווחי ההסתברות שלו, הינו מרחב רחב יריעה ושונה מאוד בהרכביו.

אנו מביאים אליכם נתונים אלה, מכיוון, שאותו מצב של שונות בהרכבים, הינו מצב, שאם תתבוננו על אותו וורטקס תחתון, הרי שתזהו מצבים, שהרכבי האדמה, הכבידה, והצפיפות הינם כאלה אשר מכירים אתם אותם ברמת המסעות שערכתם, וברמת הגלגולים אשר יצרתם, וברמת מערכות, נאמר, ההסתברות המוכרות לכם מאותן שליחויות קודמות.

אך אם תתבוננו על אותו מצב של וורטקס עליון, הרי, שאותם מקבצים אנרגטיים, הינם כאלה אשר פועלים בתתי הסתברויות המרוחקות, יותר ויותר, מאותה כבידה מוכרת לטובת העל-כבידה.

וכאשר אנו תיארנו לכם בקצרה באותו מודול את אזורי העל-כבידה, הרי, שיצרנו את הדגימה על מנת לבחון באותה פינצטה שלנו, באותה פיפטה בוחנת, האם ניתן לנו להביא אליכם את ההבנות הנוספות על אותם מרחבים קוסמים מנותקים, נאמר, מאותו הקשר מוכר לכם ומקורבים יותר לאותו מהות של בראשית…"

מועצות האלוהות הגבוהות 1.2.2012

 

אם מנהרות התולעת כפרוזדורי נתונים נועדו להוות אפיק תיאום, גישור ושילוב, שיש בו את ההאצה האבולוציונית ואת "קפיצת הדרך", הרי שהנפילה המהירה מטווחי גל עילאיים לטווחי גל נמוכים, הינה מצב הופכי ל"קפיצת הדרך".

 

 

נפילה שכזו, הינה תהליך בלתי מבוקר, אשר בו נוצרת תנועה ללא מעבר בפרוזדור נתונים מגבה, אלא שיעתוק של מציאויות אל טווח תדרים נמוך הרבה יותר בסקאלת ההתפתחות, מבלי שמתקיים בהן הבסיס ההתפתחותי המגבה זאת.

בתנועה שכזו מתקיים היפוך משמעויות של התנועה, שמעצם מהותה יוצרת התפתחות.

מקורה של התנועה, הינו רצון לנבוע מבסיס קיים אל עבר משמעויות חדשות. בתהליך הנפילה המתואר התנועה יוצרת נסיגה התפתחותית ואובדן הרשומות והזיכרון של הסף ההתפתחותי הראשוני אשר ממנו נוצרה הנפילה.

בכך, מציאויות יחוו נסיגה אבולוציונית מהירה, אשר מתקיימת בה שכחה, ירידה ביכולת שיבושים ומניעות התפתחותיות אשר נובעים ממסד נתונים חסר, בלתי רציף ומסולף.

תכנית המגירה של יהוה תחמה כאמור את היקום המקומי ולצד זאת הגדירה מחדש את החוקיות העומדת בבסיס מערכות המציאות השונות ובהן אף עולם ארץ.

היה זה מהלך מתוכנן היטב, אשר נועד להפיק את המיטב מן הקיים, ולאפשר לאור לחקור אזורי התנסות חדשים ובלתי מוכרים, אשר מקורם בתנועה הנובעת מנסיגה אבולוציונית שיש בה היפוך משמעויות.

neshama-gold

פרק 7- שומרי הרשומות ומחזיקי הזיכרון

מהלך ההתערבות המבוקרת לשינוי פוטנציאלים הינו מהלך יזום, אשר יש בו את הפתיחה המבוקרת של היקום המקומי אל התרחישים הגלובאליים המתרחשים ברחבי הכלל-יקום.

זוהי הבאה אל היקום המקומי, של מתכונות הבראשית העומדות בבסיס העולמות והיקומים המרכיבים את הכלל יקום ואת מרחבי היש.

התהליך מבוצע באמצעות פרוזדור הנתונים של הלוהאר' שהינו פרוזדור הנתונים המרכזי המחבר אליו את כל רשתות הפרוזדורים ברחבי הכלל יקום.

מעצם היותו של הלוהאר' פרוזדור נתונים ראשי, הוא מכיל בתוכו את הגישה להיכל הנתונים המרכזי של הכלל יקום, המזרים, בתדר המשכי, נתונים אל פרוזדור הנתונים של הלוהאר', באופיין הסתברותי, הרמוני, דינאמי, אשר מיועד לתמוך את תיאום האזורים השונים בכלל יקום זה כלפי זה וכלפי המיפעם הבריאתי כסיגנל המוביל את גלי ההתפתחות ברחבי כל היש.

בפתיחת פרוזדור הנתונים של הלוהאר' ביקום המקומי, החל תהליך זיקוק נתוני עידן האדמה שהסתיים. בתהליך זיקוק הנתונים נוצר ניפוי של תוצרים אשר חורגים מעקרונות השדה המאוחד וערכיו, תיקון תוצרים התפתחותיים שנוצר בהם סילוף ושיבוש עקב השפעות "מרד לוציפר" והבאה של מקדמי התפתחות שיש בהם את ההשלמות של חסרים התפתחותיים שנוצרו ביקום המקומי שפעל כמערכת סגורה.

מהלך זה מביא אל היקום המקומי חוקיות חדשה לגמרי הנחשפת בהדרגה ויוצרת באזורים רבים התפקחות משליטה תודעתית, שחרור תפישות מגבילות ושחרור משימוש מסולף באנרגיה ובתודעה.

התהליך מתבצע באמצעות פעולה ב-6 מוקדים מרכזיים של חריגה מעקרונות השדה המאוחד וערכיו, אשר עוברים התמרה גרעינית מלאה.

תהליך החיבור של היקום המקומי אל הכלל יקום, הינו תהליך חיבור לרשתות המורפו-גנטיות הקוסמיות, הטומנות בחובן ידע התפתחותי רב. זהו תהליך היוצר שינוי והחלפה של הרשת המורפו-גנטית ביקום המקומי, על ידי שימור רשומות של הידע המזוקק וחיבורו אל נתוני העידן החדש. התהליך מגובה על ידי פתיחה של צפנים, הסרה של חותמים ועירור קודים אשר טמן יהוה מבעוד מועד בתחביר הגנטי של היקום המקומי. בכך, נוצר עירור מערכות ביקום המקומי, מעצם חשיפתן לתדרי הלוהאר'.

 

"…היינו אומרים, כי עליכם להבין, אותו מצב של ספריות נתונים מצויות באותם רבדים בין תאיים שלכם, ובאותם שדות מורפו- גנטיים שלכם, ובאותם רבדים שלDNA מקושרים והן באותה ביולוגיה שלכם, הינם מרבצים של ידע אגור, גלום, ממתין.

יש ועליכם להבין, שכאשר עיינתם באותן רשומות שלכם, הרי, שזיהיתם את אותם מאמרים על אותם יונקים ימיים, מכילים מידע אגור בספריות רשומות.

ויש ועליכם להבין, שאותו מצב של יונקים ימיים מכילים מידע אגור, הינם כאלה, שבהם אותו מידע, רב ממדי, נקרא לזאת כך, היה פעיל, שריר וקיים, ללא חותמים.

משמע, יש ועליכם להבין, שאותו מצב של יונקים ימיים בעולמכם, הינם כאלה, אשר השתיתו על בסיס קבוע את אותו מצב של שימור התדר של מידע זמין, וביססו רשת תודעה תומכת, אשר תאפשר את אותו מצב של פתיחת חותמים במבנים מורפו- גנטיים, אשר תהיה להם את התהודה התומכת במרחב של ארץ כגיבוי.

היינו אומרים, שכפי שאותם יונקים ימיים פעלו בעולמכם, כמשמרי המידע, ככאלה המאפשרים זמינות של המידע בבוא העת, הרי, שאתם תפעלו בעתיד לבוא, כמחזיקי הידע, כשומרי הרשומות העתידניות בעבור האחרים ובכך, תהוו את אותם מצבים אשר תיארנו, של ספריות נתונים מהלכות. ובכך, אותן ספריות נתונים מהלכות, שאתם תהוו, תהיינה כאלה, אשר יחזיקו במידע, אשר הינו כזה, אשר מחזיק באותו מצב של עתידנות, מחד, והסתמכות על אותם מצבים של עבר מפואר מאידך, ובכך, תנועת מלקחיים אשר כה אהובה עלינו.

משמע, הבינו, שאותן ספריות נתונים שאתם תהוו, ואותם מצגים שאתם תייצגו, יהוו את נקודות ההתייחסות החדשות, היינו אומרים, אליהן ישאפו האחרים. היינו אומרים, מהם יקבלו האחרים את ההשראה התדרית, המידעית ובכך, אותו מצב, שאנו תיארנו, של רשת תודעה עילית, הסוחבת ומושכת אליה את האחרים…"

הליבה המרכזית 6.10.2010

 

היקום המקומי כולו מרושת בפרוזדורי הנתונים של הלוהאר', המחוברים כולם אל פרוזדור הנתונים הראשי של הלוהאר', אשר מביא אל היקום המקומי חיים חדשים.

פרוזדורים אלו מאפשרים לשגרירי הלוהאר', לבסס תהליכי חניכה, הכשרה והתאמה של תרבויות ביקום המקומי לקפיצת הדרך, שיש בה מעבר בפרוזדורי נתונים, יצירת האצה אבולוציונית והיחלצות ממעצורים התפתחותיים, שליטה תודעתית, תעתוע, חוסר במשאבים, הישרדות ופחד, לטובת התייצבות על סף תודעתי, ערכי והתפתחותי חדש, המתקיים במישור התפתחותי עילאי, הנקי מהשפעות "מרד לוציפר" ומצוי בטווחי הגל של העידן החדש.

על מנת לאפשר את תהליך ההאצה האבולוציונית, שאין בו את הנסיגה ויש בו את התדר ההמשכי של ביסוס מרחב פנימי חדש, מהווים שגרירי הלוהאר' שומרי רשומות ומחזיקי הזיכרון בעבור הנעים בפרוזדורי הנתונים ושוהים באזורי החסות השונים של הלוהאר'.

התנועה בפרוזדור הנתונים של הלוהאר' מתקיימת על פי הערך "לראות את הקיים, לנבוע מיש, להתמיד ולהתחדש". בכך נדרש לנוע בפרוזדור הנתונים מתוך בסיס נקי אשר אינו משובש ומסולף ויש בו את האיזון והשלמות.

שומרי הרשומות משמרים בעבור היוצרים את קפיצת הדרך, את מסד הנתונים הזה, כאשר הינו מזוקק ונקי מסילופים, שיבושים וסטיות תקן.

מחזיקי הזיכרון מחזיקים בתהליך המעבר בפרוזדור הנתונים את שיאי המטריצה החדשים הנולדים בתהליך קפיצת הדרך, עד ששיאים אלו מוכלים באופן מלא במערך האישי.

ההכלה וההטמעה של מבנים מורפו-גנטיים חדשנים הנרכשים בתהליך המעבר בפרוזדור הנתונים, נעשית על פי הערך: נשמע, נטמיע, נגבה, נעשה.

בכך מתאפשר תהליך של השלמה והאצה אבולוציונית, הנוצר תוך כדי תנועה בפרוזדור הנתונים ומעבר ממרחב חניכה וחסות אחד לאחר, המצויים בתוך פרוזדור הנתונים ומטפחים את שיאי המטריצה ההולכים ונרכשים במערכת הפנימית והאישית.

תהליך אחזקת הזיכרון הנעשה על ידי שגרירי הלוהאר', הינו תהליך ליווי, חניכה, תיאום, גישור ושילוב המונע מצב שבו מבנים מורפו-גנטיים טריים, חדשים ומזוקקים דוהים ונעלמים ותהליך קפיצת הדרך נעצר.

זהו תהליך טיפוח של מבנים חדשים, שפה חדשה, תודעה חדשה וסף אבולוציוני חדש אשר הינו נקי מהשפעות "מרד לוציפר" ומתואם לערכי השדה המאוחד ועקרונותיו.

 

"…הבינו, שכאשר אותם מצבים עתידניים יפקדו את מרחבכם, הרי, שאותו מצב שלכם ככאלה שומרי הרשומות, יהא מצב אשר מכיר את אותן מהויות של מרחב של ארץ על בוריו, בחינת אותו עידן שהסתיים, ואת אותם מצבים, נאמר, של תמורה וחדשנות אשר הולכים ומתגברים באזורכם.

ובכך הבינו, שאותו מצב של יכולת לאחוז באותה שפה חדשה אשר יש בה את ריבוי המוקדים, תהיה היכולת לספר את סיפורו של מרחב ארץ, תהיה היכולת להביא את אותם ביטויים, נאמר, של שפה חדשה אל תוך אותו מרחב, נאמר משתנה, ובכך הבינו, כי אלה פעילויות רבות ערך עד מאוד לאותו מצב של שימור של רשומות של אנושות בתוככם ובעבורכם ובעבור האחרים…"

הליבה המרכזית 2.3.2011

 ichudmohot-gold

פרק 8- העצמת מהלך הלוהאר'
והסבת המשקל אל הרשת המורפוגנטית החדשה

תהליך הלוהאר' מגובה באמצעות רשת מורפו-גנטית חדשה ועילית, אשר נרקמה בעולם של ארץ, החל משנת 2007, מרכזה הינו השער הגדול והיא מורכבת מהוויות קוסמיות, אשר מחויבות לאמנת הלוהאר' ולערכי השדה המאוחד הערב לכל חלקיו, בחרו לקחת חלק במהלך הסיוע ליקום המקומי, נולדו בעולם ארץ לקראת סוף עידן האדמה והחלו ליצור תהליך של טרנספורמציה מלא ושלם שיש בו את השינוי הנפשי, רגשי, מחשבתי וערכי ואת הביסוס של מערך אנרגטי חדשני המסוגל להכיל את תדירויות העל הנובעות מן השער הגדול ולהפכן למציאות נוכחת, הלכה למעשה.

אלו הם שגרירים המחויבים לשמירת האור הנובע מערוץ הלוהאר' מתוך שותפות פעילה ומחויבות כי תהליך התיאום של היקום המקומי ושל עולם ארץ לתודעה החדשה לא ייפגם על ידי הטיה או הסתה מכוונת המקור.

עם הכניסה אל הפעימה של העידן החדש, הנקודה הסינגולרית האדמית שהתקיימה ב-21.12.2012, יצרה היפוך משמעויות והתנעה של מדרגה חדשה בתיאום עולם ארץ למהלך הלוהאר'.

בכך, החלו הפעימות הנובעות מן השער הגדול להתעצם עד מאוד ולבסס העצמה של מפת התשתית התידרית כרשת היוצרת חלופה לרשת המורפו-גנטית של עידן האדמה, אשר הייתה משובשת מסולפת ונתונה לשליטה תודעתית ותמרון.

 

"…אם תתבוננו על מרחב של ארץ, תזהו את אותם מצבים של רשתות תקשורת תודעתיות המתקיימות בו, ותזהו את אותם מצבים של רשתות תודעה המתקיימות בו, ותזהו את אותם קוים, נאמר, אשר מגדירים את אותה מטריצה של מרחב נאמר דחוס, ותזהו את אותן מהויות, נאמר, של נתונים המבקשים לבוא אל פתחו של ארץ.

אך אנו מזהים, כי אותו מרחב מתמהמה, ואנו מזהים, כי אותם אלה מובהקים נדרש להם הצורך לייצר את עליית המדרגה, אשר מבינה את האחריות ומבינה את אותה מהות של תפקיד ובכך, אנו יוצרים את הגברת ההתערבות שלנו במרחב של ארץ על מנת לבסס בכם את ההבנה, כי אותה מפת תשתית תידרית, אשר אנו רוקמים, הינה מפת תשתית תידרית, אשר יוצרת שימוש באותו יסוד-על מקשר על מנת לרקום רשת אינפורמציה אלטרנטיבית אשר תיכנס לפעולה באותו מצב של קץ עיתים.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאותו מצב של רשת אינפורמציה חלופית, הינה כזו אשר תאפשר לשמר את אותן רשומות אשר מהוות את הבסיס לאותו עידן חדש.

ואנו ציינו, כי אתם הם אלה שומרי הרשומות, אתם הם אלה מחזיקי הזיכרון, אתם הם אלה אשר נועדו בתקופה נוכחית לקיים את אותה מובהקות אישית ובכך להיטיב את אותו מצב של רשת, אשר אנו רוקמים בקפידה, אנו רוקמים בהשקעה תידרית אל עבר מרחב של ארץ לצורך.

עליכם להבין, שאותו מצב של מפת תשתית תידרית אם תתבוננו עליה, יש בה את אותם היבטים נאמר, של שליטה ותיעול של אותן אנרגיות רב מוקדיות, ברמת המידע המבקש להיטמע אל מרחב של ארץ בדרגה חדשנית.

ובכך, כאשר אנו מביאים אל פתחיכם את אותם מצבים של הבנת האנרגיות הרב מוקדיות ולמידת השליטה בהן, הרי, שאנו יוצרים את המצב של הביסוס של אותו מידע אל עבר המרחב בו אתם שוהים ובכך, הגברה נאמר, של אותה משיכה של אותן אנרגיות רב מוקדיות לצורך.

מכיוון, שעליכם להבין, שככל שמתקדמים אתם כמרחב וכאנוש אל עבר אותו מצב עתידי, הרי, שיוצרים אתם מצבים של שינויים אנרגטיים באותו מארג, נאמר, של פלנטה, מה שאנו כינינו, כרשתות המורפו-גנטיות.

ובכך, נוצר המצב, שכאשר אותן רשתות מורפו-גנטיות יוצרות הן אט, אט את ההכשרה לפעול באמצעות מידע של אותן אנרגיות רב מוקדיות ואופייני השימוש בהן, נוצר המצב של רשת ביטחון, נאמר, בעבור אותם אלה שוהים במרחב של ארץ באותן תקופות המשכיות.

עליכם להבין, שכאשר אנו מביאים נתונים אלה אליכם, אנו מבהירים לכם, כי מלבד אותו מצב של יכולת שלכם למצב עצמכם בתקופות עתידיות באותו מצב של החזקה של רצף המשכי של תודעה, והחזקה של אותם שערים בין ממדיים, והיכולת לחנוך ולקדם את האחרים בחינת אזורי החסות אשר תחזיקו, הרי, שיוצרים אתם מצב נוסף של יכולת בריאה דינאמית מורכבת עד מאוד, אשר תשפיע על אותם מצבים של מציאות ותפלס אותה בעבור האחרים. ובנוסף לכך, יוצרים אתם מיומנות שימוש הדרגתית בתודעת האנרגיות הרב מוקדיות ובקומבינציות אשר הן מאפשרות לכם ובכך, מבססים את אותם שינויים נוספים ברשת המורפו-גנטית של הפלנטה, ומצב זה חיוני להמשך דרככם.

עליכם להבין, שאנו פורשים את אותו מידע שלנו במרחב של ארץ בקפידה. אנו פורשים את אותו מידע שלנו במרחב של ארץ בהדרגה. אך אנו זיהינו את הצורך לייצר את החצייה של המסה הקריטית על מנת לאפשר לאותו מרחב לקדם עצמו ביתר שאת, על מנת לאפשר לכם לקדם עצמכם ביתר שאת אל מעבר לאותה התמהמהות שאתם יוצרים.

מכיוון, שעליכם להבין, שכאשר הבהרנו לכם את אותו מצב של מובהקות, הבהרנו לכם את אותה מובהקות כערך, ובכך הבינו, שאותו ערך בסולם הערכים שאנו מגדירים כמובהקות, הינו ערך עליון לקיום השדה המאוחד בתקופות עתידיות.

עליכם להבין, שלא ניתן לקיים את אותו שדה מאוחד, את אותה אינטגרציה של עצמי מלאה במהותה, ללא אותו מצב של שינוי משקלים, נאמר. ואותו שינוי משקלים נאמר, הינו שינוי המשקלים אשר מעביר את התודעה הקוסמית אל קדמת הבמה, ובכך מייצב עצמו במרחב של ארץ במהות מזוקקת אשר יש בה את המובהקות…"

הליבה המרכזית 9.3.2011
 

העברת התודעה הקוסמית לקדמת הבמה והמעבר לעל-אישי

תמיכה רבה ומשמעותית מועברת, בעד פרוזדורי הנתונים של הלוהאר', אל מפת התשתית התידרית, על מנת לאפשר לכל אחד ואחד מן החתומים על אמנת הלוהאר', להעביר את התודעה הקוסמית לקדמת הבמה, לבטא את הפוטנציאל המיטבי למימוש שליחותו ולהתייצב על נתיב המימוש המועצם.

זהו מהלך היוצר היערכות, אשר היכולת לקיים עימה יחסי גומלין, הינה מתוך הלב הפתוח, הער, המאפשר לסמוי להיחשף ולהכרה במהות ובמשמעות להתגלות.

החסד הפעיל, המובע בעד ערוץ הלוהאר', הינו רב ועצום ומסייע להסיר המיסוך מעל עיני התודעה, לערסל את שחרור מטעני העבר ואת התנועה הפנימית, שיש בה את ההכרה בערך האישי, אשר ממנה ניתן לנוע אל עבר העל-אישי.

המעבר אל העל-אישי, הינו מעבר, שיש בו את התנועה אל עבר קלות, התפעמות, שמחה, רווחה וחופש.

ההכרה בערך האישי, הינה הכרה המולידה את המעבר לעל-אישי. זוהי הכרה, המולידה את היכולת לנוע מעבר לגבולות המצומצמים של האישי ובכך לזהות את הערך של התהליך הרחב לו אנו שותפים. זוהי הכרה, המולידה תחושת שייכות חדשה, אשר אינה מבוססת על עוגנים חיצוניים, אלא על ידיעת הלב העמוקה.

תחושת השייכות הפנימית, מולידה שותפות פעילה, אשר אף היא אינה כותרת כותרים חיצוניים, אלא מתבססת על נוכחות פעילה, המקיימת רעות, אחריות, שותפות מלאה בשמירה על האור במתכונתו המזוקקת וחופש להתעצם על מנת להעצים ולקבל על מנת להנחיל.

זהו חופש, שיש בו את המעבר אל תודעת שירות ושגרירות.

תודעת השירות והשגרירות מולידה את המוכנות לקיים מובהקות של אנושיות חדשה, אשר בתהליכי חניכה באזורי החסות של הלוהאר', מייצרת את קפיצת הדרך האישית שממנה נובעת היכולת לקחת חלק בביסוס ועיגון שער הלוהאר' אל תוך מטריצת המציאות של עולם החומר הדחוס.

בהדרגה מתבסס מערך שגרירים המסייע לעגן אל עולם החומר, שער, המייצג את השלם. שער, המחבר אל מציאות עתידנית המנותקת מהשפעות "מרד לוציפר" ומביע את התיקון לסטיות התקן שהביא עימו "מרד לוציפר" אל האדם והאדמה. שער, המחזיק ברשת מעברים לשם התעלות האנושות. שער, המחבר לעקרונות חדשנים הנובעים מחוקיות הסתברותית בלתי מוכרת ומבטא מימון והזנה קוסמית ואת החיבור אל השדה המאוחד.

שער, המבטא את חיבורו של היקום המקומי אל היכל הנתונים של הלוהאר' ואל מרחבי היש.

שגרירי הלוהאר', לומדים לבטא, באמצעות אנושיותם, את מהותם הקוסמית המזוקקת ויוצרים בהדרגה רקימה של אחווה, המבטאת את תודעת הממד החמישי, שיש בה פעולה ברשת תהודה למען הכלל ואת החיבור לאחדות הכוללת ולמערך הלוהאר', המייצג את האמת המשותפת הכלל יקומית.

"…היינו אומרים, כי זוכים אתם לאותה משענת שלנו. ובכך, אנו אומרים, אנו מבקשים, כי כאשר יוצרים אתם את מצבי ההכרה בחשיבותכם, הרי, שתינטשו את אותן משענות קנה רצוץ של הקשרים אנושיים ישנים ונאמר, תטילו יהבכם על אותה רשת מורפו-גנטית חדשה, הטמונה בכל אחד ואחד מכם. הטמונה כעת, באותו מרחב של ארץ באותה קדימות מובילה. ובכך תבססו, ביתר שאת, את מה שאותה אחת מכנה מערכות תומכות.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותו מרחב של מערכות תומכות, הינו מרחב של מערכות מימון אשר תואמות שידוד מערכות.

בטרם תיגשו לברר באותן מילונים שלכם משמעותו של שידוד מערכות, אנו נבוא ונאמר, כי אנו מדברים על אותה מהות של מערכת, אשר יוצרת את ההתחדשות המלאה. ובכך, צלם ותבנית, הפועלים בהקשרים חדשים ומתואמים למערכת נפשית ואנושית אשר חצתה את הסף. ובכך, פסעה היא מבעד לאותם מעגלי תעתוע של ממד רביעי אל עבר פאתי התודעה של הממד החמישי.

ובפאתי התודעה של הממד החמישי, מצויה האחדות הפנימית, ומצויה הכוליות ומצוי אותו מרחב, נאמר, המחבר עצמו אל האחרים, במגמת תודעת האחדות הכוללת, במגמת החיבור של אותו אני אל ה-אנו ברעות, בשותפות, באהבה, באחווה, מתוך אותו מרחב, נאמר, של אהבה חובקת כל. מתוך אותו מרחב, אשר מזהה אותנו, ככאלה המבקשים לבטא בעולם של ארץ את אותה הזרעה של מטריצה אלוהית ואת אותה אהבה אלוהית חובקת כל, אשר יש בה, נאמר, את אותו מרחב, אשר מכיל בחובו את אותה התפתחות, שאתם יוצרים.

מכיוון, שאם תתבוננו אלינו תזהו, כי אנו באותו שדה שאנו מהווים, מהווים שדה מכיל את אותה ישות פלנטארית ואת השוהים עליה. ובכך, כאשר אנו מהווים שדה מכיל, אנו עוטפים אתכם באהבתנו ואנו ממטירים עליכם את אותן הזרעות ובכך, יוצרים את אותה יכולת של אנושות להתעלות מעל אותו מרחב של ארץ וחומר אל עבר משמעויות חדשות…"

מועצות האלוהות הגבוהות 01.02.2012

ichudmohot-gold

פרק 9- אור לכוד

אור לכוד, הינו אור אשר מצוי לכוד בחוקיות הסתברותית אשר מרחיקה את האור ממהות האור.

במצב שכזה, תנועת האור השואף בעצם מהותו להתפתחות, תהפוך מתנועה בספיראלה פתוחה, המובילה ממישור התפתחות אחד לאחר, לספיראלה סגורה, אשר מובילה את השוהים בתוכה במערבולת החוזרת על עצמה ללא התפתחות אל מעבר למישור ההתפתחות בו נתונה הספיראלה הסגורה.

ביקום המקומי מישורי רטט רבים, אשר בהם 10 מישורי רטט ראשיים המהווים עשרה ממדי על, אשר טומנים בחובם תתי ממדים רבים במישורי רטט מגוונים.

מערכות מציאות בכלל יקום, הינן כאלה, הפועלות במתכונת האור בחיבור לשדה המאוחד, עקרונותיו וערכיו. זוהי מערכת עקרונות, שיש בה את שיתוף הנתונים המתמיד, את התיאום ואת ההכרה, כי הכל שזור בהכל במעשה מרקם קוסמי, הפועם בהזנה מתמדת.

יחסי גומלין בין מערכות מציאות במישור רטט משותף, הינם יחסי גומלין, שיש בהם את התמיכה ההדדית ואת התקשורת, המכירה בכך, כי תועלת הכלל והפרט שזורים כאחד. זהו מערך הפועל בתקשורת המשדרת, כל העת, שיאי התפתחות ומסדי נתונים מאזור לאזור, באמצעות מערכות תיווך והתאמה, המבטיחות את מעבר הנתונים השלם והמלא ואת התאימות לכוונת המקור ולגיאומטריה המורפו-גנטית, המזוקקת המהווה את בסיס הנתונים המשודר מאזור לאזור.

"מרד לוציפר" יצר תוצרים של חריגה ממתכונות האור, אשר שורשרו במערך תעבורת הנתונים ביקום המקומי ובכך תשתית שנועדה לקדם ולאפשר שיתוף נתונים הפכה לתשתית להולכת חריגות וסילופים ההולכים ומתגברים.

בכך, החל תהליך הנפילה ממישורים בעלי טווחי רטט מעודנים, אל מישורים מקבילים בטווח רטט נמוך.

על מנת להבין רעיון זה, ניתן לדמות גלקסיה, המכילה עולמות רבים ומהווה מישור רטט ומערכת מציאויות, אשר בתהליך של נפילה מהירה מעתיקה את עצמה לטווח תדרים נמוך.

תהליך הנפילה שהתרחש בעקבות מרד לוציפר יצר העברה מהירה של מציאויות, אשר התקיימו, טרם הנפילה, במערכת תדרים עילאית, אל תוך מערכת תדרים נמוכה. ניתן לראות זאת כמערכת עולמות שהשתגרה כתוצאה משיבוש וסילוף לתוך טווח רטט אחר לגמרי, אשר יצר לכידה של אור בטווחי רטט נמוכים ובממדי תעתוע.

השיגור לא נוצר בעד פרוזדור נתונים, שיש בו את תהליך השילוב תיאום גישור והשלמת הנתונים המאפשרים מסד נתונים שלם ומלא לקיום בטווחי הרטט הנמוכים. בכך, עולמות אלו נאלצו להתמודד עם חוקיות הסתברותית ותנאים בלתי מוכרים, כאשר לא התקיים בעולמות אלה מסד הנתונים המגבה התמודדות שכזו.

בכך, החלה תנועה, אשר יצרה חריגה הולכת וגדלה מן התדר העצמי, שיבוש וכיבוי של קודי מקור רצון פעיל ומשאלת לב והתרחקות מן התיאום לסיגנל הבריאתי ומעקרונות השדה המאוחד וערכיו.

ניתן לדמות זאת לספינת אור, שיש בה תנאים מבוקרים, הפועלים אל מול מסד נתונים המגבה שהות ופעילות בחוקיות הסתברותית, שעל פיה מתקיימים החיים והפעילות בתוך הספינה.

הספינה נעה כשדה מאוחד, בלתי חדיר, המקיים חוקיות הסתברותית, שמגדירה את האטמוספירות השונות בספינה, אשר יש בה אזורים רבים ומגוונים, המתואמים כולם למחשב המרכזי וללב הספינה.

ספינה זו, מקושרת אל ספינות נוספות ויוצרת עימן העברת נתונים ושיתוף, שיש בו את התרומה לכלל הספינות ולכל הפרטים השוהים בתוכן. כלל הספינות מחוברות למרכז מהות המצוי בספינה מרכזית, המהווה את מערך הניתוב, השקלול והמימון של כלל הספינות.

עקב היתקלות במערכות משבשות, מתקלקלים בהדרגה מכשירי הניווט והשמירה על האטמוספרה של הספינה והיא משתגרת ומוצאת את עצמה בקואורדינטה חדשה לגמרי, בטווחי רטט נמוכים ומקוטבים ועם פרצות בשדה המאוחד שהיא מהווה.

זוהי נפילה המשנה את הספינה ומשנה את התנאים בתוכה.

הקברניט של אותה ספינה מזהה את הפוטנציאל שאותה ספינה "תדביק" ספינות אחרות איתן היא מצויה בתקשורת נתונים ולכן מפעיל תכנית מגרה, ההופכת את הספינה למערכת סגורה, שמופעל בה תהליך אישוש, איזון תיקון פרצות ושיבושים והשלמה.

כאמור בתחילת פרק זה, אור לכוד, הינו אור, אשר מצוי לכוד בחוקיות הסתברותית, אשר מרחיקה את האור ממהות האור.

במצב שכזה, ספינת האור אותה תארנו, אשר התנתקה מספינות האור האחרות על מנת ליצור תהליכים של תיקון שיבושים, החלה להפעיל רצפים של תהליכים של שיבה למצב הבראשית שלה בטרם התרחשה הנפילה הבלתי מבוקרת אל הקואורדינטה בטווחי רטט נמוך.

אזורים שלמים באותה ספינה, אשר תופשים את החוקיות המשובשת כמציאות המוחלטת ומקיימים אחיזה בחוקיות זו, מכיוון שהם מאמינים כי היא מגדירה אותם, מתנגדים לרצפי החזרה למצב הבראשית. במצב זה, שרויה הספינה במאבקי כוחות פנימיים, בכילוי משאבים ובתנועה במערבולת סגורה, החוזרת על עצמה ללא התפתחות אל מעבר למישור ההתפתחות בו נתונה הספינה.

זוהי ספינת אור, הלכודה באזורים שיש בהם את היפוך המשמעויות של האור. זהו אור לכוד, אשר מאבד את התאימות שלו למהות האור.

במצב זה, האור הלכוד במערבולת יכול לקיים שני מצבים מרכזיים:

הראשון, כאוס הולך ומתעצם עד לאבדן מהות ומשמעות והתנתקות מרצפי העל סוף הקוסמיים. והשני, ירידה ברטיטה, אשר מובילה לירידה בתנועה התפתחותית עד למצב של אבדן מוחלט של התנועה וחידלון.

אלו שני מצבים של אור לכוד השרוי בחידלון ואבדן ההוויה או לחלופין בכאוס נטול משמעות ומהות.

פרק 10- חילוץ אור לכוד

כאשר כלל הספינות מתחילות בתנועה אל עבר מחוזות חדשים של חקירה והתפתחות, משגרת הספינה המרכזית ערוץ תיאום, שילוב וגישור בין כל הספינות, אשר מחבר את הספינות בערוצים ייעודיים אל היכל הנתונים המרכזי הנובע ממרכז המהות שבספינה המרכזית.

ערוץ זה, משגר אל הספינה השלמות נתונים ואף שגרירים ייעודיים היוצרים את החניכה, ההתאמה והעדכון על המהלכים החדשים.

על מנת למנוע מצב שבו ספינת האור השרויה במערבולת ובמאבקים פנימיים תשקע אל תהום הנשייה ותחדל מפעימות האור, משוגר אל ספינה זו ערוץ ייעודי, ישירות מן הספינה המרכזית, אשר יוצר שינוי פוטנציאלים בתוך הספינה עצמה.

במקביל למהלך זה, משגרים עצמם שגרירים רבים אל תוך ספינה זו ומשתלבים באזוריה השונים על מנת להוות נקודות עיגון למהלך המבטא את ערבות השדה המאוחד לכלל חלקיו.

חלקים מן השגרירים נושאים עימם את הזיכרון של הספינות מהם הגיעו ואילו אחרים שוקעים אל מחוזות התעתוע המצויים באזורים השונים בספינה.

על ידי תהליך של חשיפה לחוקיות חדשה, בניית תשתיות חדשות, זיקוק נתונים, תיקון שיבושים וסילופים, ופרישת פרוזדורי נתונים בתוך הספינה, יוצר הערוץ המרכזי שינוי מהותי בספינה ומפעיל מהלכים היוצרים את קפיצת הדרך ואת ההעברה של פרטים מאזורים בספינה שהינם לכודים אל אזורים בספינה אשר שמרו על מהות ומשמעות הבראשית.

הערוץ הייעודי, הינו פרוזדור הנתונים הראשי של הלוהאר' המסתייע בבני ברית שבתוך הספינה על מנת לממש את אזורי החסות התיאום השילוב והחניכה להשבה של הספינה לפעילות המחוברת לעקרונות השדה המאוחד וערכיו.

הערוץ מתמקד ב-6 מוקדי תיקון והשלמה מרכזיים אשר משרשרים עצמם אל אזורים רחבים בספינה.

מהלך החילוץ, הינו מהלך המאפשר לאזורים רבים בספינה לבסס מעברי שלבים התפתחותיים מהירים ותנועה שיש בה את קפיצת הדרך וההתייצבות על מישור רטט חדש לגמרי במערכת מציאות שהחוקיות שלה תואמת את עקרונות השדה המאוחד וערכיו ואת התנועה החדשה של להק הספינות כולו.

בהדרגה, נועד מהלך זה לצבור תאוצה ולרוקן את הספינה מיושביה שעברו אל ספינה חדשה לגמרי.

neshama-gold

פרק 11- טי יהוה

מהלך הלוהאר', הינו מהלך כלל יקומי רחב, אשר מתרחש בתקופות בחיי הכלל-יקום, אשר בהן נסכם כל אשר היה, על מנת לנבוע מן הקיים והיש, אל עבר מחוזות חדשים לגמרי.

התנועה הקוסמית נוקפת וספינות האור מתחילות תנועה אל עבר מישורי התנסות והתפתחות חדשים בהם יגשים האור יש מאין ויצור מהות ומשמעות, בכל מקום בו יעבור.

הפעימות הקוסמיות, מתמידות בשיגור אדוות אל מרחבי היש, המגבות את התנועה אל עבר טווחי הגל והרטיטה של העידן החדש.

בכל רחבי הכלל-יקום מתקיימת היערכות מחדש של כל ביטויי וגווני האור, על מנת לנוע אל יקומים ועולמות חדשים, אשר בהם נרקמת התנסות חדשה.

משפחת האור הרחבה והענפה, נערכת מחדש ומתקבצת על בסיסים חדשים, על מנת לנוע אל שלב חדש בחיי הכלל-יקום. ההיערכות מחדש מגיעה גם אל אשכול היקומים של האדמה ופוגשת את היקום המקומי של החומר הדחוס ובו גם עולם ארץ, במהלך של שילוב, תיאום וגישור כלל התרבויות אל נקודות כינוס, שיש בהן את ההיחשפות לתחביר חדש ומשמעות חדשה ולמערכת של עקרונות וחוקיות הסתברותית, שלא הייתה מוכרת עד כה ביקום המקומי.

הספינה של היקום המקומי תתרוקן בהדרגה מיושביה אשר ישוגרו בעד פרוזדורי נתונים אל אזורי החסות והחניכה של הלוהאר', אשר מהם נוצר הניתוב אל מערכות מציאות ועולמות חדשים.

אלו האוחזים בחוקיות ההסתברותית המסולפת והמשובשת, יוותרו כבני ערובה במערכת מציאות, המתרחקת יותר ויותר מן התנועה הקוסמית הרחבה, הנעה אל טווחי הגל של העידן החדש.

עם חציית מסה קריטית, יועתקו בני הערובה הללו אל אזור חסות ייעודי, טי יהוה, אשר בו ייווצר שחרור וניתוק מבוקר משליטה תודעתית, מערכות תפישה מקוטבות ומוגבלות, גמילה מהתמכרות לחומר, התפקחות מעיוורון רוחני ותיקון תשתיות ערכיות. מהלך זה, יתבסס על מסדי נתונים שנכתבו על ידי חלוצים אשר יצרו את ההתעלות מעל המציאות המקוטבת והמסולפת.

neshama-gold

פרק 12- קפיצת הדרך
שנים בשעות בעל זמן  - הכל אפשרי

בקפיצת דרך מתבצעת תנועה התפתחותית מהירה מנקודה אחת לאחרת, הנובעת ממסד נתונים שלם, הפורש עצמו כגשר, המתווך מציאויות אחת לשנייה.

זהו מעבר מסקלת מציאויות בטווח מסוים, לסקלת מציאויות בטווח אחר לגמרי.

בקפיצת הדרך, נבנה פרוזדור נתונים, מסקלת תדרים אחת לאחרת, כאשר הפרוזדור הינו רציף ולא מתקיים בו פער נתונים.

במידה ומוחזק פרוזדור, שיש בו פער נתונים, לא תתאפשר קפיצה, מכיוון שהפער המתקיים במהות השוהה בנקודה A, המבקשת לנוע אל נקודה B, הינו פער, שאם לא נוצר הגישור עליו, המהות הנעה בפרוזדור הנתונים תהא לא מתואמת לנקודה אליה היא מבקשת להגיע ובכך תיפלט ממנה על בסיס שונה דוחה שונה.

פרוזדור נתונים, הינו מעבר המוזן על ידי היכל נתונים, המחזיק בכל הפרמטרים המאפשרים גישור על פער התפתחותי המתקיים בין אזורי מציאות שונים. היכלי הנתונים כולם מחוברים להיכל נתונים מרכזי של הכלל יקום שהינו היכל הנתונים של הלוהאר' היודע לתרגם ולתווך נתונים מאזורים שונים אל אמת משותפת בה ניתן לעשות שימוש.

התנועה בפרוזדור נתונים, יוצרת השתנות המבססת, גישור, שילוב והתאמה לנקודת הכינוס אליה מבקשים להגיע.

העובר בפרוזדור נתונים באופן מלא, מתייצב בנקודת הקצה של פרוזדור הנתונים הממוקמת במערכת מציאות אחרת, כשהוא שונה מכפי שהיה, מכיוון שהתנועה בפרוזדור הנתונים שינתה אותו.

תנועה בפרוזדורי נתונים, הינה תנועה המקנה את החופש הבין ממדי לנוע במרחבים שונים של התנסות. חופש זה נובע מחיבור לנקודת תאחיזה אישית מובהקת, אשר אין בה היאחזות או היקשרות למציאות חיצונית ויש בה את השדה האישי המאוחד, המחובר לשדה המאוחד הכולל ולרצון פעיל ומשאלת לב.

הכניסה אל פרוזדור הנתונים, הינה כנקודה סינגולרית מזוקקת המכילה בתוכה את תמצית הנתונים האישיים, כנקודת זיקוק נתונים מובהקת, אשר יש בה את הערכיות המלאה.

המעבר המלא בפרוזדור נתונים נובע מן המוכנות להשתנות, מן ההכרה בהשתנות, ומהכרת התודה והכרת הערך, המבססת את ההשתנות והופכת אותה למציאות המשכית.

אזורי החסות של הלוהאר' מאפשרים, לכל אלה השוהים בהם, לקיים את קפיצת הדרך ולנוע אל עבר טווחי מציאות ברטט גבוה יותר ועתידני.

זוהי תנועה, המגיבה לרצון פעיל ומשאלת לב להשתנות ולשנות להתעצם ולהעצים.

בכך, דרישה מובילה לפתיחת פרוזדור, המכיל את כל הנתונים הדרושים לאותו אחד המבקש לנוע אל עבר מדרגת התפתחות חדשה המצויה ברטט גבוה יותר ובמציאות שונה. הנתונים הקיימים בהיכל הנתונים של הלוהאר', מכילים את תחביר כל תולדות היש ובכך את הנתונים המורפו-גנטיים של כל בני משפחת האור. בכך ניתן לו לערוץ הלוהאר' לפרוש פרוזדורי נתונים בעבור כל ביטויי האור וגווני האור באשר הם.

אותו אחד המבקש לנוע בפרוזדור הנתונים מתקיים במציאות A כשדה שיש לו נקודת תאחיזה במציאות A.

בפתיחת פרוזדור הנתונים בעבור אותו אחד המבקש ליצור את התנועה, נקודת תאחיזה של אותו אחד הנטועה במערכת המציאות A מתערערת ומתחילה לנוע אל תוך פרוזדור נתונים המוביל למציאות הרצויה, אותה נכנה, לצורך הבנת התהליך, מציאות B.

הכניסה אל פרוזדור הנתונים, מתאפיינת בערעור מערכת המציאות אותה אנו עוזבים ובתנועה של נקודת התאחיזה האישית, בעד פרוזדור הנתונים, אל מחוץ למערכת המציאות. במצב זה, יצופו כל ההקשרים, אשר אינם תואמים את מערכת המציאות, שהינה היעד אליו אנו נעים, בעד פרוזדור הנתונים.

היאחזויות והקשרויות, אגו, מערכות אמונה, תפישות, מערכות רגשיות הנאחזות במציאות הקודמת, התמכרויות, הזדהות עם מגדרים המתקיימים במציאות ממנה אנו נעים-כל אלה ועוד, הינם כעין זיזים, היוצרים אחיזה במציאות ממנה בחרנו לנוע. בכך, יכול להיווצר פרדוקס בין היבטי עצמי שונים, הנאחזים במציאות אחת, לבין זיקוק הנתונים והרצון הפעיל המובילים למציאות חדשה. קונפליקט שכזה מוביל לריצוד בין מציאויות ונוצרת חוויה של פיצול מציאויות.

התנועה בפרוזדור הנתונים, הינה תנועה, היוצרת קבלה של נתונים התפתחותיים וספריות פוטנציאליות, המצויות בפרוזדור הנתונים והנובעות מהיכל הנתונים של הלוהאר'.

חציה של מסה קריטית, בתנועה ברצף המשכי בתוך פרוזדור הנתונים, מבססת השתנות, אשר אין עליה את העוררין ויוצרת מעבר לתנועה קולחת, שיש בה מוליכות-על המובילה אל עבר מציאות חדשה.

ההבדל בין תנועה ליניארית לקפיצת הדרך


פרק 13- תנועה מודעת בפרוזדור נתונים

הטכנולוגיות מוענקות בתהליכי החניכה של הלוהאר, באזורי חסות ייעודיים של האוניברסיטה הקוסמית ומגובות בהכשרה אבולוציונית, שיש בה את הביסוס של תאימות לישירות של אור ואת הטרנספורמציה הלכה למעשה בחינת נשמע, נטמיע, נגבה, נעשה.

התנועה המודעת בפרוזדור נתונים, הינה תנועתו של הבורא המודע, אשר יוצר שחרור מודע של עוגנים, הנטועים במציאות ממנה הוא מבקש לנוע.

בכך, הרצון הפעיל ומשאלת הלב, המודעים לכניסה אל פרוזדור הנתונים, יוצרים ערעור מודע של מארג המציאות.

הבורא המודע מייצר שחרור מטעני עבר, המאפשר שחרור עוגנים מן המציאות שהתערערה ובכך מתחילה תנועה, בהכרה פעילה, בתוך פרוזדור הנתונים.

בתוך התנועה בפרוזדור, יוצר הבורא המודע, בחירה בשחרור מטען גנטי בלתי רלוונטי. בחירה זו, מתחילה לשחרר נתונים, שלא תואמים את התנועה בפרוזדור הנתונים המובילה אל המדרגה ההתפתחותית הבאה, אל המציאות האחרת שהבורא המודע מבקש להיות בה.

בנוסף, יוצר הבורא המודע, ניתוק ממארג המציאות אותו הוא עוזב, על ידי מעבר מחוקיות אור אחת לאחרת.

בתנועה החוצה מן המציאות החומרית של היקום המקומי, מהלך זה מלווה בביטול התמרה הופכית ומעבר מחוקיות של אור מקוטב, לכוּד, לאור שהוא קוואנטי, רב מוקדי, הניתן לעיצוב כיד הבורא והיוצר.

בתנועה בפרוזדור הנתונים, מבצע הבורא המודע ריווח קוואנטי של השדה האישי, זאת על מנת לפתוח את המערכים השונים להכלת נתונים, המובעים באמצעות התנועה בפרוזדור הנתונים.

נתונים אלה נועדו לתאם, לגשר ולשלב את הבורא המודע, הנע בפרוזדור הנתונים, אל המציאות שהוא מבקש להנכיח עצמו בה. מהלך זה של ריווח קוונטי, מאפשר השתנות מהירה עד מאוד של השדה החלקיקי של הבורא המודע, המהווה את השדה האישי הנע בפרוזדור הנתונים.

בפרוזדור הנתונים, מצויות ספריות פוטנציאליות, אשר על מנת לעשות בהן שימוש נדרש להכיר בהן ולקיים את הכרת התודה והכרת הערך אל מול מחזיק פרוזדור הנתונים היוצר את הובלת הנתונים אל הפרוזדור. הכרת התודה והכרת הערך מאפשרים יחסי גומלין, שיש בהם הדדיות.

כל פרוזדורי הנתונים ביקום המקומי ובכלל יקום, מחוברים לפרוזדור נתונים ראשי. זהו היכל הנתונים של הלוהאר', הנובע ממרכז המהות שבליבה המרכזית של כלל יקום.

ההכרה בספריות הפוטנציאליות וההודיה על קיומן, מאפשרת משיכה של נתונים תוך כדי התנועה בפרוזדור הנתונים וביסוס תהליך של התפתחות, האצה והשתנות, המבססת יכולת להתקיים במציאות חדשה.

במצב זה, יצר הבורא המודע, הנע בפרוזדור הנתונים, השתנות, אשר חצתה מסה קריטית ומתחילה להוציאו בצידו השני של פרוזדור הנתונים ברובד מציאות חדש לגמרי. במצב זה, מפעיל הבורא המודע האצה חלקיקית של השדה החלקיקי שלו. האצה זו, מאפשרת לו לגבש עצמו סביב נקודת התאחיזה האישית, זיקוק הנתונים האישי, המהווה נקודה סינגולרית סביבה יתגבש השדה האישי, אשר עבר שינוי והתאמה.

בכך מכוון עצמו בורא העולמות להנכחת מהותו המזוקקת, במישור התפתחותי חדש לגמרי ולעיגון שיש בו את ההסתגלות וההתרועעות ואת גריפת הפוטנציאלים המיטביים, שיסייעו בעדו להתייצב על מדרגת ההתפתחות החדשה.

בכך קיים הבורא המודע את קפיצת הדרך, על פי עקרונות השדה המאוחד וערכיו ובתיאום לתנועה בפרוזדורי הנתונים של הלוהאר'.

באזורי חסות ייעודיים, נחנכים שגרירי הלוהאר' לתנועה בין ממדית, נחשפים לעקרונות השדה המאוחד וערכיו ולומדים לקיים רצף של הכרה פעילה, גמישות, רצון פעיל בתדר המשכי, משאלת לב פועמת וחיבור לנקודת תאחיזה מזוקקת, אשר מהווה עוגן פנימי איתן.

על מנת לנוע בפרוזדור נתונים באופן מלא ושלם נדרש לו לאדם לסגל לעצמו את סולם הערכים לעידן החדש, ללמוד שפה חדשה ותחביר חדש ולנהל עצמו יותר ויותר כמהות קוסמית מזוקקת.

תנועה בפרוזדורי נתונים, הינה תנועה המקנה את החופש הבין ממדי לנוע במרחבים שונים של התנסות.

ichudmohot-gold

פרק 14- אור חדש מפציע

התנועה אל תוך פרוזדור נתונים לשם מימוש קפיצת הדרך, מקורה ביכולת להתעלות מעל האישי והמצומצם, המזוהה עם ביטוי ארעי במציאות זו אחרת, אל עבר העל-אישי, הכולי והרחב, המחובר לראיה כוללת ולתודעת השדה המאוחד.

העל-אישי טומן בחובו את הפשטות שבהוויה, לצד עילאיות של המחשבה התבונית וחסד הלב הפתוח, המאפשר היעדר היקשרות ויכולת השתנות, הסתברותית הרמונית ודינאמית.

במצב זה, המחשבה מתעלה מעל סקאלות מקוטבות אשר מתקיימת עליהן שליטה תודעתית, הלב מתעורר לסקאלות תדרים חדשות, אשר מצויות מעבר למגבלות ההתמכרות והתלות ובכך נוצרת חשיפה למשמעויות אור חדשות, אשר היו מוסתרות על ידי מיסוך ופחד.

החופש והרווחה נובעים מן ההפרדות מן האני האנוכי ומן האגו.

זוהי היפרדות מאגו מופרד ממרחבי היש, מובדל ומגביל, אגו היוצר חיכוך ומניעה, השלכה וקורבנות, פחד ואחיזה ברבדי מציאות נמוכים.

זוהי הפרדות מאגו, המוביל את האדם לתנועה בסקאלות רגשיות ומחשבתיות נמוכות ומקוטבות המולידות סילוף, פרשנות ומניעה.

התנועה אל החופש, הינה תנועה פנימית, הנובעת מן המוכנות הכנה להשתנות, להשיל, לפתח דיאלוג פנימי כן ומאפשר, לפתוח את הלב לרווחה ולהיחשף לשפע קוסמי רב, שיש בו את ההתרועעות עם מציאות חדשה לגמרי, המצויה ממש מעבר לפינה, בקצהו של פרוזדור נתונים אחד מיני רבים העומדים לשירות הכלל.

זהו חופש המאפשר כניסה אל אזורי החסות של הלוהאר', מעבר בפרוזדורי נתונים ויצירת קפיצת הדרך, בחינת "שנים בשעות" בעל-זמן.

זהו חופש שיש בו את המעבר אל תודעת שירות ושגרירות, המצויה במציאות המאוחדת המתחילה בממד החמישי וממשיכה אל עבר הממדים הגבוהים יותר ואל עבר מציאויות העל-כבידה.

במציאות המצויה מעבר לפינה, יש מקום לכולם. זוהי מציאות פנימית, המבססת שיבה לבראשית של העצמי ומולידה תנועה מוליכה וקלה בנתיב, שהינו נתיב המימוש המועצם.

חסד הלב הפתוח, ההכרה הפעילה האמון והאהבה, אפשריים יותר מתמיד. הידיים מושטות, פרוזדורי הנתונים פרושים ואור חדש מפציע בעבור כל מי אשר בוחר בכך.

 

למאמר ההמשך בסדרה: 

השיבה לבראשית של העצמי חלק 4

 אינטגרציה של העצמי כמפתח לחופש