המעבר לחוקיות חדשה שבה הכל אפשרי

הליבה המרכזית

הבאת החבילה בתאריכים:
8.12.2010, 20.10.2010

 

המעבר לתפישת השלם המנותקת מהזדהות עם קטבים

עליכם להבין, כאשר מתבוננים אתם על אותו מִפְתָח חדש של אפשרויות אשר נוצר, הרי שיש ועליכם להבין שאותו מפתח חדש, הינו כזה אשר פורש בפניכם ספקטרום שלא נודע כדוגמתו.

 מכיוון שעליכם להבין, שאם תתבוננו על מרחב של ארץ, נאמר כמשל, הרי, שתזהו באותו משל, נאמר, את אותו מצב של מערך, אשר בחלקו הגדול היה חסום מעיניכם ותודעתכם.

משמע, היינו אומרים, כי אם תתבוננו על תפישת השלם אותה אנו מבקשים להבהיר לכם, יותר ויותר, הרי שתזהו את אותם מצבים שתפישת השלם לא התקיימה אצל רוב בני האנוש, נאמר. היינו אומרים, אצל מקצתם.

ואותו מצב אשר היה גלוי לעין, הינו המצב המאפשר לאותם אלה בני אנוש לזהות את הימין, לזהות את השמאל, נאמר, ולזהות את קו האמצע. היינו אומרים, כי אותו קו אמצע לא היה מובהק, אך התקיים הוא ברמת הנגישות. ובכך, התנהלו הם בני האנוש במרחב של ארץ כאשר אותה תפישה ותודעה שלהם, הינה כזו אשר מפנה אותם לבחירה מובהקת עד מאוד בעד קטבים.

עליכם להבין, שנתון שכזה הייתה לו משמעות במסגרת עידן האדמה, מכיוון שאותה בחינה מובהקת של אותו ימין, נאמר, ושל אותו שמאל, וניתן לכם לקרוא לזאת קוטב החיוב וקוטב המינוס, אל מול אותם קטבים של אמצע, נאמר, אל מול אותו תאגיד של אמצע, היו כאלה אשר יצרו יריעה רחבה עד מאוד של מידע אשר אותה חקירה סיפקה לנו כמערך בריאתי כולל.

אך עליכם להבין, שאותו מצב של מִפְתָח אשר אנו עוסקים בו ומזכירים אותו, פעם אחר פעם, הינו מִפְתָח אשר מסיר את הלוט מעל עיניכם, נאמר, ראו זאת כעין הסרה של עדשות ממסכות אשר יוצרות אט-אט את אותו מצב שאותה יריעה שלמה, אותו ספקטרום מחשבתי רחב יריעה, ותפישתי רחב יריעה, הינו זה אשר מצוי נגיש לכם.

 

המעבר לספקטרום תפישתי וחוויתי חדש, הכל צפוי וגלוי

עליכם להבין שאם תתבוננו על מִפְתָחי הצ'קרות כחלונות של התבוננות, הרי, שתזהו כי כל אותו מערך של צ'קרות שלכם המקושר לצלם ולתבנית, הינו כזה אשר נפרש בו הספקטרום הרחב והחדשני ובכך, נוצר המצב של הצורך לנתק אתכם מאותם הרגלים ולאפשר לכם לפנות, יותר ויותר, אל תוך אותו ספקטרום חדש.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותם הרגלים שלכם כבני אנוש, ואנו מציינים זאת פעם אחר פעם, הינם ההרגלים הפונים לקיטוב ולקטלוג, ולהזדהות והיקשרות, ולכל אותם, נאמר, מצבים אשר יוצרים את המניעה ההתפתחותית ממעבר לאותו אספקט חדש אשר נדרש מכם בחינת שינויי העידן.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותו מרחב אשר הוצג לכם על ידינו כ-הכל צפוי והרשות נתונה, הינו המרחב אשר יצר את אותה פסיעה, נאמר, באותה דרך שלכם, בנתיב החיים שלכם, ואת אותו מצב של מובהקות יתרה של בחירה בין קטבים, נאמר, ואותה מובהקות יתרה של התייחסות למגדר אשר יש בו קטבים, ולהיבטים פנימיים אשר יש בהם קטבים, ולניתוק נאמר, מהבנת המכלול הכולל ומראיית השלם.

כאשר אנו באים ואומרים כי אותו מרחב של עידן חדש הבא אל פתחיכם הינו כזה אשר מציע בעבורכם שפע חדש של אפשרויות, הרי, שאותו שפע של אפשרויות אשר אנו מכנים אותו הכל צפוי וגלוי והרשות נתונה, הינו המצב אשר בו פוסעים אתם בנתיב חייכם ואותו היבט, נקרא לזאת כך, של מִפְתָח הינו כזה אשר מציג לכם את כל הסקאלה.

וכאשר אותה תודעה שלכם ותפישה שלכם יש בה את ההכלה של הסקאלה הרחבה ואין בה את השפיטה או הקטלוג של ההיבטים בתוך הסקאלה, הרי, שניתן לה ליצור, נקרא לזאת כך, תנועה וירטואוזית עד מאוד במרחבי אפשרויות רחבי יריעה.
 

השתחררות ממגבלת השכל וההיגיון להכלת רב ממד

עליכם להבין, שאותו מצב של תנועה בתוך הסקאלה, כפי שתיארנו אותה, נדרש לכם להכיר כי אותו היבט שלה הינו ההיבט שהקוגניציה האנושית שלכם הינה ממעטת אותו, ממגרת אותו מתוך תפישתכם.

מכיוון, שאותו היבט של קוגניציה אנושית הינה כזו הנוטה לתפוש את אותם היבטים של תבניות אשר יש להן את התפישה של זמן ומרחב ובכך, חיבור של תבניות, נאמר, של זמן ומרחב זו לזו, כאשר אתם מקטלגים את עצמכם ואת האחרים בתוך התבניות הללו ובכך, יוצרים רצף אירועים ליניארי אשר יוצר בעבורכם את נקודת התאחיזה של המציאות שלכם.

 עליכם להבין זאת, מכיוון, שאותה מציאות עתידנית אשר אנו מביאים אל פתחיכם, כעת חיה, הינה המציאות המציגה לכם ספקטרום של אפשרויות שהינו תוצר של בין ממדיות.

מכיוון, שכאשר החשיבה שלכם מתעלה מעל אותה קוגניציה, נקרא לזאת כך, אנושית מוכרת, ועוברת לרמות, נקרא לזאת כך, של חשיבה תבונית רחבת יריעה ובין ממדית, הרי, שאותו מצב של זמן מרחב תבניתי אשר אתם ממקמים את עצמכם ואת האחרים בתוכו, מתנתק מאותה תפישה שלכם ואת מקומו תופסת ראייה בין ממדית, אשר יש לה נקודת ייחוס פנימית ותו לא.

היינו אומרים, שמצב שכזה מאפשר לכם למקם את עצמכם בחינת קבוע אל מול הפנימיות שלכם, אל מול זיקוק הנתונים שלכם ובכך, כאשר המערכת שלכם הינה כזו דינאמית עד מאוד, הרי, שמתארע בתוככם אותו מצב, נקרא לזאת כך, של יכולת ליצור תמרון מניפולטיבי רחב יריעה בשליטתכם המלאה, כאשר נקודת התאחיזה מהווה את העוגן הפנימי, ואותו מרחב של מציאות הינו כמגרש משחקים בעבורכם.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותו מרחב שאנו מציעים לכם ומבקשים מכם להבינו הינו המרחב של תנועה בגבולות שאין להם את המגבלות של זמן ומרחב, אין להם את המגבלות של הליניאריות השוהה במרחבכם ויש בהם, נקרא לזאת כך, את היכולת ליצור תנועה רב ממדית אשר לא הכרתם עד כה.

עליכם להבין, שאותו מצב של תנועה רב ממדית, הינה כזו אשר אתם מכירים אותה יותר ויותר בתודעתכם, ועליכם להבין, שאותו מצב של היכרות והתרועעות ראשונית עם אותו מצב של תודעה רב ממדית במצבים של חשיבה עילאית, נאמר, הינם המצבים אשר יתורגמו אט, אט לאותה מציאות עתידית אשר תפקוד את מרחב של ארץ.
 

מגרש משחקים חדש המזמין לחקור אותו כילד סקרן

עליכם להבין, שאותו חלון הזדמנות אשר אתם פוסעים דרכו ובעדו בהצלחה יתרה, נאמר, ואנו שבעי רצון, הינו חלון הזדמנות אשר פותח בפניכם טווחי אפשרויות חדשים, סקאלות חדשות של פוטנציאלים,היינו אומרים, אשר אתם יוצרים אותם, כעת חיה, ותוך כדי תנועה באותו מִפְתָח.

מכיוון, שעליכם להבין, שמעתה ואילך לא תסתמכו על אותו מצב של מוכר וידוע אשר מצוי במערכותיכם, אלה תבנו את אותו הכשר חדשני, עתידני, באותן מערכות נמוכות שלכם ובכך, נקודת הקצה, שאתם שוכנים בתוכה ומנהלים עימה דיאלוג מתמיד, נאמר, בהווייתכם האנושית, תהה נקודת קצה אשר משתכללת, ומסגלת לעצמה את אותן אפשרויות חדשניות, את אותן קומבינציות עתידניות, ומביאה אותן הלכה למעשה לידי ביטוי בחייכם האנושיים.

אנו מעלים על נס נתון זה, מכיוון, שעליכם להבין שאותו מרחב חדש אשר נפתח, עליכם לפסוע בתוכו כילד סקרן, כילד חוקר אשר מחובר לפנימיות אשר אין בה את המורא והפחד, ואין בה את ההיגיון המגביל. יש בה את ההוויה הקוסמית החוקרת, העולצת על אותם פיתוחים חדשניים, ומגלה כל העת את אותו משרע חדש של ידע ונתונים פנימיים, ומביאה אותם לכדי ביטוי ברמת הממשות הארצית והאנושית.

כוכב

כקוסמים בעולמכם

ככל שתשכילו לתור בפנימיותכם ובהווייתכם האנושית הפוסעת במרחב ארץ אחר המבע האישי, הווירטואוזיות האישית, הרי, שתצרו ממשק נתונים אישי המאפשר לכם להעלות על נס יכולות חדשות המבטאות ניסים בעולמכם.

עליכם להבין, שכאשר מתייחסים אתם למשמעות של נס בעולמכם מתייחסים אתם לקיומו וביצועו של מה שנתפש בעיניכם כבלתי אפשרי. ואנו אומרים, כי עליכם להבין כי גבולות האפשרי נמתחים למשמעויות חדשות. עליכם להבין, שאותו מרחב של תפישה אנושית שלכם הינו כזה אשר ילך וימתח אל פרופורציות חדשות, אל פרספקטיבות חדשות, אל מסדי נתונים חדשים האומרים אפשרי ומייצרים את ההבנה כי אותו מבע אשר תיצרו אין הוא בגדר נס, מכיוון, שמהווה הוא מפתח אל יכולות של עידן חדש.

 

קוסמים