האוניברסיטה הקוסמית פותחת שעריה

מועצות האלוהות הגבוהות | 29.12.2011

פתיחת הפורטל הראשי בעולם ארץ

פרוזדור נתונים למען האנושות

 

הושטת היד של מועצות האלוהות הגבוהות למעבר בשער 

אנו אומרים, כי כאשר מבקשים אתם להסתכל על סיכומו של תהליך מהיר עד מאוד אשר ייצרנו במפגש נוכחי, הרי שתזהו, כי הושטנו אליכם את ידנו וכי יצרנו את אותו מצב של הולכה של כולכם בעד שער, אל עבר דרגת רטיטה שונה מן המוכר לכם. ועליכם להבין, שאותה דרגה של רטיטה, הינה דרגה של תודעה.

משמע, יש ועליכם להבין, שאם תתבוננו על אותן ידיים מושטות שלנו, הרי שתזהו שאותן ידיים אוחזות הן במשמעויות רבות ומגוונות. ובכך ניתן לנו להעניק לכם מפתחים שונים של גוון ורטט ותודעה העומדת לשירותכם במגמת עליית המדרגה הנדרשת.

פרפר קטן

היכולת האנושית המוגבלת להכיל את צפונות העתיד

עליכם להבין, כאשר מפנים אתם מבטכם אל העתיד, הרי שמפנים אתם מבט אשר נשען הוא על אותה פרספקטיבה אנושית דלה אשר עדיין מתקיימת באותו מצב של תפישה מוגבלת שלכם. ובכך נוצר מצב שהיכולת שלכם להתבונן על אותם מפתחים עתידניים, הינה יכולת מוגבלת.

מכיוון, שאם תתבוננו על אותו מצב של שנים, אשר יבואו עליכם כאנושות וכתרבות, הרי, שאותם מפתחים יהיו כאלה מגוונים עד מאוד. ובכך מצב, שהתפלגות המציאויות שאנו מציעים ומציגים פעם אחר פעם, הינה כזו, אשר בה יהיו כאלה מציאויות, אשר ניתן לכם להכילן ולתפוש אותן בדעתכם האנושית, ויהיו כאלה מציאויות אשר נתפשות בעיניכם כדמיוניות עד מאוד. והיינו אומרים, שמעבר להן מצויות מציאויות העל-כבידה אשר אינן מוכרות לכם כלל וכלל.

פרפר קטן

ההתערבות במרחב ארץ- מעברים קוסמיים לרשות האנושות

עליכם להבין, שאם תתבוננו על אותה מערכת של מציאות שבה אתם מצויים, הרי שכבר כעת באותו מרחב של ארץ מצויה התפלגות המציאויות. וכאשר אנו נבוא ונתאר לכם באותו מצב של מפגשים המשכיים את אותה התערבות שלנו באופק האירועים הפלנטארי והמקומי והאזורי, הרי שתזהו את אותם מצבים של התערבות, אשר באה ליצור את אותו מצב של רקימה של מערכת של מעברים קוסמיים אשר עומדים לרשות האנושות בעד אותו פרוזדור נתונים אשר פתחנו בעולם של ארץ.  

ואם תתבוננו על אותו פרוזדור של נתונים ועל אותו שער אשר מצוי בפתחו, תזהו את אותו מארג אשר הינו כזה מגוון עד מאוד ובכך אותו פתח של פורטל פתוח הוא בפני רבים, שונים ומגוונים.

ואותו מערך של פורטל אם תזהו אותו, מתממשק הוא לפרוזדור נתונים אשר מצוי הוא פולח את אותם ממדים ובכך, מאפשר גישה תהליכית, אבולוציונית, חניכתית במעלות דרגות של רטט ותודעה ומציאויות אל עבר ספים של התפתחות, אשר הינם כאלה עתידניים עד מאוד ורחבים עד מאוד.

ובכך, אם תתבוננו על מה שאנו מבקשים לתאר לכם, תזהו את אותו מרחב של השראה והשפעה בעולם של ארץ, שהינו כזה שדה משפיע אשר אנו יוצרים ויש בו את הפתרונות, ויש בו את מערכות התובנה והתודעה והקודים האבולוציוניים ויש בו את מערכות האיבטוח לצורך. ויש בו ספים שונים וגוונים שונים למען הכלל, אשר פותחים את אופק האפשרויות העתידי הן לאותם אלה המצויים ברטיטה נמוכה, והן לאותם אלה המצויים ברטיטה גבוהה.

פרפר קטן

הפורטל – שער לפיצול מציאויות למען שונים ומגוונים

מכיוון, שאם תתבוננו על פורטל, הרי שאותו פורטל אשר טבוע ומצוי באותה מציאות גשמית בה אתם נוכחים, הינו כזה אשר ניתן לזהות אותו כמערכת חסות. כמערכת אשר מוטמעת אל תוך אותה מציאות גשמית. אך אם תתבוננו על אותו פורטל, תזהו שאותם אלה באי חסות של אותו פורטל, מוצאים בו תדירויות שונות, משמעויות שונות בהתאם לסף התודעה, בהתאם לגוון, בהתאם לאותם טווחים של רטיטה בהם הם מצויים.

משמע, אותם אלה אשר מצויים הם בתודעת הממד השלישי אשר יש בה את המגבלה, ויש בה את הקיטוב, ויש בה את הפסילות והמניעות ואת אותן מערכות עצביות אשר הינן כאלה ברטיטה נמוכה, אשר יש בה עדיין את מתאמי התדר לסבל וכל אותן מחלות בעולמכם הנובעות מאותן תדירויות נמוכות, יפגשו את אותו פורטל כאשר מבקשים הם לבוא ולהחלים עצמם ולחפש ולמצוא את אותו מזור ואת אותו מצב, שכאשר אותם פתרונות אחרים אַיִן, הרי שאותו פתח של פורטל קורץ הוא בהתאם לאותן מערכות חדשניות שהוא מציע.

ואילו כאלה, המבקשים את התבוניות ואת ההבנות ואת רוחב היריעה ואת הידע, יפגשו את אותו פורטל כמציע את אותם מרחבים של ידע ומעוף.

ואילו אותם אלה, המבקשים את אותן תנועות של חניכה, וטרנספורמציה ומפתחים של קודים משנים תודעה, וכלים טיפוליים, יהיו כאלה שיפגשו את הפורטל באותו היבט נוסף שהוא מציע.

ואילו אותם אלה המתעניינים באותו מדע בעולמכם, ובאותם הקשרים שבין המדע לרוח, ובין המדע לאותם אזורי הגות המתקיימים בעולמכם ופילוסופיה, הרי שימצאו הם באותו פורטל את הפתרונים ואת המפתחות לאותם מקבצים של ידע אשר מחברים את ההקשרים של מדע אל רוח, את ההקשרים של מדע לתודעה.

ואילו אותם אלה אשר מכירים את אותם, נאמר, תורות נסתר בעולמכם, והוגים בהן ומבקשים את המפתח האבולוציוני אשר טמון בהן אל המדרגה הבאה, ימצאו את אותו מפתח באותו פורטל.

ואילו אותם אלה, אשר כמהים לאותה מערכת התמרה של צלם ותבנית, ימצאו אותה באותו פורטל.

פרפר קטן

פתיחת הפורטל - פתיחת האוניברסיטה הקוסמית

והיינו אומרים, כי אותו מפתח, אנו נתאר אותו באותה סכימה אשר תיארנו, מכיוון, שהיריעה הינה רחבה ואותו זמן ליניארי שלכם הינו כזה קצוב. משמע, היינו אומרים, כי כאשר נבוא ונבקש להמחיש לכם את המעבר מבין ממדיות וקוונטיות לאותה ליניאריות, הרי, שאותם מרחבים שהפורטל מציע, הינם מרחבים רחבים עד מאוד. אשר אותה מגבלה ליניארית אנושית שלכם, הינה כזו אשר טרם יצרה את הגישה המלאה לאותם מפתחות ופתיחתם והרחבתם.

היינו אומרים, שאותו פורטל צבעוני הוא עד מאוד. היינו אומרים, שאותו פורטל הינו כזה אשר טומן הוא בחובו מפתחות אבולוציוניים רבים הממתינים להיפתח. היינו אומרים, כי אותו פורטל מהווה הוא את הבסיס למה שאנו כינינו האוניברסיטה הקוסמית, שאנו פתחנו את שעריה בעולם של ארץ.

ונאמר, שבאותה אוניברסיטה, אם תתבוננו על כך באותו דימוי ארצי שאנו מעניקים, מצויות המגמות השונות, אותן פקולטות בעולמכם.

ועליכם להבין, שאותן מגמות, הינן כאלה אשר שזורות זו בזו ומחוברות, נאמר, לאמת גבוהה יותר, שהיא ההתפתחות. ואותה התפתחות, אם תתבוננו עליה, הרי, שתזהו שיש לה את השלבים ואת המעלות. ובאותם שלבים ומעלות אנו מבקשים להובילכם במגמות החניכה האבולוציונית.

פרפר קטן

פרוזדור הנתונים – מעבר בין ממדי במרחבי חלל-זמן
אל מציאויות חדשות

מכיוון, שעליכם להבין, שאותם מפתחות אבולוציוניים שאנו מביעים ואותן מדרגות של התפתחות שאנו מציעים, תחילתן בתדרי הממד הגשמי. ומובילים הם, בעד תודעת המימד החמישי, אל עבר תודעת הממדים הגבוהים יותר אשר יש בהם את ההליכה החלוצית אל עבר אזורים בלתי מוכרים לכם כאנושות. כבני אנוש שרויים בגופים אנושיים, אשר הינם גופים לצורך אשר ילכו וישתנו עם חלוף העתים.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שאנו מבקשים להביא אליכם הבנה חלוצית של תנועה, נאמר, בפרוזדור נתונים, אשר אם תתבוננו עליו מהווה הוא כעין מעלית מסע בנבכי חלל זמן, אשר אין בהם את המגבלה הליניארית השרויה באזורכם אשר יש בה חלוּקוֹת קטגוריאליות לתנועה בתוך מצבים של עבר אל הווה ועתיד, אלא את אותו מצב של מרחבים אין זמן, אשר בתוכם אותם אלה חלוצים ינועו וייצרו את שימת התמרורים ומראי המקום ואבני הדרך בעבור האחרים הבאים אחריכם.

עליכם להבין, אותם אלה חלוצים, אותם אלה מורי דרך, הינם כאלה אשר מחזיקים באותן רמות של הבנות וידע, ומערכות תרגום, אך בראש ובראשונה באותו מצפן פנימי איתן, אשר יש בו את התנועה בדרך ופילוסה. ובכך, נאמר, יצירת המשמעויות בעבור אותם אלה מקושרים. בעבור אותם שובלים מקושרים ובעבור אותם אלה אשר באים אחריהם באותם משעולים של התפתחות אל עבר חדשנות.

עליכם להבין, שכאשר אנו מתבוננים על אותה מציאות עתידית אשר תשרה במחוזותיכם, הרי, שאנו מתבוננים על מציאות פוטנציאלית. ומכיוון, שאנו מעוניינים לנתב את אותה מערכת של אבולוציה אנושית אל אותם פוטנציאלים אופטימאליים, הרי, שאנו יוצרים כל העת את מערכות השקלול ההסתברותי. ובכך, אין אנו מנמיכים ציפיות אל מול אותה אנושות. אלא יוצרים, כל העת, את ראיית הסף של האופטימום ובכך, משיכת אותם אלה חלוצים אל אותם שיאים של גל. אל אותם שיאים של מטריצה, ואל אותה השתתה בקרבם של האנושיות החדשה.

 

הפעלה תידרית לתמיכה והאצה

כאשר אנו מבקשים לחתום את אותו מפגש אשר יצרתם, הרי, שאנו מבקשים לחתום מפגש זה באותן תדירויות-על שלנו, הפוגשות כל אחד ואחד מכם במגמת ההטמעה של אותם שינויים אשר הבננו בכם במהלך אותו מסע אשר יצרנו עמדכם באותן שעות ארציות שלכם אשר בילינו במחיצתכם. ובכך מצב, שכאשר יצרנו בכם את המסע הפנימי, הרי, שאנו מבקשים להעצים את אותם קודים של התרחבות והתפתחות אשר נוצרו בכם, וללוותכם אל מחוץ לאותו מפגש כאשר אותו תדר המשכי מפעם בכם במדרגה של פעימה התפתחותית מתמדת.

ובכך, מקדו תשומת לבכם באותה מקלעת לב שלכם, עשו כן. ואנו באים באותם תדרים שלנו ויוצרים את הכניסה והחבירה אל אותן מערכות שלכם במגמת תוקף פעיל במאור פנים, אשר יש בו את האיתנות השורה ואת החוסן ואת אותו מצב, נאמר, של זיקוק נתונים מפעם בעוצמה. ולצידו את אותה מערכת ערכית מגבה אשר יש בה את מאור הפנים ויש בה את החסד ויש בה את אותה אחדותיות שורה, ומתחילים להעצים את אותם מפתחים המתקיימים בכם במגמת התדר הפעיל רב העוצמה. הכילו ככל שניתן. וזכרו, כי ככל שתטיבו לקבל, כך ניטיב להעניק.

תידרי חסות רבי עוצמה, אשר מעוררים במערכותיכם את אותה ערות. את אותה נוכחות מובהקת אשר יש בה פשטות ויש בה אלוהות, ויש בה עוצמה גלומה הבאה לכדי ביטוי כעוצמה מובעת. ויש בה את האור הישיר המבקש לבוא אל מערכותיכם.

ובכך הבינו, שכאשר תרכינו ראש, וכאשר תושיטו יד, הרי, שאותם שערים יפתחו בפניכם אל עבר אותה מציאות עתידית אשר יש בה את הנועם ויש בה את האהבה ויש בה את התבוניות והבהירות, ויש בה את הפרספקטיבה הרחבה, ויש בה את השייכות ויש בה את האחדות הפנימית המחוברת לרשת אחדות כוללת.

אור נגוהות פושט במערכותיכם, במגמת התדר הפעיל אשר יש בו מערכות של הטמעה של אותה מערכת גיבוי קוסמית לאותה שאיפה התפתחותית אשר אתם יוצרים, אשר יש בה את רצון הקבלה ואת רצון ההנחלה. ובכך תבורכו עד מאוד על אותן רמות של שאיפה אשר ייצרתם, ותנועה אשר ביססתם.

ובכך, תבואו על השלום ותבואו על הברכה ותבואו אל התנועה הערה אשר יש בה את ההוויה הקוסמית הבאה לכדי ביטוי באנושיות חדשה.

ובכך, אנו באים באותם תדרים אחרונים, תומכים, מטמיעים את אשר נעשה, מודים לכם עד מאוד על אותה דרישה ערה אשר ייצרתם ונפרדים מכם לשלום.

הינכם ברוכים, אהובים, נתמכים ומגובים, אנו נפרדים.