מהאו ויה ניהאו

הנני מכיר במתנה, מקבל אותה אלי ומתחייב לעשות בה שימוש לתועלת הכלל והפרט כאחד